Nieruchomości szkolenia

 
Praktyki dla rzeczoznawców majątkowych - wycena nieruchomości
 
Najbliższy termin rozpoczęcia:
13 listopada 2020r.
 
Rzeczoznawcą majątkowym jest osoba fizyczna posiadająca uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania wyceny nieruchomości, nadawane w trybie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami.
Aby uzyskać uprawnienia państwowe rzeczoznawcy majątkowego,
niezbędne jest odbycie 
praktyk rzeczoznawców majątkowych.

 


Uczestnicy praktyk

Praktyki zawodowe dla rzeczoznawców majątkowych skierowane są do osób posiadających wykształcenie wyższe (mogą być to studia licencjackie + podyplomowe) o specjalności związanej z gospodarką nieruchomościami bądź posiadających wykształcenie wyższe  i ukończone studia podyplomowe „Wycena nieruchomości”. Uczestnicy praktyki wycena nieruchomości dla rzeczoznawców majątkowych w trakcie jej odbywania posiądą wiedzę praktyczną z zakresu różnych metod i technik wyceny nieruchomości. Kandydat na rzeczoznawcę majątkowego kończąc 6 miesięczną praktykę zawodową uprawniony jest do złożenia dokumentów na postępowanie kwalifikacyjne przez Państwową Komisją Kwalifikacyjną zmierzające do uzyskania licencji państwowej w zakresie "wycena nieruchomości".  

 


Czas trwania

Praktyki zawodowe rzeczoznawców majątkowych trwają 6 miesięcy w tym okresie kandydat samodzielnie sporządza 6 operatów szacunkowych do wyboru:

a)nieruchomości lokalowej, w podejściu porównawczym, metodą porównywania parami,

b) nieruchomości zabudowanej, w podejściu porównawczym, metodą korygowania ceny średniej,

c) nieruchomości przynoszącej lub mogącej przynosić dochód, w podejściu dochodowym,

d) budynku lub budowli, w podejściu kosztowym,

e) nieruchomości gruntowej w celu aktualizacji opłaty z tytułu użytkowania wieczystego,

f) nieruchomości leśnej lub rolnej dla celu ustalenia odszkodowania za wywłaszczenie,

g) nieruchomości gruntowej w celu naliczenia opłaty adiacenckiej,

h) nieruchomości jako przedmiotu ograniczonego prawa rzeczowego;

 


 

Wykładowcy

W ramach praktyki zawodowej Stowarzyszenie zapewnia kontakt z osobami uprawnionymi pod kierownictwem, których kandydat sporządza operaty szacunkowe. Praktyki zawodowe rzeczoznawca majątkowy prowadzone są przez wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę – rzeczoznawców majątkowych wykonujących działalność zawodową od min. 3 lata.
Praktyki zawodowe wycena nieruchomości będą nadzorowane przez Warszawskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych.

 

 

Koszt praktyk:
Opłata za praktykę zawodową: 2500 zł

 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie nadawania uprawnień w zakresie szacowania nieruchomości - " 50% kwoty ogłoszonego przez Prezesa GUS przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw z kwartału poprzedzającego kwartał, w którym dokonano wpisu do rejestru.."

 

 

Warunki rekrutacji:

Zgłoszenie zainteresowania odbyciem praktyki zawodowej wraz z wnioskiem prosimy przesłać na adres e-mail:  pgajownik@edukacja-nieruchomosci.pl

Szczegółowe informacje mozna uzyskać pod numerem telefonu + 48 534 552 585

Aby rozpocząć praktykę zawodową niezbędne jest złożenie poniższych dokumentów:
• Dyplom ukończenia studiów podyplomowych (xero)
• Dyplom ukończenia studiów wyższych (xero)
• Potwierdzenie przelewu za dziennik praktyk w kwocie 121,40zł
• Wniosek (w załączeniu)
• Oświadczenie (w załączeniu)
• Upoważnienie (w załączeniu)

Dane do przelewu za dziennik praktyk.
Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych
ul. Nowogrodzka 50 (IV piętro)
00-695 WARSZAWA
Konto bankowe 10 1240 6218 1111 0000 4612 9574
 

Dokumenty do pobrania: