Nieruchomości szkolenia

Kto odpowiada za zarząd nieruchomością wspólną

Szkolenie dla:

- Zarządców nieruchomości

- Pośredników w obrocie nieruchomościami

- Rzeczoznawców majątkowych

- Doradców rynku nieruchomości

- Administratorów nieruchomości

- Zarządu wspólnot mieszkaniowych

 

Celem szkolenia jest odpowiedzi na pytania:

- Kto odpowiada za zarząd nieruchomością wspólną z mocy Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego, prawa podatkowego, ustawy o ochronie danych osobowych?

-Jakie są warunki odpowiedzialności właściciela nieruchomości i zarządcy nieruchomości?

- Jakie są skutki odpowiedzialności według kontraktu i przepisów prawa?


Program szkolenia:

1) Odpowiedzialność z mocy prawa w związku z naruszeniem różnych norm prawa w prowadzonej działalności zawodowej i gospodarczej.

2) Skutki odpowiedzialności cywilnej oraz z mocy prawa (właściciela i zarządcy nieruchomości)

3) Zakres i skutki odpowiedzialności zarządcy nieruchomości wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania określonego w umowie (kontrakcie), w przypadku wystąpienia szkody i cywilnego roszczenia odszkodowawczego za niewykonanie lub nienależyte wykonanie warunków umowy o zarządzanie nieruchomością przez zarządcę nieruchomości, w tym odpowiedzialność za skutki działań własnych oraz za zatrudnionych pracowników.

4) Odpowiedzialność cywilna deliktowa ( z czynu niedozwolonego) zarządcy nieruchomości powstająca w wyniku szkody wywołanej czynem niedozwolonym w prawie, w szczególności wywołanej szkodą w mieniu, w wyniku utraty zdrowia i życia w kontekście norm art. 415 i dalszych Kodeksu cywilnego a także w aspekcie orzecznictwa Sądu Najwyższego
 

Osoba prowadząca:

Eugenia Śleszyńska specjalista do spraw podatkowych wspólnot mieszkaniowych, autorka licznych artykułów dotyczących zobowiązań podatkowych m. in. w Krajowym Rynku Nieruchomości, Krakowskim Rynku Nieruchomości oraz wiele innych.

formularz (doc)