Nieruchomości szkolenia

Identyfikowanie i wycena wartości niematerialnych a wycena przdsiębiorstw

Cel szkolenia:

Po zakończeniu szkolenia uczestnik będzie potrafił:

  • krytycznie ocenić jakośc raportu z wyceny przedsiębiorstwa oraz wartości niematerialnych i prawnych
  • idnetyfikować sytuacje wskazujące na przewartościowanie lub niedowartościowanie aktywów
  • wskazać na właściwe standary wyceny w kontekście celu wyceny (transkacja kapitałowa, potrzeby bilansowe, i podatkowe, inwestycje i rozwój irp.
  • krytycznie oceniać zastosowanie róznych metod wyceny

Organizatorem szkolenia jest Instytut Edukacji Gospodarczej Sp. z o. o.

www.ieg.edu.pl

formularz (doc)
  1. Wprowadzenie i omówienie celów i zakresu tematycznego szkolenia
  2. Standaryzacja i dobra praktyka procesu wyceny wartości niematerialnych

- Obowiązujące standary wyceny:

prawo bilansowe (MSR/MSSF)

prawo podatkowe (ceny transferowe)

korporacyjne (ASA, IAS, inne)

- Cechy wyceny realizowanej dla potrzeb wyceny przedsiębiorstwa / udziałow (akcji)

- Ocena ryzyka procesu wyceny w kontekście akceptowalnego poziomu niepewności warunków informacyjnych i zmienności parametrów

3. Dyskusja - ćwiczenia doskonalące umiejętności w zakresie oceny jakości raportu wyceny. Analizy przypadków.

4. Identyfikacja kluczowych elementów, decydujących o prawidłowym zastosowaniu metod wyceny wartości niematerialnych i prawnych

- Prawidłowa identyfikacja i klasyfikacja wartości niematerialnych i prawnych dla potrzeb wyceny przedsiębiorstwa z punktu widzenia istnienia waiarygodnych metod wyceny

- Przeprowadzenie testu na istnienie wartości niematerialnych w kontekście metod wyceny przedsiebiorstwa

5. Ćwiczenia indywidulane mające na celu doskolenie umijętności w zakresie identyfikacji niematerialnych i prawnych połaczone z dyskusją. etod wyceny wartości niematerialnych

6. Dobór i zastosowanie wybranych metod wyceny wartości niematerialnych

- Specyfika wybranych metod wyceny stosowanych w podejściu rynkowym i dochodowym

Industry Standars, Relief form Royalties

Rating Ranking

Role of Thumb (25%)

alokacja zysku i przepływów pieniżęnych DCF

- Specyfika wyceny róznych wartości niematerialnych: patenty, znaki towarowe, know0how, kontrakty, baza kliencka, kapitał ludzki

- Często powtarzające się błędy i braki raportu z wyceny

7. Ćwiczenia mające na celu doskonalenie umiejętności w zakresie dooru i zastosowania metod wyceny. Uczestnicy dokonają krytycznej analizy zastosowanych metod w relacji do celów wycen, zakresu informacyjnego, niezbędnego standaru

8. Sesja pytań i odpowiedzi. Podsumowanie.

 

 

 

Andrzej Podszywałow - absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Ekonomii, Master of Business Administration, Biegły Sądu Okręgowego w Warszawie w zakresie wyceny wartości niematerialnych. Autor wilelu publikacji i artykułów prasowych. Jest członkiem Stowarzyszenia Biegłych Rewidentów. Księgowych, Doradców Podatkowych, Prawników i Ekonomistów Libertas. Członek stowarzyszenia projektantów gier symulacyjnych NSAGA. Aktywny inwestor giełdowy w zakresie rynku akcji, pochodnych Forex. Praktyczna wiedza w zakresie analizy technicznej i analizy fundamentalnej. Wieloletnie doświadczenie w wycenie instrumentów finansowych (zarządzanie własnym portfelem). Umijętności wyceny instrumentów finansowych dla potrzeb day trading, swing trading oraz inwestycji długoterminowych

 

Organizatorem szkolenia jest Instytut Edukacji Gospodarczej Sp. z o. o.

www.ieg.edu.pl