Nieruchomości szkolenia

Czytanie kosztorysów i projektów budowlanych - warsztaty praktyczne

Do czasu zakończenia epidemii COVID-19 szkolenia realizujemy On-line

Czy wiesz....

 • Co stanowi podstawę do sporządzenia typowego kosztorysu ofertowego
   
 • Dlaczego czasem w kosztorysie podaje się koszty pośrednie i zysk, a innych one nie występują?
   
 • Jaki jest zakres odpowiedzialności i decyzyjności osób uprawnionych, czyli co może i musi Projektant,  Kierownik Budowy, Inspektor Nadzoru
   
 • Co należy rozumieć przez:
  • dokumentacje  projektową,
  • specyfikacje techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych,
  • założenie wyjściowe do kosztorysowania,
  • przedmiarze robót,
  • jednostkowe nakłady rzeczowe,
  • dane wyjściowe do kosztorysowania
 • Na jakiej podstawie ustala się wysokość procentowego wskaźnika kosztów zakupu

 

 Założenia i cele projektu:  

Celem przewodnim szkolenia jest uzyskanie przez uczestników szerszej wiedzy merytorycznej i praktycznej dotyczącej kosztorysowania robót budowlanych. Udział w szkoleniu przyczyni się do uzyskania podstawowych informacji na temat zasad sporządzania kosztorysów i metod kosztorysowania przy różnym stopniu szczegółowości oraz podstaw prawnych regulujących kosztorysowanie. Dostarczy wiedzy o specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysach inwestorskich w zamówieniach publicznych czy kalkulowaniu cen, stawek i narzutów do kosztorysu. Uwaga słuchaczy zostanie zwrócona na zawartość dokumentacji projektowej, osoby uprawnione do tworzenia dokumentacji projektowej i nanoszenia w niej zmian czy na zakres odpowiedzialności i decyzyjności osób uprawnionych, czyli co może i musi Projektant,  Kierownik Budowy, Inspektor Nadzoru.

 

Profil uczestnika:

Szkolenie skierowane do zarządców nieruchomości oraz administratorów, którzy uczestniczą w procesach budowlanych i którzy w swojej pracy muszą umieć określić wartość poszczególnych robót budowlanych.

Do udzialu w szkoleniu zapraszamy również

 • Rzeczoznawców majątkowych,

 • Deweloperów i przedsiębiorców budowlanych,

 • Kosztorysantów,

 • Osoby zainteresowane kalkulacją kosztów w budownictwie oraz wszystkich zainteresowanych tamatyką warsztatów

 

Cena szkolenia: 

Koszt uczestnictwa: 250 zł brutto                               

Cena zawiera:

 • udział w szkoleniu on-line z możliwością aktywnego uczestnictwa

 • materiały szkoleniowe

 

formularz (doc)

ZAKRES PROGRAMOWY SZKOLENIA

 1. Czytanie dokumentacji technicznej budynku i rysunku technicznego:
 • Podstawy prawne regulujące kosztorysowanie,
 • Metody kosztorysowania przy różnym stopniu szczegółowości,
 • Kosztorysowanie robót budowlanych, rola i rodzaje kosztorysów – forma, układ, treść,
 • Zasady sporządzania kosztorysów,
 • Projekty budowlane,
 • Przedmiary i obmiary robót – zasady,
 • Wyznaczanie parametrów obiektu budowlanego (z projektu, oznaczeń na rysunkach i z pomiarów w terenie),
 • Pozwolenia na budowę,
 • Odstępstwa od projektu budowlanego lub warunków pozwolenia na budowę,
 • Zmiany wymagające i zmiany niewymagające zatwierdzenia decyzją administracyjną, oraz tryb ich wprowadzania,
 • Konieczna zawartość dokumentacji (decyzje administracyjne, odbiory, projekty…),
 • Roboty budowlane,
 • Roboty instalacyjne.
 1. Obowiązujący stan prawny z zakresu kosztorysowania w tym ustawa o zamówieniach publicznych.
 2. Rodzaje kosztorysów.
 3. Czytanie kosztorysów.
 4. Wartość Kosztorysowa Inwestycji – wstępny budżet inwestycji,
 5. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.
 6. Przedmiarowanie robót budowlanych.
 7. Kosztorys inwestorski w zamówieniach publicznych.
 8. Kalkulowanie cen, stawek i narzutów do kosztorysu;
 9. Tworzenie analiz indywidualnych;
 10. Poszczególne rodzaje projektów budowlanych;
 11. Opis techniczny projektu;
 12. Konieczna zawartość dokumentacji projektowej(decyzje administracyjne, odbiory, projekty);
 13. Osoby uprawnione do tworzenia dokumentacji projektowej i nanoszenia w niej zmian;
 14. Zakres odpowiedzialności i decyzyjności osób uprawnionych, czyli co może i musi Projektant,  Kierownik Budowy, Inspektor Nadzoru;
 15. Zmiany wymagające i zmiany niewymagające zatwierdzenia decyzją administracyjną oraz tryb ich wprowadzania
 16. Przygotowanie zamówienia, w tym nieistotne i istotne odstąpienie od projektu budowlanego, procedura i skutki
 17. Czytanie dokumentacji technicznej budynku i rysunku technicznego
 18. Zgłoszenia wykonania robót (kiedy powinno być pozwolenie a kiedy zgłoszenie, jakie są konsekwencje nieprawidłowego wykonania robót, kto decyduje o rodzaju zgłoszenia),

mgr inż. Stanisław Moryc, specjalista i niezależny ekspert w dziedzinie kosztorysowania, praktyk, Rzeczoznawca Kosztorysowy SKB, wykładowca na kursach kosztorysowania w wielu ośrodkach szkoleniowych, prowadzący zajęcia teoretyczne i praktyczne oraz z wspomagania komputerowego kosztorysowania i przedmiarowania (dla m.in. firm telekomunikacyjnych, energetycznych, kursy organizowane przez Urzędy Pracy, PZiTB), prezes Małopolskiego Oddziału Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych