Nieruchomości szkolenia

Uprawnienia SEP

SZKOLENIE ENERGETYCZNE W ZAKRESIE  G-1 , G-2 , G-3 .

UPRAWNIENIA SEP

Grupa 1. Uprawnienia eksploatacyjne „ E” i dozoru „D”

Szkolenia przygotowujące do egzaminu kwalifikacji z zakresu eksploatacji oraz dozoru urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych: wytwarzających, przetwarzających i zużywających energię elektryczną.

Grupa 2. Uprawnienia eksploatacyjne „ E” i dozoru „ D”

Szkolenia przygotowujące do egzaminu kwalifikacji z zakresu eksploatacji oraz dozoru urządzeń, instalacji i sieci energetycznych: wytwarzających, przetwarzających i zużywających energię cieplną.

Grupa 3. Uprawnienia eksploatacyjne „ E” i dozoru „ D”

Szkolenia przygotowujące do egzaminu kwalifikacji z zakresu eksploatacji oraz dozoru urządzeń, instalacji i sieci gazowych: wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających gaz ziemny i płynny.

 

GRUPA 1.

Celem szkolenia jest przygotowanie do egzaminu kwalifikacji z zakresu eksploatacji i dozoru  urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych: wytwarzających, przetwarzających i zużywających energię elektryczną.

 Dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji do pracy przy eksploatacji i dozoru urządzeń, instalacji i sieci energetycznych noszą nazwę świadectw kwalifikacyjnych i upoważniają do samodzielnego wykonywania pracy przy urządzeniach prądotwórczych przyłączonych do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego, urządzeniach, instalacjach i sieciach elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV, urządzeniach, instalacjach i sieciach o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, zespołach prądotwórczych o mocy powyżej 50 kW, urządzeniach elektrotermicznych, urządzeniach do elektrolizy, sieciach elektrycznego oświetlenia ulicznego, elektrycznych sieciach trakcyjnych.

 

GRUPA 2.

Celem szkolenia jest przygotowanie do egzaminu kwalifikacji z zakresu eksploatacji  i dozoru urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych: wytwarzających, przetwarzających i zużywających energię cieplną.

Dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji do pracy przy eksploatacji i dozoru urządzeń, instalacji i sieci energetycznych noszą nazwę świadectw kwalifikacyjnych i upoważniają do samodzielnego wykonywania pracy przy kotłach parowych oraz wodnych na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi, sieciach i instalacjach cieplnych wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła powyżej 50 kW, turbinach parowych oraz wodnych o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi, przemysłowych urządzeniach odbiorczych pary i gorącej wody, o mocy powyżej 50 kW, urządzeniach wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chłodniczych o mocy powyżej 50 kW, pompach, ssawkach, wentylatorach i dmuchawach o mocy powyżej 50 kW, sprężarkach o mocy powyżej 20 kW oraz instalacjach sprężonego powietrza i gazów technicznych, urządzeniach do składowania, magazynowania i rozładunku paliw, o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg, piecach przemysłowych o mocy powyżej 50 kW.

 

GRUPA 3.

Celem szkolenia jest przygotowanie do egzaminu kwalifikacji z zakresu eksploatacji i dozoru urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych: wytwarzających, przetwarzających i zużywających energię gazową.

Dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji do pracy przy eksploatacji i dozoru urządzeń,  instalacji i sieci energetycznych noszą nazwę świadectw kwalifikacyjnych i upoważniają do samodzielnego wykonywania pracy przy urządzeniach do produkcji paliw gazowych, generatorach gazu, urządzeniach do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych, rozkładnia paliw gazowych, urządzeniach przeróbki gazu ziemnego, oczyszczalniach gazu, rozprężalniach i rozlewniach gazu płynnego, odazotowaniach, mieszalniach, urządzeniach do magazynowania paliw gazowych, sieciach gazowych rozdzielczych o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe), sieciach gazowych przesyłowych o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu) urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa, urządzeniach i instalacjach gazowych o ciśnieniu powyżej 5kPa, przemysłowych odbiornikach paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW, turbinach gazowych.

Uczestnicy szkolenia:

Pracownicy firm deweloperskich, agenci nieruchomości, klienci kupujący mieszkania na rynku pierwotnym, osoby prywatne chcące sprzedać lub wynająć komuś mieszkanie.

 

Cena szkolenia:

Koszt uczestnictwa: 250 zł/osoba (nie obejmuje opłaty egzaminacyjnej)

Cena zawiera:

 • materiały szkoleniowe
 • całodzienny serwis kawowy
 • warsztaty praktyczne i konsultacje z trenerem

 

Opłata egzaminacyjna wynosi 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników obowiązującego w dniu złożenia wniosku. Aktualnie (w roku 2013) opłata egzaminacyjna wynosi 160,00 zł. Opłata egzaminacyjna naliczana jest odpowiednio od każdego wniosku (E i D) oraz grupy (G1, G2, G3)

formularz (doc)

PROGRAM SZKOLENIA

Zakres Szkolenia - G1:

 1. Obowiązujące przepisy prawne.
 2. B.H.P. przy eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych.
 3. Ochrona od porażeń prądem w świetle obowiązujących przepisów.
 4. Pierwsza pomoc przy porażeniu prądem elektrycznym.

Zakres Szkolenia - G2:

 1. Obowiązujące przepisy prawne.
 2. B.H.P. przy eksploatacji urządzeń cieplnych .
 3. Ochrona od poparzenia w świetle obowiązujących przepisów.
 4. Pierwsza pomoc przy poparzeniach.

Zakres Szkolenia - G3:

 1. Obowiązujące przepisy prawne.
 2. B.H.P. przy eksploatacji urządzeń gazowych.
 3. Ochrona od zatruć gazem w świetle obowiązujących przepisów.
 4. Pierwsza pomoc przy zatruciach gazem.