Nieruchomości szkolenia

Kompendium wiedzy zarządcy nieruchomości - 24h w ramach doskonalenia zawodowego

ZABEZPIECZENIA PPOŻ. OBIEKTÓW BUDOWLANYCH ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI O OCHRONIE POŻAROWEJ.

1. Rozporządzenie Ministra Infrstruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny

odpowiadać budynki ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75, poz. 690 z późn.zm)

2. Rozporzadzenie MSWiA z dnia 07.06.2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, inych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.Nr 109, poz. 719)

3. Rozporzadzenie MSWiA z dnia 24.07.2009r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (dz. U.Nr 121, poz. 1137)

Ogólnie rzecz ujmując podczas szkolenia zostaną omówione wymagania w zakresie:

 • usytuowania budynku,
 • wysokości budynku,
 • klasy odporności pożarowej
 • wielkości stref pożarowych
 • warunków ewakuacji - długości dojść i przejść ewakucyjnych
 • garaży podziemnych,
 • wyposażenia obiektu w wymagane instalacje i urzadzenia przeciwpożarowe
 • stosowania instalacji hydrantów wewnętrznych - Dn25, Dn52, Dn33 i zaworów hydrantowych
 • kryterium zagrożenia życia ludzi (co to jest i kiedy wystepuje)
 • dojazdu pożarowego (kiedy wymagany, jakie musi spełniać wymagania itp)
 • zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszeni apożaru,
 • obowiązków właściciela/zarządcy budynku
 • czynności zbronionych, mogących spowodować pożar lub utrudnienie prowadzenia działań ratowniczych,
 • charakterystyki zagrożenia pożarowego w obiektach
 • czasokresów przeglądów i konserwacji urządzeń p.poż,

 

BEZPIECZEŃSTWO. ZAGROŻENIA WYNIKAJĄCE Z UMÓW UBEZPIECZENIA

 

Blok I

 • Rodzaje ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej skierowanych do Zarządców Nieruchomości

Blok II

 • Ubezpieczenia obowiązkowe
 • Dobrowolne ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

Blok III

 • Kto za co odpowiada, czyli dla Kogo jaka polisa?

Blok IV

 • Rodzaje ubezpieczeń związanych z nieruchomościami (co zabezpieczają, które trzeba/ warto wykupić )

NARZEDZIA KOMPUEROWE WSPIERAJĄCE PRACE ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOSCI

Cena szkolenia:

Koszt uczestnictwa: 850 zł/osoba

Cena zawiera:

- materiały szkoleniowe

- lunch

- całodzienny serwis kawowy

formularz (doc)