Nieruchomości szkolenia

Regulowanie stanu prawnego nieruchomości, na których posadowione są urządzenia przesyłowe, oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Część I
I. Urządzenia przesyłowe:
a) pojęcie urządzeń, o których stanowi art. 49 k.c.,
b) urządzenie jako część składowa nieruchomości,
c) utrata statusu części składowej nieruchomości,
d) poniesienie kosztów budowy urządzeń a kwestia ich własności,
e) roszczenie o przeniesienie własności urządzeń , o których stanowi art. 49 § 2 k.c.,
f) przedawnienie roszczeń o przeniesienie własności urządzeń,
g) inne tytuły prawne do korzystania z urządzeń przez przedsiębiorcę przesyłowego.

II. Uzyskanie tytułu prawnego przez przedsiębiorcę przesyłowego celem posadowienia urządzeń na cudzym gruncie i dostępu do nich:
1) Służebność przesyłu:
a) służebność jako ograniczone prawo rzeczowe,
b) treść służebności przesyłu,
c) odpłatność za ustanowienie służebności,
d) ustanowienie w drodze umowy,
e) przesłanki żądania ustanowienia służebności przez sąd,
f) służebność przesyłu jako składnik przedsiębiorstwa,
g) wygaśnięcie służebności i skutki prawne wygaśnięcia,
h) stosowanie dla służebności przesyłu przepisów o służebnościach gruntowych,
i) nabycie służebności przesyłu w drodze zasiedzenia.
2) Ustanowienie użytkowania na rzecz przedsiębiorcy przesyłowego.
3) Obligacyjne tytuły prawne uzyskania dostępu do cudzych nieruchomości.
4) Przesłanki zakres stanowienia art. 124 i 126 ustawy o gospodarce nieruchomościami
5) Uwarunkowania w zakresie stosowania art. 142 k.c.
6) Uwagi na tle stosowania art. 143 k.c. określającego granice przestrzenne własności nieruchomości.

III. Roszczenia właściciela nieruchomości wobec przedsiębiorcy przesyłowego
1) Roszczenie o wykup z art. 231 § 2 k.c.
2) Roszczenie negatoryjne z art.222 § 2 k.c.
3) Roszczenie o nabycie własności urządzeń (art. 49 § 2 k.c.)
4) Roszczenie o ustanowienie służebności przesyłu.
5) Roszczenie o wynagrodzenie za korzystanie z gruntu bez tytułu prawnego.
6) Roszczenie odszkodowawcze

 

Część II
I. Zakres przedmiotowy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości:
-nieruchomości zabudowane na cele mieszkaniowe.
-nieruchomości zabudowane garażami.
-nieruchomości przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową.
-nieruchomości rolne.
II. Zakres podmiotowy w/w ustawy
III. Następstwo prawne
IV. Termin na złożenie wniosku o przekształcenie
V. Współużytkowanie właścicieli odrębnych lokali
VI. Współużytkowanie w częściach ułamkowych
VII. Współużytkowanie łączne
VIII. Postępowanie administracyjnego w przedmiocie przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności:
-właściwość rzeczowa organów
-właściwość miejscowa i wyłączenie organu
-postępowanie odwoławcze przed organem wyższego stopnia
IX Skutki decyzji o przekształceniu, ustalenie opłaty za przekształcenie i rozłożenie opłaty na raty.
X. Omówienie zmian wprowadzonych ustawą z 7 września 2007 r. o zmianie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz niektórych innych ustaw.

Osoba prowadząca:

Wojciech Madeja - prawnik, specjalista w dziedzinie windykacji należności czynszowych i poza czynszowych. Autor wielu książek o wyżej wymienionej tematyce.

formularz (doc)