Nieruchomości szkolenia

Czytanie map dla zarządców, pośredników i rzeczoznawców majątkowych

Prezentacja opracowań geodezyjno-kartograficznych jako źródeł informacji o charakterze przestrzennym oraz dostępność tych opracowań w świetle aktualnie obowiązujących regulacji prawnych.

Czy wiesz...

 • W jaki sposób udostępniane są poszczególne opracowania geodezyjno-kartograficzne?
 • Gdzie należy zwrócić się o pozyskanie materiałów geodezyjnych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego?
 • Jak odczytać na mapach informacje dotyczące nieruchomości zawarte w formie graficznej?
 • Jaką wartość posiadają mapy dostępne w Internecie?

Korzysci ze szkolenia:

 • omówione standardowe opracowania kartograficzne tj. mapy ewidencyjne, zasadnicze, topograficzne i ogólnogeograficzne oraz mapy do celów prawnych,
 • przedstawiony zakres opracowań geodezyjno-kartograficznych obowiązujących w budownictwie, czyli map do celów projektowych i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
 • zaprezentowane kartograficzne opracowania tematyczne w postaci cyfrowych map, ortofotomapy i numeryczny model terenu,
 • przedstawione praktyczne sposoby korzystania z systemów informacji przestrzennej.

 

Dane przestrzenne jako szczególny rodzaj informacji określają położenie, wielkość, geometryczny kształt obiektów położonych w przestrzeni i zachodzące miedzy nimi relacje topologiczne. Zakres gromadzonej informacji i stopień jej uszczegółowienia jest różny na poszczególnych etapach procesu gospodarowania lub zarządzania nieruchomościami. W celu usprawnienia procesów decyzyjnych przedsiębiorcy działający na rynku związanym z danymi o charakterze przestrzennym zainteresowani są w stałym dostępie do danych. Rozwój nowych technik i technologii komputerowych oraz sukcesywne zmiany w przepisach prawa, zmierzają do usystematyzowania, ujednolicenia i udostępnienia, rozproszonych w różnych instytucjach, danych geoprzestrzennych niezbędnych do procesów inwestycyjnych i biznesowych.

Odbiorcy szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do zarządców nieruchomości, pośredników w obrocie nieruchomościami i rzeczoznawców majątkowych oraz innych przedsiębiorców działających na rynku nieruchomości.

Program szkolenia realizuje 8 godzin edukacyjnych wg § 6 ust. 1 rozporządzenia z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie doskonalenia zawodowego przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości (Dz. U. Nr 80, poz. 475).

 

Cena szkolenia:

Koszt uczestnictwa: 290 zł/osoba

Cena zawiera:

 • materiały szkoleniowe
 • całodzienny serwis kawowy
 • warsztaty praktyczne i konsultacje z trenerem
formularz (doc)

 Program szkolenia

Część I: Omówienie zakresu informacji możliwych do pozyskania z:

 • mapy zasadniczej,
 • map do celów projektowych,
 • geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Część II: Prezentacja:

 • treści mapy ewidencyjnej,
 • rodzajów map do celów prawnych,
 • procedur i przepisów regulujących pozyskiwanie dokumentacji geodezyjnej.

Część III: Prezentacja:

 • map ogólnogeograficznych,
 • map topograficznych,
 • map tematycznych.

Część IV: Omówienie sposobów korzystania z systemów informacji przestrzennej.

Cześć V: Podsumowanie

Spotkanie prowadzi mgr inż. Joanna Dziubińska – absolwentka Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Akademii Rolniczo-Technicznej im. M. Oczapowskiego w Olsztynie (obecnie Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie). Doświadczony pracownik administracji samorządowej, obecnie specjalista d/s geodezji w Wojewódzkim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi. Autorka publikacji naukowych z zakresu geodezji i gospodarki nieruchomościami.