Nieruchomości szkolenia

Kurs deweloperski - Przygotowanie i realizacja procesów deweloperskich

Czy wiesz:

 • Jakie skutki dla działalności firm deweloperskich wywołała „ustawa deweloperska”?
 • Pomimo wzrostu w działalności budownictwa deweloperskiego nadal brakuje w Polsce od 2 do 3 mln mieszkań?
 • Jak ważna jest obsługa przedsprzedażowa na rynku deweloperskim?
 • Z roku na rok wydaje się coraz mniej pozwoleń na budowę?
 • Około jedna czwarta projektów deweloperskim jest nieprawidłowo zarządzana?

Korzyści ze szkolenia:

 • Podczas kursu uczestnicy szczegółowo poznają od podstaw działalność deweloperską – struktury organizacyjne, zarządzanie procesami biznesowymi oraz zasobami ludzkimi,
 • Analizie zostaną poddane prawne aspekty działalności deweloperskiej oraz perspektywy działalności firm deweloperskich na rynku w Polsce,
 • Wskażemy najskuteczniejsze metody pozyskiwania gruntów, projektowania inwestycyjnego i marketingowego, które stanowią absolutny klucz do sukcesu zarządzania projektami deweloperskimi
 • Na kursie omówione zostaną przepisy dotyczące zagospodarowania przestrzennego oraz warunki zabudowy i zagospodarowania terenu

W ostatnich latach obserwowaliśmy ogromny wzrost liczby firm deweloperskich oraz znaczny wzrost budownictwa deweloperskiego, które napotykało na swojej drodze liczne przeszkody oraz kryzysy. Nieprawidłowo zarządzane projekty deweloperskie powodowały bankructwa i niedokończone inwestycje. Bazując na doświadczeniu i błędach w zarządzaniu firmy deweloperskie istotnie zmieniły strategie swojego działania, by uniknąć kolejnych wpadek. Jak skutecznie zarządzać projektami deweloperskimi i osiągnąć sukces?

Cel kursu:

 • Przekazanie słuchaczom wiedzy z zakresu prawa, ekonomii oraz techniki niezbędnej dla osób biorących udział w realizacji projektów deweloperskich,
 • Przygotowanie uczestników kursu do zarządzania projektami deweloperskimi w warunkach silnej konkurencji,
 • Przedstawienie najskuteczniejszych metod zarządzania w trudnych warunkach prawnych i biurokratycznych.

Odbiorcy szkolenia:

Pracownicy i kadra zarządzająca firm deweloperskich. Osoby zainteresowane działalnością w firmach deweloperskich lub pragnące założyć własną firmę

Kurs realizowany jest w systemie weekendowym(piatek-niedziela). Program kursu realizuje 40 godzin edukacyjnych i jest prowadzny przez praktyków z doświadczeniem w branży.

Cena szkolenia: 

Koszt uczestnictwa: 2250 zł brutto

Cena zawiera:

 - materiały szkoleniowe

 - przerwy kawowe oraz lunch

  - możliwość indywidualnych konsultacji z prowadzącym

  - opeka merytoryczna po zakończeniu szkolenia

formularz (doc)

PROGRAM KURSU   

Działalność deweloperska – 4h

           struktura organizacyjna

           zarządzanie procesami biznesowymi

           zarządzanie zasobami ludzkimi

Finansowanie inwestycji – 6h

           źródła finansowania

           podstawy sporządzania biznesplanu   

Analiza rynku nieruchomości – 8h

           analiza otoczenia makroekonomicznego

           analiza rynków i terenów inwestycyjnych

           analiza oczekiwań i możliwości finansowych potencjalnych klientów

           analiza działania konkurencji

           zdefiniowanie własnego profilu inwestycyjnego

Zagospodarowanie przestrzenne – 6h

           przepisy planistyczne

           studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

           plan miejscowy

           warunki zabudowy i zagospodarowania terenu

Pozyskiwanie gruntów – 4h

           tytuły prawne do nieruchomości

           metody poszukiwania terenów inwestycyjnych

           umowa z pośrednikiem w obrocie nieruchomościami

Analiza ekonomiczna opłacalności inwestycji – 4h

           analiza chłonności terenu

           analiza kosztów realizacji inwestycji

           analiza rynku zbytu

Projekt inwestycyjny - 4h

           wytyczne do projektowania

           umowa o roboty projektowe i jej zakres

           konsultacje inwestorskie, uzgodnienia i pozwolenie na budowę

Proces budowlany - 4h

           umowa o roboty budowlane

           zmiany w trakcie realizacji robót

           zakup wyposażenia i kontraktowanie serwisu w okresie gwarancyjnym

           odbiory robót budowlanych i obiektu od wykonawcy

           wydanie lokalu

 


Artur Pietraszewski z rynkiem nieruchomości związany od 1992 roku. Jest doświadczonym, operacyjnym menedżerem odpowiedzialnym za kompleksowe zarządzanie przygotowaniem, komunikacją i komercjalizacją projektów deweloperskich, w szczególności projektów mieszkaniowych. Działał jako pośrednik, menedżer odpowiedzialny za marketing i działania PR, budował i kierował dużymi zespołami sprzedażowymi oraz pracował jako analityk rynku i konsultant na terenie całej Polski. Od 1995 roku aktywnie uczestniczył w tworzeniu i obsłudze prestiżowych projektów deweloperskich z segmentu mieszkaniowego, biurowego i usługowego, między innymi dla firm: GTC S.A., Eko-Park S.A. i Sawa Development sp. z o.o., 

świadczył usługi dla spółek związanych z międzynarodowym funduszem inwestycyjnym private equity i spółkami Grupy Capital Park S.A. (liczne projekty na głównych i lokalnych rynkach Polski, projekt rewitalizacyjny Art Norblin) oraz zarządzał jako Dyrektor Sprzedaży i Marketingu procesami komunikacji marketingowej i sprzedaży w giełdowych spółkach deweloperskich. W latach 2005-2007 jako Partner REAS rozwijał nowe obszary usług spółki i kierował Zespołem Doradztwa Inwestycyjnego tworząc analizy i projekty dla wiodących banków, funduszy inwestycyjnych i spółek deweloperskich w kraju. W latach 2009-2012 był Partnerem i Członkiem zarządu spółki Premedium sp. z o.o. specjalizującej się w kompleksowym marketingu i obsłudze procesów deweloperskich. Od 2013 roku zarządzał komercjalizacją projektów mieszkaniowych węgierskiego funduszu Futureal/Cordia w Polsce. Obecnie pełni funkcję Associate Director w CBRE Polska w zespole Land and Development Advisory.
Ma wieloletnią praktykę we współpracy z mediami i budowaniu relacji z rynkiem. Jest autorem licznych publikacji i komentarzy poświęconych rynkowi nieruchomości. Specjalizuje się w tworzeniu kompleksowych strategii rynkowych dla klientów sektora nieruchomości i zarządzaniu ryzykami w procesie deweloperskim. W ramach uczelnianej działalności dydaktycznej i szkoleń kształcił pośredników i pracowników pionów sprzedaży firm deweloperskich oraz kadry doradcze. Był członkiem Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej, Podkomisji ds. Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomościami. Jest członkiem Polskiego Sto

warzyszenia Doradców Rynku Nieruchomości (PSDRN) i członkiem RICS.


Maciej ZackiewiczDoświadczony manager, analityk finansowy, specjalista w dziedzinie inwestowania i zarządzania nieruchomościami komercyjnymi, licencjonowany zarządca nieruchomości, z zamiłowania wykładowca akademicki prowadzący zajęcia z zakresu przedmiotów specjalistycznych związanych z nieruchomościami.

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Warszawskiej. Otrzymał z wyróżnieniem tytuł Executive MBA jednego z najlepszych programów MBA w regionie CEE.

Od kilkunastu lat zajmuje się nieruchomościami komercyjnymi i gruntowymi. W dotychczasowej karierze zajmował się różnymi aspektami zarządzania oraz transakcji dotyczących nieruchomości komercyjnych we wszystkich większych miastach Polski. W ostatnich latach zajmował wysokie stanowiska kierownicze oraz współpracował z licznymi funduszami kapitałowymi i deweloperami operującymi na polskim i regionalnym rynku nieruchomości.

Obecnie zajmuje stanowisko dyrektora zarządzającego firmy Apogeum Real Estate Sp. z o.o. (www.ApogeumRealEstate.com), która zajmuje się świadczeniem usług doradczych, zarządzaniem, obsługą transakcji i reprezentacją w zakresie najmu nieruchomości komercyjnych. Firma należy do Grupy Apogeum, która oprócz działalności w zakresie nieruchomości prowadzi również kompleksową dostawę usług projektowych, geotechnicznych, geodezyjnych, obsługi procesu planistyczno-inwestycyjno-budowlanego i doradczych dla podmiotów działających na rynku deweloperskim i budowlanym.


Grzegorz Żochowski - Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, dyplom magistra uzyskany w zakresie ekonomika i organizacja budownictwa i inwestycji; Grzegorz Żochowski ukończył również studia podyplomowe w zakresie rachunkowości finansowej i zarządczej zorganizowane przez Szkołę Główną Handlową, a także studia podyplomowe w zakresie wyceny nieruchomości. zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Ekologii i Zarządzania w W-wie.

Jako specjalista z zakresu analizy finansowej inwestycji budowlanych związany był z Biurem Projektu Finansowania Budownictwa Mieszkaniowego finansowanego przez Bank Światowy. Od 1994 roku Grzegorz Żochowski dokonał an

alizy ponad 200 inwestycji mieszkaniowych, a dla 100 z nich opracował kompleksowe plany przepływu środków finansowych. Jako konsultant PADCO Inc. zaangażowany był także w pomoc doradczą dla Krajowego Funduszu Mieszkaniowego i wielu towarzystw budownictwa społecznego.

Członek Królewskiego Towarzystwa Dyplomowanych Rzeczoznawców  (RICS - Royal Institution of Chartered Surveyors) oraz członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia Doradców Rynku Nieruchomości. Współzałożyciel firmy konsultingowej i wieloletni członek zarządu REAS Sp. z o.o. doradzającej w sektorze mieszkaniowym. Obecnie pełni również funkcje dyrektora finansowego Ancor Development Fund.

Grzegorz Żochowski przeprowadził kilkadziesiąt szkoleń poświęconych planowaniu finansowemu inwestycji budowlanych, w których wzięli udział pracownicy banków z terenu całej Polski oraz inwestorzy realizujący przedsięwzięcia mieszkaniowe. W ramach podyplomowych studiów menadżerskich dla deweloperów w Szkole Głównej Handlowej, na Uniwersytecie Warszawskim oraz Akademii Leona Koźmińskiego (zorganizowanych we współpracy z Polskim Związkiem Firm Deweloperskich) prowadził zajęcia z zakresu „Proces inwestycyjny w budownictwie - biznes plan/analiza wykonalności”.


Rafał Dybka – adwokat (członek Warszawskiej Izby Adwokackiej), absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, specjalista w zakresie prawa nieruchomości i prawa budowlanego.
Posiada doświadczenie w pracy na rzecz podmiotów publicznych powiązanych z kwestiami budowlanymi takimi jak Główny Urząd Nadzoru Budowlanego oraz w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy w departamencie gospodarki nieruchomościami. W sektorze komercyjnym pracował w największych firmach konsultingowych (Deloitte oraz Ernst & Young) i czołowych kancelariach międzynarodowych (Salans [obecnie Dentons], Magnusson oraz CMS Cameron McKenna).
Zajmuje się przede wszystkim kompleksową obsługą inwestycji budowlanych oraz bieżącym doradztwem prawno – podatkowym dla firm działających w sektorze nieruchomości. Przygotował i nadzorował kilkanaście procesów kompleksowego przekształcania nieruchomości (w tym spory z organami samorządowymi) połączonych z robotami budowlanymi.
W trakcie kariery zawodowej był zaangażowany w liczne projekty dotyczące wszelkich aspektów rynku nieruchomości, poczynając od fazy nabywania nieruchomości i zapewnienia środków finansowych, poprzez projektowanie i zagospodarowanie, proces konstrukcyjny, aż do fazy oferowania gotowego produktu.
Trener specjalizujący się w szkoleniach z prawa budowlanego w jego szerokim pojęciu oraz aspektach związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa na rynku nieruchomości bądź w branży budowlanej. Ceniony przez uczestników za otwartość na problemy, umiejętność wytłumaczenia zawiłości prawnych przystępnym językiem oraz bogaty warsztat trenerski pozwalający na ciekawe i obrazowe prezentowanie omawianych zagadnień. Średniorocznie mec. Dybka przeprowadza łącznie ponad 500 godzin szkoleń, wykładów i prelekcji.
Autor publikacji w czasopismach specjalistycznych (m.in. w C.H. Beck Nieruchomości) oraz współautor pierwszego na rynku komentarza do dekretu warszawskiego z 1945 zwanego też dekretem Bieruta wydanego nakładem Lexis Nexis sp. z o.o. (Dekret o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze miasta stołecznego Warszawy. Komentarz. W.Białogłowski, R.Dybka).
Po godzinach pracy namiętnie oddaje się czytaniu najlepiej w obecności aromatycznej kawy, a w celu rozruszania swojego ciała trenuje szermierkę sportową w szabli.


Dr Beata Glinkowska- Adiunkt w Katedrze Zarządzania, Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Starszy wykładowca na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska. Członek zarządu TNOiK o/Łódź, Dyrektor Biura Szkoleń TNOiK o/Łódź. Członek PTE oraz PTNC. Ekspert w firmie PHIN Consulting sp. z o.o. Teoretyk i praktyk (15 lat praktyki zawodowej jako dyrektor naczelny oraz przedsiębiorca). Przewodnicząca Zarządu dwóch wspólnot mieszkaniowych (realizacja dwóch procesów inwestycyjnych). Początkowo obszar jej zainteresowań obejmował problemy tworzenia i funkcjonowania grup kapitałowych. Aktualnie jej zainteresowania naukowe i badawcze dotyczą zagadnień współdziałania przedsiębiorstw, zarządzania nimi, internacjonalizacji przedsiębiorstw i zarządzania procesami inwestycyjnymi oraz efektywności inwestycji. Autorka ponad stu artykułów o zaprezentowanej obok tematyce; promotorka i recenzentka około dwustu prac licencjackich i magisterskich. Jest współautorką 3-ch książek, w tym: Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi w gospodarce polskiej. Podstawy, procedury, przykłady, wyd. PŁ, 2014.
 

Terminy szkoleń

Termin Miejsce Cena Zapisy Formularze
od 2019-09-20
do 2019-09-29
Kraków 2 250 zł wyślij zgłoszenie » formularz (doc) »
od 2019-10-04
do 2019-10-13
Warszawa 2 250 zł wyślij zgłoszenie » formularz (doc) »Jeśli jesteś zainteresowany szkoleniem w innym mieście, poinformuj nas o tym!

Miejsce szkolenia:
Warszawa, ul.Grzybowska 80/82 (Budynek Kolmex Sp. z o.o.)
Kraków, ul. Św. Filipa 23/6

Godziny szkolenia:
9:00/10.00-16.00/17:00

Terminy zjazdów:
Kraków

I zjazd 20-22.09.2019r  
II zjazd 27-29.09.2019r

Warszawa
I zjazd 4-6.10.2019r  
II zjazd 11-13.10.2019r

 Organizatorem kursu jest

Grupa szkoleniowo-eventowa Paulina Gajownik
Mariańskie Porzecze 87, 08-470 Wilga
NIP: 826-214-99-48 REGON: 361777826