Nieruchomości szkolenia

Kodeks Postępowania Administracyjnego dla nieprawników

Szkolenie skierowane do:

-Zarządców nieruchomości

-Pośredników w obrocie nieruchomościami

-Rzeczoznawców majątkowych

-Administratorów nieruchomości

-Spółdzielni mieszkaniowych

-Wspólnot mieszkaniowych

 

Cel szkolenia:

Zapoznanie się z procedurą administracyjną i sposobami jej praktycznego wykorzystania.

 

Program szkolenia:

1. Kto i do kogo może złożyć podanie?

a) kto jest stroną postępowania administracyjnego?
b) właściwość organów administracyjnych

2. Rola pełnomocnika w postępowaniu

a) kto może być pełnomocnikiem w postępowaniu administracyjnym
b) prawa i obowiązki pełnomocnika
c) szczególne rodzaje pełnomocników i sposób ich powoływania

3. Czas w postępowaniu administracyjnym

a) jak liczyć czas w postępowaniu administracyjnym
b) czy upływ czasu wg kpa jest ostateczny – przywracania terminów

4. Jak uzyskać decyzję?

a) jak przygotować i złożyć wniosek, oraz co się z nim dalej dzieje?
b) jakie elementy zawiera decyzja?
c) jak przygotować odwołanie od niekorzystnej decyzji?

5. Czy ostateczna decyzja jest naprawdę ostateczna?

a) odwołanie od decyzji
b) skarga na decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
c) uchylenie decyzji
d) stwierdzenie nieważności decyzji

6. Uzyskiwanie zaświadczeń

7. Skargi i wnioski

8. Za co płacę w postępowaniu administracyjnym?

a) opłata skarbowa
b) koszty postępowania administracyjnego

 

Łączny czas zajęć dydaktycznych seminarium: 5 godzin edukacyjnych

 

Informacje o prowadzącym:

Jacek Chruślicki – pośrednik w obrocie nieruchomościami; główny specjalista w Wydziale Geodezji, Katastru Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Gruntów Rolnych Starostwa Powiatowego Warszawskiego Zachodniego. Zajmuje się również doradztwem dla przedsiębiorstw w zakresie spraw związanych z nieruchomościami.
 

formularz (doc)