Nieruchomości szkolenia

Due Diligence nieruchomości komercyjnych


 

Wycena inwestycyjna nieruchomości i przedsiębiorstw w praktyce - Due Diligence nieruchomości komercyjnych

Czy wiesz…

 • które elementy i jakie ryzyka i w jakim stopniu wpływają na cenę transakcyjną nieruchomości?
 • w jaki sposób zaprojektować efektywny merytorycznie i kosztowo proces badania nieruchomości?
 • jak odczytywać i interpretować zapisy raportów z badania Due Diligence?
 • że obecnie procedura due diligence jest nieodłącznym elementem poprzedzającym podejmowanie strategicznych decyzji inwestycyjnych

 

Korzyści ze szkolenia:

 • W trakcie szkolenia uczestnicy dowiedzą się, które elementy i jakie ryzyka istniejące w nieruchomości i w jakim stopniu wpływają na cenę transakcyjną nieruchomości komercyjnej.
 • Uczestnicy szkolenia będą mogli przygotować się do współpracy z inwestorami kapitałowymi w przypadku chęci zbycia im swoich nieruchomości.
 • Zajęcia umożliwiają przyswojenie wiedzy w jaki sposób zaprojektować efektywny merytorycznie i kosztowo proces badania nieruchomości przed jej zakupem.
 • Szkolenie wskazuje, które elementy nieruchomości komercyjnej należy przeanalizować aby nie kupić przysłowiowego „kota w worku”.
 • Osoby uczestniczące zrozumieją jak odczytywać i interpretować zapisy raportów z badania Due Diligence.

 

Nieruchomości charakteryzują się znaczną nierównowagą informacji jakie są dostępne stronom transakcji kupna-sprzedaży. W celu zniwelowania tej sytuacji rozwinięte zostały specjalistyczne procedury i procesy oceny stanu nieruchomości znane jako Due Diligence.

 

Założenia i cele projektu:  

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawowymi metodami badania nieruchomości komercyjnych w perspektywie ich zbycia lub zakupu. Zajęcia skupiają się na przedstawieniu uczestnikom kluczowych czynników ekonomicznych, komercyjnych, finansowych, podatkowych, technicznych czy środowiskowych, które powinny zostać rozpoznane aby dokonać świadomej decyzji o zakupie nieruchomości komercyjnej. W trakcie szkolenia przedstawiony zostanie zakres badania, które standardowo przechodzą najlepsze nieruchomości komercyjne podczas ich zakupu przez fundusze i instytucje kapitałowe.

Szkolenie ma charakter interaktywnego warsztatu i zakłada aktywną partycypację uczestników, konsultację ich pomysłów oraz praktyczną naukę

Uczestnicy podczas szkolenia będą pracować na realnych przykładach ze swojego życia zawodowego („business case”).

 

Dla kogo dedykujemy szkolenie...

Szkolenie skierowane jest do:

 • zarządców nieruchomości komercyjnych,
 • właścicieli i kierowników obiektów handlowych,
 • właścicieli nieruchomości komercyjnych,
 • facility i property managerów,
 • dyrektorów i kierowników działów finansowych,
 • pracowników firm i funduszy inwestycyjnych,
 • pracowników bankowych,
 • pracowników firm ubezpieczeniowych,
 • wszystkich zaineresowynych tematem wydarzenia

Cena szkolenia: 

Koszt uczestnictwa: 690 zł brutto                                 

 • Cena zawiera:
 • uczestnictwo w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • lunch
 • całodzienny serwis kawowy
 • możliwośc indywidualnych konsultacji z prelegentami
formularz (doc)

DZIEŃ 1

 1. Wprowadzenie do procesu Due Diligence - 1h

- Czym jest Due Diligence?

- Miejsce i czas Due Diligence w trakcie nabycia nieruchomości

- Typy transakcji nabycia nieruchomości komercyjnych (Asset Deal czy Share Deal?)

- Budowa i moduły raportu Due Diligence (ekonomiczno-komercyjne, podatkowe, finansowe, prawne, techniczne, środowiskowe)

 1. Badanie ekonomiczno-komercyjne nieruchomości - 3h

- Lokalizacja i uwarunkowania planistyczne

- Analiza rynku lokalnego i nieruchomości konkurencyjnych

- Jakość najemców i ryzyka komercyjne umów najmu

- Komercyjne badanie przychodów i kosztów nieruchomości

- Odsetek pustostanów oraz analiza możliwości przedłużenia umów najmu

- Typ nieruchomości oraz aktualny sposób użytkowania, a alternatywne sposoby użytkowania oraz możliwości ulepszeń

- Dokumenty i źródła danych do badania komercyjnego

 1. Analiza ryzyk podatkowych (Due Diligence podatkowe) - 2h

- Podstawowe typy należności podatkowych (VAT, CIT, PCC, podatek od nieruchomości i opłaty lokalne, inne należności podatkowe)

- Sytuacje powstawania i ryzyka związane z zaległościami podatkowymi w nieruchomościach komercyjnych

- Optymalizacja podatkowa jako podstawowy element wyboru typu i struktury transakcji (nabycie udziałów lub aktywów, cele wykorzystania SPV, wykorzystanie obcych reżimów podatkowych, mechanizm tarczy podatkowej, cele i możliwości zmian stawek amortyzacji)

- Uwarunkowania podatkowe specyficznych typów nabywców nieruchomości (banki, FIZ, zagraniczne fundusze kapitałowe, cudzoziemcy)

- Dokumenty i źródła danych do badania podatkowego

 1. Audyt finansowy (Due Diligence finansowe) - 2h

- Przedmiot Due Diligence finansowego – nabycie udziałów, a nabycie aktywów

- Główne obszary audytu finansowego (przychody, koszty, należności, zaległości, zabezpieczenia finansowe, stosunki z instytucjami finansującymi, stosunki z właścicielami)

- Budowa oraz podstawowe elementy analizy sprawozdań finansowych spółek kapitałowych

- Analiza budżetu nieruchomości

- Elementy kluczowe i krytyczne ryzyka finansowe przy zakupie nieruchomości komercyjnej

- Dokumenty i źródła danych do badania finansowego

 

DZIEŃ 2

 1. Stan prawny nieruchomości komercyjnej (Due Diligence prawne) - 3h

- Przedmiot Due Diligence prawnego

- Analiza stanu ksiąg wieczystych oraz ewidencji gruntów i budynków

- Analiza umów najmu i dzierżawy

- Analiza umów budowlanych, wykonawczych, stanu planistycznego oraz innych elementów stanu prawnego nieruchomości

- Kluczowe elementy Due Diligence prawnego

- Trwałość i ryzyka przejścia na nowego właściciela roszczeń w stosunku do nieruchomości lub poprzedniego właściciela nieruchomości komercyjnej

- Główne metody zabezpieczenia ryzyk związanych z nabyciem nieruchomości

- Dokumenty i źródła danych do badania prawnego

 1. Stan techniczny nieruchomości (Due Diligence techniczne) - 3h

- Zakres Due Diligence technicznego

- Analiza pozwoleń budowlanych i pozwoleń na użytkowanie

- Sprawdzenie spełnienia nakazów prawa budowlanego

- Analiza planu konserwacji i długookresowego budżetu remontowego

- Obsługa gwarancji

- Jakość obsługi i serwisów technicznych

- Obmiary i sytuacja planistyczna

- Analiza bezpieczeństwa, kontroli dostępu, BHP, P.Poż, warunków sanitarnych

- Podział nieruchomości na części wspólne i wynajęte – analiza stanu technicznego oraz zakresu konserwacji powierzchni najemców

- Ochrona konserwatorska

- Dokumenty i źródła danych do badania prawnego

 1. Sprawdzenie stanu środowiska (Due Diligence środowiskowe) - 1h

- Fazy i zakres Due Diligence środowiskowego

- Ryzyka związane z ochroną środowiska, a wartość nieruchomości

- Metodyka, dokumenty i źródła danych do badania środowiskowego

 1. Podsumowanie oraz Case Studies – 1h

- Wykorzystanie wniosków z poszczególnych modułów Due Diligence

- Case Studies – przykłady wpływu wyników badania Due Diligence na ustalenie ceny transakcyjnej nieruchomości

- Case Studies  – dobór zakresu i modułów Due Diligence w zależności od specyfiki nieruchomości


Maciej Zackiewicz - doświadczony manager działający na rynku nieruchomości komercyjnych.                                                                                                      Wykładowca, analityk finansowy, specjalista w dziedzinie inwestowania i zarządzania nieruchomościami komercyjnymi, licencjonowany zarządca nieruchomości. Proaktywny i zdolny do inspirowania proaktywnym nastawieniem do działań biznesowych. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Warszawskiej. Otrzymał z wyróżnieniem tytuł Executive MBA jednego z najlepszych programów MBA w regionie CEE. Od ponad 10 lat zajmuje się nieruchomościami komercyjnymi i gruntowymi. W ostatnich latach zajmował wysokie stanowiska kierownicze oraz współpracował z licznymi funduszami kapitałowymi i deweloperami operującymi na polskim i regionalnym rynku nieruchomości. Obecnie zajmuje stanowisko prezesa zarządu oraz dyrektora zarządzającego grupy kapitałowej APOGEUM, która zajmuje się obsługą transakcji, świadczeniem usług doradczych, usług pośrednictwa i zarządzana nieruchomościami, a także kompleksową dostawą usług geotechnicznych, geodezyjnych i projektowych dla podmiotów działających na rynku nieruchomości.


Marcin Charchutradca prawny specjalizujący się w problematyce prawnej związanej z nieruchomościami                                                                           Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego i Christian-Albrechts Universität w Kilonii (Niemcy). W ponad dziesięcioletniej karierze współpracował z międzynarodowymi firmami zajmującymi się inwestowaniem i zarządzaniem nieruchomościami jak również z amerykańską kancelarią Baker&McKenzie. Obecnie jest związany z grupami Centrum Development and Investments Polska oraz belgijską grupą Immobel. Znaczna część jego pracy związana jest z transakcjami sprzedaży nieruchomości w tym m. in. z procesami due diligence nieruchomości i to zarówno ze strony kupującego jaki sprzedającego. W ostatnich latach miał okazję uczestniczyć w jednych z najbardziej skomplikowanych transakcji jakie miały miejsce na polskim rynku nieruchomości. Ma również do czynienia z problemami prawnymi związanymi z procesem budowlanym jak i bieżącym zarządzaniem portfelem nieruchomości.


Krzysztof Czerkas - Teoretyk i praktyk. Doświadczony wykładowca i szkoleniowiec.                                                                                                                   Z BRE Bankiem Hipotecznym (dawniej Rheinhyp-BRE Bank Hipoteczny S.A) związany od 2001: w latach 2001-2004 dyrektor Departamentu Kredytów Komercyjnych, później w latach 2004-2009 Dyrektor Departamentu Zarządzania Ryzykiem Kredytowym. Od 2009 roku członek Zarządu BRE Banku Hipotecznego SA odpowiedzialny za zarządzanie ryzykiem bankowym. W trakcie swojej kariery zawodowej współpracował m.in. z duńskim bankiem inwestycyjnym Sankt Annae Bank oraz pracował na różnych stanowiskach w Powszechnym Banku Kredytowym S.A, gdzie pełnił od 1996 do 2001 roku funkcję Dyrektora Departamentu Finansowania Projektów Inwestycyjnych. Do roku 2007 wykładowca w Wyższej Szkole Finansów, Bankowości i Zarządzania im. Kudlińskiego. Obecnie wykładowca  na studiach podyplomowych z zakresu bankowości i finansów oraz bankowości hipotecznej na Uniwersytecie Warszawskim. Autor i współautor  książek: Banki inwestycyjne - nowe spojrzenie na restrukturyzację finansową i prywatyzację; Bankowość Inwestycyjna w systemie finansowym; Wnioski dla Polski oraz Project Finance w polskiej praktyce. Zastosowanie w działalności deweloperskiej; Finansowanie nieruchomości komercyjnych w Polsce. Czynniki Ryzyka i Modele Transakcji. Współautor artykułów m.in. z zakresu metodyki oceny zdolności kredytowej, finansowania projektów inwestycyjnych, finansowania nieruchomości. Publikuje w  Rzeczpospolitej, Gazecie Bankowej, Gazecie Prawnej, Prawie Bankowym, w Banku i Kredycie, Hospitality, RNW, Finansowanie Nieruchomości.