Nieruchomości szkolenia

Klauzule abuzywne – charakterystyka, uregulowania prawne i orzecznictwo, praktyka UOKiK, postępowanie przed UOKiK i SOKiK

Uczestnicy:

Szkolenie jest adresowane przede wszystkim do osób zajmujących się konstruowaniem i stosowaniem wzorców umownych, w tym w szczególności do pośredników nieruchomości i developerów

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników podstawowej wiedzy na temat klauzul abuzywnych m.in. czym są klauzule abuzywne, jakie są skutki ich stosowania, jak unikać stosowania klauzul abuzywnych w umowach.

Uczestnicy dowiedzą się: 

-jakie uprawnienia w zakresie kontroli wzorców umownych przysługują Prezesowi UOKiK,

-jaka jest procedura postępowania przed Prezesem UOKiK oraz SOKiK, j

-jakie są środki wzruszenia rozstrzygnięć wydanych przez Prezesa UOKiK oraz jakie są wytyczne co do nakładania kar za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów.

Uczestnicy będą potrafili także wyjaśnić charakter prawny rejestru klauzul niedozwolonych oraz będą mieli możliwość zapoznania się z aktualnymi trendami orzeczniczymi w praktyce UOKiK i SOKiK.
 

Program szkolenia:

I. Wprowadzenie: omówienie celu szkolenia, przedstawienie programu szkolenia

II. Miejsce klauzul abuzywnych w polskim porządku prawnym

III. Pojęcie niedozwolonego postanowienia umownego

• ogólna charakterystyka klauzul abuzywnych
• przesłanki konieczne do uznania danego postanowienia za niedozwolone
• omówienie najczęściej występujących w praktyce niedozwolonych postanowień umownych

IV. Skutki uznania postanowienia umowy za niedozwolone sankcje: (cywilnoprawne, karne,  administracyjne)

V. Uprawnienia Prezesa UOKiK dotyczące kontroli wzorców umownych

VI. Postępowanie przed Prezesem UOKiK:

• ogólne cechy postępowania przed Prezesem UOKiK,
• rodzaje postępowań przed Prezesem UOKiK
• rodzaje rozstrzygnięć Prezesa UOKiK,
• środki wzruszenia rozstrzygnięć wydanych w postępowaniu przed Prezesem UOKiK,
• ustalenie kosztów postępowania przed Prezesem UOKiK,
• kryteria ustalania wysokości kar pieniężnych za stosowanie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów,
• wysokość kar w praktyce orzeczniczej UOKiK

VII. Postępowanie przed SOKiK:

• właściwość sądu,
• podmioty uprawnione do wniesienia powództwa o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone,
• termin wytoczenia powództwa,
• treść wyroku i jego skutek wobec osób trzecich

VIII. Charakter prawny Rejestru klauzul niedozwolonych prowadzonego przez Prezesa UOKiK

IX. Skutki stosowania postanowień wzorców umów, które zostały wpisane do rejestru.

X. Orzecznictwo sądowe i arbitrażowe dotyczące klauzul abuzywnych i jego znaczenie w procesie eliminacji niedozwolonych postanowień umownych

 

Osoba prowadząca:

Agata Maksjan -Wójcik
 

formularz (doc)