Nieruchomości szkolenia

REGULAMIN SZKOLEŃ

 1. Uczestnik szkolenia przystępuje do niego po dokonaniu wpłaty za dane szkolenie na warunkach wcześniej ustalonych z Organizatorem szkolenia.
 2. Czas trwania danego szkolenia zostaje określony przez Organizatora szkolenia.
 3. Zapłata przez Uczestnika szkolenia za dane szkolenie jest jednoznaczną akceptacją harmonogramu szkolenia.
 4. Nie dotrzymanie przez Uczestnika szkolenia warunków zapłaty za dane szkolenie (w przypadku gdyby płatność miałaby być realizowana po odbytym
  szkoleniu) rozumiane jest jako istotne naruszenie warunków szkolenia i powodować będzie możliwość dochodzenia odszkodowania przez Organizatora szkolenia od Uczestnika szkolenia w wysokości do 100% wartości danego szkolenia.
 5. Organizator szkolenia zobowiązany jest powiadomić Uczestnika szkolenia o miejscu i godzinie odbycia szkolenia co najmniej na 7 dni przed szkoleniem. Powyższe dotyczy również przypadku kiedy szkolenie odbywać się będzie w innym miejscu bądź o innej godzinie.
 6. W razie zaistnienia okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie danego szkolenia, Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo odwołania danego szkolenia i zwrotu Uczestnikowi szkolenia pieniędzy które zapłacił on już za szkolenie bez odsetek i odszkodowania.
 7. Uczestnik szkolenia zobowiązany jest stawić się na dane szkolenie organizowane i przeprowadzane przez Organizatora szkolenia w miejscu i terminie przez niego określonym. W razie nieobecności Uczestnika szkolenia, Organizator szkolenia nie zwraca poniesionych przez Uczestnika szkolenia kosztów pieniężnych za dane szkolenie.
 8. W przypadku gdyby Uczestnik szkolenia zrezygnował z szkolenia nie powiadamiając o tym Organizatora szkolenia z co najmniej 5 dniowym wyprzedzeniem zobowiązany jest on zapłacić 100% kwoty za dane szkolenie, a w przypadku gdyby pieniądze już były przez niego zapłacone to jednoznacznie przysługują one Organizatorowi szkolenia bez prawa ich zwrotu.
 9. Opłata za szkolenie co do zasady uiszczana jest przez Uczestnika szkolenia przed szkoleniem, chyba że Uczestnik szkolenia i Organizator szkolenia uzgodnili na piśmie inne warunki płatności (tzw. harmonogram opłat).
 10. Podpisanie przez Uczestnika szkolenia niniejszego regulaminu jest pełną akceptacją zasad w nim określonych, a także pełną akceptacją warunków szkolenia i płatności za szkolenie.
 11. Do spraw nieuregulowanych zastosowanie będą miały przepisy polskiego Kodeksu cywilnego.