Nieruchomości szkolenia

Zebranie wspólnoty mieszkaniowej, sukcesem zarządcy.

 

JAK POPROWADZIĆ ZEBRANIE WSPÓLNOTY, ABY BYŁO SUKCESEM ZARZĄDCY.

Szkolenie obejmuje całokształt spraw związanych z zebraniem wspólnoty mieszkaniowej – zwołaniem zebrania, uzgodnieniem jego porządku i tematyki oraz prowadzeniem zebrania zgodnie z wymogami Ustawy o własności lokali.
 

Czy wiesz: 

 • Jakie są podstawy prawne regulujące wzajemne stosunki pomiędzy zarządcą a zarządem wspólnoty?
 • Czy można wykonywać zadania, które nie wynikają z umowy o zarządzanie?
 • Kiedy należy zacząć przygotowywać się do zebrania wspólnoty?
 • Czy można przeprowadzić sprawozdawcze zebranie wspólnoty później niż w I kwartale roku?
 • Co obowiązkowo musi zawierać protokół z zebrania, a jakie zapisy są całkowicie zbędne?

 

Korzyści ze szkolenia:

 • Zostaną uczestnikom szkolenia przedstawione podstawy prawne regulujące wzajemne stosunki pomiędzy zarządem a zarządcą wspólnoty oraz wynikające z tego obowiązki.
 • Uczestnicy szkolenia dowiedzą się jak kształtować umowę o zarządzanie, tak aby była ona korzystna i bezpieczna dla obydwu stron.
 • Omówione zostaną zadania i obowiązki zarządu i zarządcy nieruchomości w zakresie przygotowania się do zebrania wspólnoty.
 • Podane zostaną wskazówki techniczne w zakresie przygotowania zabrania wspólnoty
 • Podane będą zasady przeprowadzenia zebrania wraz z elementami socjotechniki.
 • Omówione będą zasady protokołowania, oraz zawartość protokołu z zebrania wspólnoty.
 • Podane będą wzory postępowania i dobrych praktyk we współpracy zarządcy z zarządem wspólnoty.
 • Omówione będzie zagadnienie zakończenia współpracy zarządcy ze wspólnotą a w tym podstawowe zasady asertywności.

 

Szkolenie poprowadzi Judyta Guzikow, która zorganizowała i poprowadziła około 800 zebrań wspólnot mieszkaniowych!

Obowiązująca obecnie, znowelizowana Ustawa o własności lokali zawiera szereg zapisów nieprecyzyjnych, których interpretacja może być niejednoznaczna. Może to skutkować błędami popełnianymi przez zarządcę w procesie szeroko pojętego procesu zebrania wspólnoty mieszkaniowej. A stąd już tylko mały krok do skutecznego zaskarżenia części bądź wszystkich uchwał, jakie zostały podjęte na zebraniu.

Profil uczestnika: 

Szkolenie adresowane jest w zasadniczej mierze do zarządców nieruchomości, ale nie tylko. Szkolenie jest doskonałą okazją dla członków wspólnot mieszkaniowych (właścicieli lokali) a w szczególności dla Zarządów Wspólnot, aby nabyć praktyczną wiedzę o własnych prawach i obowiązkach w tym temacie.

Cel szkolenia:

Szkolenie stanowi kompendium wiedzy na temat współpracy z zarządem wspólnoty, przygotowaniem i prowadzeniem  zebrań wspólnot. Podane są przepisy prawa regulujące kwestie związane z zawarciem umowy o zarządzanie, przygotowaniem, zwołaniem i przeprowadzeniem zebrania oraz praktyczne rady jak szybko i skutecznie je przeprowadzić. Omówiona zostanie zawartość sprawozdania zarządu wspólnoty, plan gospodarczy oraz protokołowanie zebrania. Podane będą praktyczne rady jak unikać błędów przy zwoływaniu zebrań, ich prowadzeniu oraz głosowaniu nad uchwałami. Szkolenie ma za zadanie wskazanie podstaw prawnych regulujących stosunki zarząd wspólnoty – zarządca, omówienie problematyki dotyczącej umowy o zarządzanie, uwzględnienia w niej wymagań określonych przepisami prawa jak i interesów stron umowy. Podane będą wskazówki jak przeprowadzić prawidłowo zakończenie współpracy.

Cena szkolenia: 

Koszt uczestnictwa: 350 zł/osoba 

Dla absolwetów kursu zarządcy nieruchomości rabat 10% :-)

Cena zawiera:

 - materiały szkoleniowe

 - całodzienny serwis kawowy i lunch

- możliwość indywidualnych konsultacji z prowadzącym

- opeka merytoryczna po zakończeniu szkolenia

 

formularz (doc)

PROGRAM SZKOLENIA

 

Moduł I - Przepisy prawa regulujące wzajemne relacje zarządca - zarząd wspólnoty

 • ustawa o gospodarce nieruchomościami
 • ustawa o własności lokali
 • kodeks cywilny
 • kodeks postępowania cywilnego
 • umowa o zarządzanie
  • podstawy prawne
  • istotne elementy umowy o zarządzanie
  • wzory umów

 

Moduł II - Przygotowanie do zebrania

 • sprawozdanie zarządu lub zarządcy
 • plan gospodarczy
 • projekty uchwał
 • porządek obrad
 • zawiadomienia o zwołaniu zebrania
 • weryfikacja wykazu właścicieli i przypadających im udziałów
 • karty lub listy do głosowania

 

Moduł III - Zwołanie i przeprowadzenie zebrania

 • uprawnieni do udziału w zebraniu
 • prowadzenie zebrania
 • głosowanie wniosków i uchwał
 • protokół z zebrania
 • działania po zebraniu
  • zbieranie głosów w trybie indywidualnego ich zbierania przez zarząd
  • powiadomienie właścicieli o wynikach głosowania
  • realizacja przyjętych uchwał i wniosków

 

Moduł IV - Zalecane wzory postępowania i dobrych praktyk

 • planowanie
 • komunikacja
 • sprawozdawczość
 • kontrola
 • zakończenie współpracy
  • konflikty
  • asertywność
  • sposoby rozwiązania umowy
  • wzajemne rozliczenia