Nieruchomości szkolenia

Audyt nieruchomości. Analiza stanu prawnego i technicznego nieruchomości

„Jak i gdzie uzyskać informacje niezbędne przy przejmowaniu nieruchomości do zarządzania, przy zbywaniu nieruchomości lub nabywaniu (grunt-działki, budynki, lokale)”

Cel szkolenia: 
Zapoznanie uczestników szkolenia z aspektami prawnymi i technicznymi dotyczącymi nieruchomości. Zaznajomienie z dokumentami dotyczącymi nieruchomości oraz sposobem ich powstawania i wpływem na nieruchomość

Korzyści ze szkolenia:
Uczestnicy szkolenia, po jego zakończeniu będą potrafili, w oparciu o posiadane dokumenty, dokonać oceny stanu prawnego i technicznego nieruchomości, oraz będą potrafili znaleźć ewentualne niebezpieczeństwa związane z tym stanem a dotyczących konkretnej nieruchomości

Do udziału w szkoleniu zapraszamy:
Szkolenie dedykowane jest zarządcom, administratorom i wszystkim tym, którzy taką wiedzą są zainteresowani a niekoniecznie związani są z rynkiem nieruchomości.

 

Szkolenie ma charakter interaktywnego warsztatu i zakłada aktywną partycypację uczestników, konsultację ich pomysłów oraz praktyczną naukę. Uczestnicy podczas szkolenia będą pracować na realnych przykładach ze swojego życia zawodowego („business case”).

 

Cena szkolenia:

Koszt uczestnictwa: 350 zł brutto/osoba 

Cena zawiera:

·        materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej

·        całodzienny serwis kawowy oraz lunch

·        Warsztaty praktyczne i konsultacje z trenerem

 

 

formularz (doc)

Program szkolenia 

  1. Elementy prawa rzeczowego i zobowiązaniowego w zakresie związanym z nieruchomością

a)     własność

b)     użytkowanie wieczyste

c)     ograniczone prawa rzeczowe

d)     najem i dzierżawa

  1. Księga wieczysta jako podstawowe źródło informacji o stanie prawnym nieruchomości

a)     podstawy wpisu w księdze wieczystej

b)     wyszukiwanie informacji na temat konkretnej nieruchomości

  1. Kataster nieruchomości

a)     podstawa wpisu w ewidencji gruntów i budynków

b)     mapa ewidencyjna

c)     mapa zasadnicza

  1. Zagospodarowanie przestrzenne

a)     miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

b)     studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

c)     decyzja o warunkach zabudowy i decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego

  1. Zmiana przeznaczenia gruntów w mpzp a wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej
  2. Prawo pierwokupu a pierwszeństwo nabycia

a)     prawo pierwokupu gminy

b)     prawo pierwokupu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

c)     prawo pierwokupu Lasów Państwowych i parków narodowych

  1. Dokumentacja budowlana

a)     pozwolenie na budowę

b)   książka obiektu budowlanego

 

Jacek Chruślicki – rzeczoznawca majątkowy, pośrednik w obrocie nieruchomościami. Biegły sądowy w zakresie wyceny nieruchomości.
Główny specjalista w Wydziale Gospodarki Mieniem Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego.
Od kilkunastu lat zajmuje się kwestiami związanymi z zarządzaniem nieruchomościami publicznymi, analizą stanu prawnego i technicznego nieruchomości, regulowaniem stanu prawnego nieruchomości, wywłaszczaniem nieruchomości, zwrotami wywłaszczonych nieruchomości, ograniczaniem praw do nieruchomości oraz ustalaniem odszkodowania za pozbawienie bądź ograniczenie praw do nieruchomości.

  Miejsce szkolenia:

Warszawa, Towarowa 22

Godziny szkolenia:

10.00-16.00

Dla uczestników szkolenia bezpłatny parking, wjazd od ul.Miedzianej