Nieruchomości szkolenia

Kurs księgowości wspólnot mieszakniowych

Szkolenie realizujemy w formie stacjonarnej w Warszawie oraz on-line przy użyciu aplikacji Skype w formie konferencji. 

Czy wiesz....

 • Czym jest wspólnota mieszkaniowa i jaki to ma wpływ na jej sprawy finansowe;
 • Jakie są podstawowe obowiązki zarządu, zarządcy i właścicieli lokali w odniesieniu do spraw finansowych
 • Jaki jest związek pomiędzy wspólnotami mieszkaniowymi a ogólnie akceptowanymi zasadami rachunkowości.
 • Jakie są podstawowe zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych i rejestrowania zdarzeń wpływających na finanse wspólnoty

  Korzyści ze szkolenia:

 • Uczestnicy kursu poznają dokładnie prawne zasady funkcjonowania wspólnoty mieszkaniowej jako odrębnej struktury organizacyjnej
 • Uczestnicy zapoznają się dokładnie z pojęciami z zakresu księgowości wspólnoty mieszkaniowej
 • Szczegółowe i praktyczne przedstawienie zasad rozliczeń zaliczek wnoszonych przez członków wspólnoty
 • Zapoznanie się z przepisami podatkowymi oraz ze źródłami finansowania wspólnoty
 • Praktyczne przykłady rozwiązań problemów w prowadzeniu księgowości wspólnoty mieszkaniowej
 • Uczestnicy nauczą się rozliczać i finansować remonty
 • Kursanci zapoznają się z zasadami sporządzania sprawozdań finansowych

 
 

W większości przypadków w księgowości prowadzonej przez wspólnotę mieszkaniowej pojawiają się błędy. Wynika to przede wszystkim z nieznajomości elementarnych zasad rozliczania przychodów i rozchodów wspólnoty. Nieprawidłowa ewidencja księgowa może doprowadzić między innymi do braku pokrycia kosztów zaplanowanego remontu w funduszu remontowym.

Program szkolenia realizuje 32 godziny edukacyjne (45 min) 

 

Cena szkolenia:

Koszt uczestnictwa: 1500zł nettoCena zawiera:

 • Udział w szkoleniu w formie stacjonarnej lub on-line 
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 • możliwość indywidulnych konsultacji z prowadzącym
 • opiekę merytoryczna po zakończeniu szkoleni

ZGŁOSZENIA można dokonać:

- e-mailowo na adres biuro@edukacja-nieruchomosci.pl

- za pośrednictwem formularza  <formularz google>

- lub przy użyciu poniższego przycisku

 

formularz (doc)

Program kursu

Wprowadzenie do ogólnych zasad rachunkowości i funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych:

 • Wspólnota mieszkaniowa. Udziały w nieruchomości wspólnej. Osobliwy przypadek garaży stanowiących odrębny lokal. – 1h
 • Rola i zadania zarządcy nieruchomości. Zadania wchodzące w zakres zarządzania nieruchomością. – 0,5h
 • Koszty zarządu nieruchomością wspólną. Zasady partycypacji w kosztach – 0,5h
 • Prawa i obowiązki właścicieli lokali – 0,5h
 • Koncepcja ułomnej osobowości prawnej wspólnoty mieszkaniowej – 1h
 • Zdarzenia gospodarcze – 0,5h
 • Aktywa, pasywa, bilans. Wpływ zdarzeń gospodarczych na bilans– 1h
 • Konto księgowe, dowód księgowy, pojedynczy i podwójny zapis – 0,5h
 • Przychody, koszty – 0,5h
 • Plan kont – 1h
 • Podstawowe operacje na bilansie – ćwiczenie – 0,5h
 • Czytanie dokumentów księgowych – ćwiczenie – 0,5h

Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych. Ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych we wspólnotach mieszkaniowych.

 • Zasady rachunkowości wspólnot mieszkaniowych. – 0,5h
 • Cele rachunkowości wspólnot mieszkaniowych– 0,5h
 • Definicja rachunkowości wspólnoty mieszkaniowej– 1h
 1. Prowadzenie ksiąg rachunkowych
 2. Okresowe ustalanie lub sprawdzanie rzeczywistego stanu aktywów i pasywów.
 3. Wycena aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego.
 4. Gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej uchwałami wspólnoty.
 • Opisywanie dokumentów– 0,25h
 • Storna i zapisy techniczne (czarne i czerwone storna) – 0,25h
 • Rozrachunki– 0,5h
 • Wymogi wynikające z ustaw podatkowych– 0,5h
 • Ustawa o ochronie danych osobowych a prawo właścicieli do informacji– 0,5h
 • Plan kont wspólnoty mieszkaniowej. – 1h
 • Podstawowe księgowania– 1h
 • Ćwiczenia księgowe– 1h

Zasady sporządzania, księgowania i korygowania naliczeń i rozliczeń. Sprawozdania wspólnot mieszkaniowych.

 • Naliczanie zaliczek – 2 h
 1. Plan gospodarczy wspólnoty mieszkaniowej

- Koszty wspólne

- Koszty indywidualne

 1. Finansowanie planowanych kosztów

- Bieżące przychody

- Pożytki

- Rezerwy

 1. Obliczanie i księgowanie zaliczek.,
 • Ustalenie zasad rozliczenia kosztów wody, energii cieplnej i wywozu nieczystości. - 2h
 1. Cel rozliczeń
 2. Sposoby rozliczania zużycia zimnej wody i odprowadzenia ścieków
 3. Rozliczanie kosztów energii cieplnej.
 4. Rozliczanie kosztów wywozu nieczystości
 5. Rozliczanie nieruchomości o zróżnicowanych funkcjach i wyposażeniu (garaże, lokale usługowe z klimatyzacją itp.)
 6. księgowanie rozliczeń
 7. sporządzanie i księgowanie korekt rozliczeń indywidualnych
 8. Regulaminy rozliczeń
 • Sprawozdania wspólnoty mieszkaniowej. – 4h
 1. Sprawozdania a plany kont i plany gospodarcze.
 2. Sporządzanie sprawozdań z wykonania planu gospodarczego
 3. Rachunek wyników i bilans.
 4. Wykaz dłużników. wydanie zaświadczeń o niezaleganiu
 5. Sprawozdania bieżące

Podatki wspólnot mieszkaniowych

 • Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych– 1h
 1. Dochód zwolniony i opodatkowany, gospodarka zasobem mieszkaniowym,
 2. księgowania przychodów i kosztów uzyskania dochodu opodatkowanego
 3. rozrachunki z kontrahentami pożytków
 • Ustawa o podatku od towarów i usług– 2,5h
 1. przedmiot opodatkowania
 2. warunki zwolnienia
 3. ewidencjonowanie obrotu
 4. rozliczanie wspólnot podlegających VAT
 • Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych: – 0,5h
 1. Wynagrodzenie członków zarządu
 • Podatek od nieruchomości– 1h
 • Opłata za środowisko– 0,5h
 • sporządzanie deklaracji podatkowych– 1,5h
 • Sprawozdania dla GUS i banków (w przypadku zaciągania kredytów) – 1h


Liczba godzin – 32 godziny edukacyjne (45 minut)
Czas trwania: 3 dni

Spotkanie poprowadzą: Michał Czapliński oraz Dorota Oleszczuk

Michał Czaplińskilicencjonowany zarządca nieruchomości, absolwent Politechniki Wrocławskiej i The University of Vermont. Autor wielu publikacji na łamach „Wspólnoty Mieszkaniowej”, współautor podręcznika „Księgowość i rozliczenia wspólnot mieszkaniowych”. Specjalizuje się w finansach i księgowości nieruchomości mieszkaniowych.


Dorota Oleszczuklicencjonowany zarządca nieruchomości, ekonomista, uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, absolwent Wyższej Szkoły Działalności Gospodarczej w Warszawie, Politechniki Radomskiej, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Specjalizuje się w finansach i księgowości nieruchomości mieszkaniowych.

 

 

 Organizatorem kursu jest

AMBAR Eliza Gajownik 

Mariańskie Porzecze 87, 08-470 Wilga
NIP: 5272925074 REGON: 385896802