Nieruchomości szkolenia

Kurs deweloperski - Przygotowanie i realizacja procesów deweloperskich

 

Czy wiesz:

 • Jakie skutki dla działalności firm deweloperskich wywołała „ustawa deweloperska”?
 • Pomimo wzrostu w działalności budownictwa deweloperskiego nadal brakuje mieszkań?
 • Jak ważna jest obsługa przedsprzedażowa na rynku deweloperskim?
 • Z roku na rok wydaje się coraz mniej pozwoleń na budowę?
 • Około jedna czwarta projektów deweloperskim jest nieprawidłowo zarządzana?

Korzyści ze szkolenia:

 • Podczas kursu uczestnicy szczegółowo poznają od podstaw działalność deweloperską – struktury organizacyjne, zarządzanie procesami biznesowymi oraz zasobami ludzkimi,
 • Analizie zostaną poddane prawne aspekty działalności deweloperskiej oraz perspektywy działalności firm deweloperskich na rynku w Polsce,
 • Wskażemy najskuteczniejsze metody pozyskiwania gruntów, projektowania inwestycyjnego i marketingowego, które stanowią absolutny klucz do sukcesu zarządzania projektami deweloperskimi
 • Na kursie omówione zostaną przepisy dotyczące zagospodarowania przestrzennego oraz warunki zabudowy i zagospodarowania terenu


W ostatnich latach obserwowaliśmy ogromny wzrost liczby firm deweloperskich oraz znaczny wzrost budownictwa deweloperskiego, które napotykało na swojej drodze liczne przeszkody oraz kryzysy. Najwięcej mieszkań w historii - tyle deweloperzy budują, oddają do użytkowania czy planują na przyszłość - takie są efekty podsumowania przygotowanego przez Główny Urząd Statystyczny (GUS). 

 

W 2021 roku oddano do użytkowania więcej mieszkań niż przed rokiem. Wzrosła również liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym oraz liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto.
 

 • Według wstępnych danych, w 2021 roku oddano do użytkowania 234,7 tys. mieszkań, tj. o 6,3% więcej niż przed rokiem. 
 • Deweloperzy przekazali do eksploatacji 141,7 tys. mieszkań – o 0,7% mniej niż w 2020 r., natomiast inwestorzy indywidualni – 88,3 tys. mieszkań, tj. 19,4% więcej.
 • W ramach tych form budownictwa wybudowano łącznie 98,0% ogółu nowo oddanych mieszkań. W pozostałych formach budownictwa, tj. spółdzielczej, komunalnej, społecznej czynszowej i zakładowej, oddano do użytkowania łącznie 4 637 mieszkań (4 149 przed rokiem).   
   źródło: stat.gov.pl

Nieprawidłowo zarządzane projekty deweloperskie powodowały bankructwa i niedokończone inwestycje. Bazując na doświadczeniu i błędach w zarządzaniu firmy deweloperskie istotnie zmieniły strategie swojego działania, by uniknąć kolejnych wpadek. Jak skutecznie zarządzać projektami deweloperskimi i osiągnąć sukces?

 Cel kursu:

 • Przekazanie słuchaczom wiedzy z zakresu prawa, ekonomii oraz techniki niezbędnej dla osób biorących udział w realizacji projektów deweloperskich,
 • Przygotowanie uczestników kursu do zarządzania projektami deweloperskimi w warunkach silnej konkurencji,
 • Przedstawienie najskuteczniejszych metod zarządzania w trudnych warunkach prawnych i biurokratycznych.

Odbiorcy szkolenia:

Pracownicy i kadra zarządzająca firm deweloperskich. Osoby zainteresowane działalnością w firmach deweloperskich lub pragnące założyć własną firmę

Kurs realizowany jest w systemie weekendowym (piątek-niedziela). Program kursu realizuje 40 godzin edukacyjnych i jest prowadzany przez praktyków z doświadczeniem w branży.

Cena szkolenia: 

Koszt uczestnictwa: 5500 zł netto (VAT 23%)


Cena zawiera:

 • materiały szkoleniowe
 • przerwy kawowe oraz lunch
 • możliwość indywidualnych konsultacji z prowadzącym
 • opieka merytoryczna po zakończeniu szkolenia

 ZGŁOSZENIA można dokonać e-mailowo na adres biuro@edukacja-nieruchomosci.pl oraz przy użyciu poniższego formularza

formularz (doc)

PROGRAM KURSU   

Działalność deweloperska – 4h

           struktura organizacyjna

           zarządzanie procesami biznesowymi

           zarządzanie zasobami ludzkimi

Finansowanie inwestycji – 6h

           źródła finansowania

           podstawy sporządzania biznesplanu   

Analiza rynku nieruchomości – 8h

           analiza otoczenia makroekonomicznego

           analiza rynków i terenów inwestycyjnych

           analiza oczekiwań i możliwości finansowych potencjalnych klientów

           analiza działania konkurencji

           zdefiniowanie własnego profilu inwestycyjnego

Zagospodarowanie przestrzenne – 6h

           przepisy planistyczne

           studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

           plan miejscowy

           warunki zabudowy i zagospodarowania terenu

Pozyskiwanie gruntów – 4h

           tytuły prawne do nieruchomości

           metody poszukiwania terenów inwestycyjnych

           umowa z pośrednikiem w obrocie nieruchomościami

Analiza ekonomiczna opłacalności inwestycji – 4h

           analiza chłonności terenu

           analiza kosztów realizacji inwestycji

           analiza rynku zbytu

Projekt inwestycyjny - 4h

           wytyczne do projektowania

           umowa o roboty projektowe i jej zakres

           konsultacje inwestorskie, uzgodnienia i pozwolenie na budowę

Proces budowlany - 4h

           umowa o roboty budowlane

           zmiany w trakcie realizacji robót

           zakup wyposażenia i kontraktowanie serwisu w okresie gwarancyjnym

           odbiory robót budowlanych i obiektu od wykonawcy

           wydanie lokalu

 

Artur Pietraszewski z rynkiem nieruchomości związany od 1992 roku. Jest doświadczonym konsultantem i  operacyjnym menedżerem odpowiedzialnym za kompleksowe zarządzanie przygotowaniem, komunikacją i komercjalizacją projektów deweloperskich, w szczególności projektów mieszkaniowych.  Działał jako pośrednik, menedżer odpowiedzialny za marketing i działania PR, budował i kierował dużymi zespołami sprzedażowymi oraz pracował jako analityk rynku i konsultant na terenie całej Polski.  Świadczył usługi dla spółek związanych z międzynarodowymi funduszami inwestycyjnymi private equity oraz zarządzał jako Dyrektor Sprzedaży i Marketingu procesami komunikacji marketingowej i sprzedaży w giełdowych spółkach deweloperskich. Specjalizuje się w tworzeniu kompleksowych strategii rynkowych dla klientów sektora nieruchomości i zarządzaniu ryzykami w procesie deweloperskim. Członek RICS. W latach 2016 – 2017 Associate Director w strukturach CBRE Polska. W ramach działów Land & Advisory i Capital Markets Investment Properties zajmował  się usługami dla firm deweloperskich oraz dla funduszy inwestycyjnych poszukujących projektów inwestycyjnych w obszarze Private Rented Sector (PRS). Od 2018 roku jako Partner w grupie Fortech-Consulting odpowiadał  za projekty segmentu condo i aparthotelowe. Od 2019 roku pełni obowiązki Dyrektora Biura Sprzedaży i Marketingu Polnord S.A. oraz Senior Experta w Biurze Strategii i Rozwoju odpowiadając za bieżące procesy sprzedażowe, przygotowanie nowych projektów inwestycyjnych oraz wsparcie w budowaniu długofalowej strategii spółki. 


Maciej ZackiewiczDoświadczony manager, analityk finansowy, specjalista w dziedzinie inwestowania i zarządzania nieruchomościami komercyjnymi, licencjonowany zarządca nieruchomości, z zamiłowania wykładowca akademicki prowadzący zajęcia z zakresu przedmiotów specjalistycznych związanych z nieruchomościami.

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Warszawskiej. Otrzymał z wyróżnieniem tytuł Executive MBA jednego z najlepszych programów MBA w regionie CEE.

Od kilkunastu lat zajmuje się nieruchomościami komercyjnymi i gruntowymi. W dotychczasowej karierze zajmował się różnymi aspektami zarządzania oraz transakcji dotyczących nieruchomości komercyjnych we wszystkich większych miastach Polski. W ostatnich latach zajmował wysokie stanowiska kierownicze oraz współpracował z licznymi funduszami kapitałowymi i deweloperami operującymi na polskim i regionalnym rynku nieruchomości.

Obecnie zajmuje stanowisko dyrektora zarządzającego firmy Apogeum Real Estate Sp. z o.o. (www.ApogeumRealEstate.com), która zajmuje się świadczeniem usług doradczych, zarządzaniem, obsługą transakcji i reprezentacją w zakresie najmu nieruchomości komercyjnych. Firma należy do Grupy Apogeum, która oprócz działalności w zakresie nieruchomości prowadzi również kompleksową dostawę usług projektowych, geotechnicznych, geodezyjnych, obsługi procesu planistyczno-inwestycyjno-budowlanego i doradczych dla podmiotów działających na rynku deweloperskim i budowlanym.


Grzegorz Żochowski - Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, dyplom magistra uzyskany w zakresie ekonomika i organizacja budownictwa i inwestycji; Grzegorz Żochowski ukończył również studia podyplomowe w zakresie rachunkowości finansowej i zarządczej zorganizowane przez Szkołę Główną Handlową, a także studia podyplomowe w zakresie wyceny nieruchomości. zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Ekologii i Zarządzania w W-wie.

Jako specjalista z zakresu analizy finansowej inwestycji budowlanych związany był z Biurem Projektu Finansowania Budownictwa Mieszkaniowego finansowanego przez Bank Światowy. Od 1994 roku Grzegorz Żochowski dokonał analizy ponad 200 inwestycji mieszkaniowych, a dla 100 z nich opracował kompleksowe plany przepływu środków finansowych. Jako konsultant PADCO Inc. zaangażowany był także w pomoc doradczą dla Krajowego Funduszu Mieszkaniowego i wielu towarzystw budownictwa społecznego.

Członek Królewskiego Towarzystwa Dyplomowanych Rzeczoznawców  (RICS - Royal Institution of Chartered Surveyors) oraz członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia Doradców Rynku Nieruchomości. Współzałożyciel firmy konsultingowej i wieloletni członek zarządu REAS Sp. z o.o. doradzającej w sektorze mieszkaniowym. Obecnie pełni również funkcje dyrektora finansowego Ancor Development Fund.

Grzegorz Żochowski przeprowadził kilkadziesiąt szkoleń poświęconych planowaniu finansowemu inwestycji budowlanych, w których wzięli udział pracownicy banków z terenu całej Polski oraz inwestorzy realizujący przedsięwzięcia mieszkaniowe. W ramach podyplomowych studiów menadżerskich dla deweloperów w Szkole Głównej Handlowej, na Uniwersytecie Warszawskim oraz Akademii Leona Koźmińskiego (zorganizowanych we współpracy z Polskim Związkiem Firm Deweloperskich) prowadził zajęcia z zakresu „Proces inwestycyjny w budownictwie - biznes plan/analiza wykonalności”.


Bożena Blum Mgr inż. budownictwa ukończyła Wydział Inżynierii Sanitarnej i Wodnej Politechniki Warszawskiej. Członek Zarządu – współwłaściciel Wector Sp. z o.o. Posiada uprawnienia konstrukcyjno - budowlane bez ograniczeń do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wydane przez Urząd Wojewódzki w Warszawie, Wydział Nadzoru Urbanistycznego i Budowlanego. Absolwentka European Distance Education- Poland Studium Nowoczesnego Zarządzania. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej Studiów Podyplomowych dla Menedżerów Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej . Ukończyła Studium Prawa Europejskiego dla osób wykonujących Świadectwa Charakterystyki Energetycznej . Posiada Certyfikat III stopnia organizacji FIDIC. Licencjonowany Zarządca Nieruchomości. Od 2001 r zajmuje się zawodowo zarządzaniem nieruchomościami mieszkaniowymi i komercyjnymi oraz zarządzaniem procesami inwestycyjnymi, w tym inwestycjami dotowanymi z funduszy europejskich. Od 2003 r publikuje artykuły prasie branżowej (Wspólnota Mieszkaniowa, Administrator, Murator). Organizator i prelegent szkoleń z zakresu zarzadzania nieruchomościami i pośrednictwa oraz Ogólnopolskich Konferencji Zarządzania Nieruchomościami. Członek Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Wykładowca na studiach podyplomowych Zarządzania nieruchomościami na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej i Wydziale Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.


Michał Substyk licencjonowany zarządca nieruchomości, licencja Nr 7687, uzyskana w roku 2001. Nieruchomościami, a w tym ich zarządzaniem, zajmuje się od połowy lat 90 ubiegłego stulecia. Swoje doświadczenie zawodowe budował zajmując się nieruchomościami spółdzielni mieszkaniowej, deweloperów, wspólnot i podmiotów gospodarczych. Posiada doświadczenie w realizacji inwestycji, a w tym w poszukiwaniu terenów pod inwestycje, przygotowaniu oraz prowadzeniu inwestycji. Jest członkiem stowarzyszeń branżowych. Autor licznych publikacji, wykładowca na kursach i szkoleniach dla zarządców nieruchomości. Był członkiem Komisji Odpowiedzialności Zawodowej zarządców nieruchomości.

 

 

  Organizator zastrzega możliwość zmiany osób prowadzących szkolenie.

 Organizatorem kursu jest


AMBAR Eliza Gajownik 

Mariańskie Porzecze 87, 08-470 Wilga
NIP: 5272925074 REGON: 385896802