Nieruchomości szkolenia

Praktyki zawodowe dla rzeczoznawców majątkowych

 

  • indywidualne konsultacje - również korespondencyjne( e-mail, telefon, rozmowa)
  • do każdego operatu dedykowany jest specjalista - nikt samodzielnie nie konsultuje 15 operatów,
  • kurs przygotowawczy - na kursie nauczysz się tego co będzie na egzaminie,
  • dostęp do danych do pisania operatów,
  • pomoc przy wpisach do dziennika,
  • wykwalifikowana kadra specjalistów z całego kraju,

ORGANIZATOREM PRAKTYK JEST

STOWARZYSZENIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W NIERUCHOMOŚCIACH

RZECZOZNAWCA

Rzeczoznawcą majątkowym jest osoba fizyczna posiadająca uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości, nadawane w trybie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami.

NIEZBĘDNE WYKSZTAŁCENIE:

Zgodnie z art. 177 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami

1. Uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości nadaje się osobie, która:

1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

2) nie była karana za przestępstwa przeciwko mieniu, dokumentom, za przestępstwa gospodarcze, za fałszowanie pieniędzy, papierów wartościowych, znaków urzędowych, za składanie fałszywych zeznań oraz za przestępstwa skarbowe;

3) posiada wyższe wykształcenie magisterskie;

4) ukończyła studia podyplomowe w zakresie wyceny nieruchomości;

5) odbyła praktykę zawodową w zakresie wyceny nieruchomości;

6) przeszła z wynikiem pozytywnym postępowanie kwalifikacyjne, w tym złożyła egzamin dający uprawnienia w zakresie szacowania nieruchomości.

2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, nie dotyczy osoby, która ukończyła studia wyższe, których program uwzględnia co najmniej minimalne wymogi programowe dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości.

2a. Stwierdzenie, że program studiów wyższych uwzględnia minimalne wymogi programowe dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości następuje na podstawie zaświadczenia uczelni.

3. Osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego może otrzymać uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości po spełnieniu warunków wymienionych w ust. 1 oraz po wykazaniu się biegłą znajomością języka polskiego.

PRAKTYKA ZAWODOWA

Do uzyskania państwowych uprawnień rzeczoznawcy majątkowego niezbędna jest praktyka.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie nadawania uprawnień i licencji zawodowych w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami z dnia 15 lutego 2098r z póz zm. W trakcie rocznej praktyki, praktykanci muszą wykonać 15 operatów szacunkowych. Praktyki prowadzone są pod kierunkiem osób uprawnionych. W czasie praktyki poruszane będą wszystkie, wymagane regulaminem, praktyczne aspekty Państwa przyszłej pracy.

W 15 operatach szacunkowych, o których mowa rozporządzeniu, kandydat na rzeczoznawcę majątkowego określa wartość:
1) dwóch różnych lokali stanowiących odrębne nieruchomości, w podejściu porównawczym, metodą porównywania parami i metodą korygowania ceny średniej;
2) dwóch różnych nieruchomości zabudowanych, w podejściu porównawczym, metodą porównywania parami i metodą korygowania ceny średniej;
3) dwóch różnych nieruchomości przynoszących lub mogących przynosić dochód, w podejściu dochodowym, przy zastosowaniu techniki kapitalizacji prostej i techniki dyskontowania strumieni dochodów;
4) dwóch budynków lub budowli, w podejściu kosztowym, przy zastosowaniu dwóch różnych technik;
5) nieruchomości gruntowej w celu aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego;
6) dwóch nieruchomości gruntowych, z których jedna jest przeznaczona na cele rolne, a druga na cele leśne;
7) dwóch nieruchomości gruntowych, w podejściu mieszanym, przy zastosowaniu metody kosztów likwidacji i metody pozostałościowej;
8) nieruchomości gruntowej w celu naliczenia opłaty adiacenckiej;
9) wybranego ograniczonego prawa rzeczowego.

CZAS TRWANIA PRAKTYKI

Praktyki dla rzeczoznawców trwają min. 12 mc. Zajęcia odbywać się będą w systemie weekendowym w postaci indywidualnych i grupowych konsultacji.

TERMIN ROZPOCZĘCIA PRAKTYKI

Warszawa – marzec 2013 

Kraków - I kwartał 2013 

Łódź - I kwartał 2013 

Katowice - I kwartał 2013 

Wrocław - I kwartał 2013 

Poznań - I kwartał 2013 

Szczecin - I kwartał 2013 

 

LOKALIZACJA PRAKTYK ZAWODOWYCH

Warszawa – ul. Towarowa 22

Kraków - ul. Dietla 25

Łódź - ul. Piotrkowska 114

Katowice - ul. Jordana 18

Wrocław - ul. Św. jadwigi 12

Poznań - ul. Św. Marcin 29/8

Szczecin - ul. Tkacka 3

 

OPIEKUN OPERATÓW SZACUNKOWYCH

Opiekunami operatów szacunkowych są praktycy z rynku szacowania nieruchomościami, każda metoda wyceny prowadzona jest przez innego opiekuna dzięki czemu praktykanci mają możliwość konsultacji z specjalistą z danej dziedziny.

CENA

6000 zł

Możliwość rozłożenia płatności na raty

Cena obejmuje kurs przygotowawczy do egzaminu w Ministerstwie.

Zapraszamy grupy zorganizowane do indywidulanych negocjacji z koordynatorem praktyk z wyceny nieruchomości.

tel. kom: 600 551 365

Ilość miejsc ograniczona.

OPŁATY

Koszt wydania dziennika praktyki zawodowej – 100 zł wpłata na konto Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych

Koszt organizacji praktyk zawodowych – 500 zł wpłata na konto Warszawskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu:

Warszawa: 0 22 378 32 40
Katowice: 0 32 700 78 90
Kraków: 0 12 446 68 02
Wrocław: 0 71 738 23 47
Łódź: 0 42 299 96 90
Poznań: 0 61 278 53 27

e-mail: biuro@edukacja-nieruchomosci.pl

kom: 600 551 365

KONTAKT

Wszystkich zaintresowanych prosimy o wypełnienie poniższego formularza:

 

Osoba kontaktowa

email

telefon

Pytania/uwagi

Wysyłając zgłoszenie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Edukacja-Nieruchomości.pl na potrzeby realizacji procesu zapisu i ogranizacji szkolenia zgodnie z treścią ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.). Jednocześnie informujemy, że przysługuje Państwu możliwość wglądu i zmiany tych danych.