Nieruchomości szkolenia

Kompendium zarządcy nieruchomości - 24h w ramach doskonalenia zawodowego.

Celem kursu jest przedstawienie najważniejszych informacji niezbędnych w pracy zarządcy nieruchomości. Na kursie zostaną poruszone zagadnienia związane z prowadzeniem KOB oraz dokumentacji eksploatacji i remontu budynku, najczęściej pojawiającymi się pułapkami w pracy zarządcy. Omówimy także proces inwestycyjny oraz sekrety współpracy z firmą utzrymania. Kurs ma na celu przekazanie najważniejszych informacji niezbędnych w pracy każdego zarządcy nieruchomości.

 

Jak prawidłowo spełnić obowiązek prowadzenia książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji eksploatacji i remontu budynków

 Szczegółowy instruktaż jak prawidłowo prowadzić książkę obiektu budowlanego oraz praktyczne uwagi i wskazówki.

Czy wiesz?

 • Remont budynku, modernizacja, przebudowa, konserwacja – gdzie zapisać informacje w książce, jakie dokumenty załączyć?
 • Nieruchomość „na gwarancji” usterki, wady gwarancyjne, czy powinny się znaleźć w KOB, jeśli tak, to gdzie i jak prawidłowo je wpisać?
 • Co zrobić z protokołami, które nie wymagają wpisu?
 • Usterki, błędy i wadliwe prace budowlane pojawiające się podczas prowadzenia prac remontowo-budowlanych - Jak skutecznie je zareklamować i wyegzekwować ich naprawdę naprawę?

Korzyści ze szkolenia:

 • Na szkoleniu omówione zostaną podstawy obowiązkowych przeglądów.
 • Podane będzie kto może wykonywać obowiązkowe przeglądy, w jakich terminach należy je wykonywać i jakie grożą sankcje za ich nie wykonywanie.
 • Omówiona będzie książka obiektu budowlanego, która służy do dokumentowania przeprowadzonych przeglądów.
 • Elementem szkolenia będzie szczegółowy instruktaż jak prowadzić książkę obiektu budowlanego.
 • Omawiany materiał będzie zawierać liczne praktyczne uwagi i wskazówki.

 

SEKRETY udanej współpracy z firmą utrzymania czystości.

 

Czy wiesz, że ...

 • Koszty całorocznego utrzymania czystości nieruchomości są znaczne. Ale czy muszą być, aż takie?
 • Jak wykonać szacunkowy budżet miesięczny / roczny kosztu utrzymania czystości obiektu?
 • Jakie są przyczyny i konsekwencje złego wyboru firmy sprzątającej?
 • Jak przygotować się do rozpisania konkursu ofert?
 • Jakie zastosować kryteria wyboru wykonawcy?

Korzyści ze szkolenia...

 • Na szkoleniu krok po kroku zostaną omówione nigdzie dotychczas nie publikowane zasady kosztorysowania usługi utrzymania czystości obiektu w wymiarze miesiąca i roku.
 • Uczestnicy poznają sposoby automatycznego tworzenia planu pracy i płacy w oparciu o przyjęte w kraju formy zatrudnienia.
 • Uzyskasz komplet wzorcowych materiałów do udanej współpracy z wykonawcą.
 • Uczestnicy zapoznają z łatwym do zastosowania w praktyce programem CLEAN-EXPRESS PC do obiektywnej wyceny kosztu usługi utrzymania czystości obiektu i / lub terenu.

 

Pułapki w zarzadzaniu nieruchomościami

 

Czy wiesz…

 • Jak skutecznie odwołać niechciany i oporny Zarząd Wspólnoty?
 • Jak rozgraniczyć instalacje w budynku na część wspólną i należącą do właściciela indywidualnego?
 • Jak wykonać przegląd w lokalu, w którym nikt nie mieszka?
 • Jak sprawiedliwie rozliczyć zużycie wody, która tajemniczo „uciekła” z nieruchomości?

Korzyści ze szkolenia:

 • Zapoznanie się bezpiecznym w sensie prawnym i technicznym sposobem na unikanie najczęściej stosowanych błędów w codziennej praktyce zarzadzania nieruchomościami, przede wszystkim mieszkaniowymi. 
 • Uczestnicy dowiedzą się jakie rozwiązania są akceptowane przez orzecznictwo sądowe i powszechnie przyjęta praktykę.
 • Zasygnalizowane zostaną także problemy, które niestety nadal nie doczekały się jednoznacznych rozwiązań i interpretacji.

 

Proces inwestycyjny Krok po kroku

Czy wiesz...

 • Jakie są kolejne kroki w trakcie przygotowywania inwestycji w przypadku budowy nowego obiektu lub remontu i adaptacji istniejącego
 • Jak dobrze przygotować dokumentację budowlaną?
 • Jak prowadzić inwestycję w zgodzie z obowiązującymi przepisami
 • Wreszcie, czy i gdzie można pozyskiwać dofinansowanie na cele inwestycyjne?
 • Jakie są wymogi prawa budowlanego dla istniejącego obiektu w  zakresie prowadzenia książki obiektu budowlanego?

Korzyści ze szkolenia:

 • Dowiesz się, jak sprawnie przygotować proces inwestycyjny, zawczasu omijając rafy, przeszkody prawne, a przede wszystkim, jak w zgodzie z obowiązującym prawem przygotować kompletną dokumentację projektową niezbędna do otrzymania pozwolenia na budowę.
 • Uczestnicy otrzymają komplet przepisów i rozporządzeń niezbędnych do uwzględnienia przy przystępowaniu do remontu istniejącego lub budowy nowego obiektu.
 • Każdy z uczestników zapozna się ze sposobem wypełniania wniosków i przygotowywania niezbędnych procedur przed pozyskaniem pozwolenia na budowę.
 • Dowiedzą się, jak prawidłowo rozliczać roboty budowę Uczestnicy otrzymają informacje na temat programów dofinansowujących inwestycje budowlane.
 • Dowiedzą się, jak prowadzić książkę obiektu budowlanego.

 

Odbiorcy szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do: właścicieli i zarządców nieruchomości, do pracowników działów technicznych, również w spółdzielniach  mieszkaniowych, administratorów nieruchomosci, pracowników nieruchomości publicznych i instytucjonalnych, członków wspólnot mieszkaniowych

 

Każdy z tematów szkolenia realizuje 6 godzin edukacyjnych wg § 6 ust. 1 rozporządzenia z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie doskonalenia zawodowego przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości (Dz. U. Nr 80, poz. 475).

 

Cena szkolenia:

Koszt uczestnictwa w całym szkoleniu (24H): 850 zł/osoba

Koszt uczestnictwa w całym pojedynczym temacie szkolenia (6H): 240zł zł/osoba

 

Cena zawiera:

- materiały szkoleniowe

- lunch

- całodzienny serwis kawowy

 

UWAGA! - W przypadku udziału w części szkolenia (wybrane tematy), prosimy o informację w uwagach w formularzu zgłoszeniowym bądź kontakt mailowy: pgajownik@edukacja-nieruchomosci.pl

formularz (doc)

Program szkolenia w dniu 27 grudnia 2012 roku

9:00 – 13:30  Jak prawidłowo spełnić obowiązek prowadzenia książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji eksploatacji i remontu budynków

 1. Praktyczne aspekty stosowania Ustawy Prawo Budowlane.
 • Ustawa prawo budowlane
 1. definicje
 2. nadzór nad dokumentacją
 3. obowiązki właściciela i zarządcy
 4. obowiązkowe kontrole
 5. terminy wykonywania kontroli
 6. osoby uprawnione do wykonywania przeglądów
 7. obowiązki w przypadku zagrożeń
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych
 1. terminy wykonywania kontroli
 2. zasady wykonywania kontroli
 3. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków
 1. Okresowa kontrola sprawdzenia stanu sprawności technicznej i użytkowej:
 • Kontrola instalacji gazowej;
 • Kontrola przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych;
 • Kontrola instalacji piorunochronnej;
 • Kontrola i pomiar instalacji elektrycznych;
 • Kontrola urządzeń dźwigowych.
 1. Przeprowadzenie przeglądów roboczych.
 1. Odbiór robót budowlanych.
 1. Prowadzenie książki obiektu budowlanego
 • podstawa prawna
 • cel prowadzenia książki obiektu budowlanego
 • zawartość
 • dokonywanie wpisów.

13:30-14:00 lunch

14.00-18.30   Proces inwestycyjny krok po kroku

 

Część I oraz II:

 Przygotowanie inwestycji:

 •  warunki zabudowy i zagospodarowania terenu;
 •  decyzja o warunkach zabudowy, decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzja środowiskowa;
 •  przygotowanie dokumentacji do pozwolenia na budowę;
 •  projekty wykonawcze, kosztorysy inwestorskie, przedmiary, STWiOR;
 •  program funkcjonalno- użytkowy;
 •  kiedy pozwolenie na budowę, kiedy zgłoszenie;
 •  dodatkowe opinie i decyzje (programy prac konserwatorskich, nadzory);
 •  przygotowanie zamówień publicznych zgodnie z pzp (przetarg nieograniczony, ograniczony, zapytanie o cenę oraz inne możliwości wynikające z upup);

Część III:

Prowadzenie inwestycji:

 •  zawiadomienie PINB o rozpoczęciu robót;
 •  ustanowienie kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego;
 •  nadzór autorski, konserwatorski i archeologiczny;
 •  dziennik budowy;
 •  roboty zamienne, zaniechane i dodatkowe;
 •  rozliczanie inwestycji.

Zakończenie inwestycji:

 •  zgłoszenie zakończenia robót;
 •  pozyskanie pozwolenia na użytkowanie.

 

Program szkolenia w dniu 28 grudnia 2012 roku

09.00-13.30 Pułapki w zarzadzaniu nieruchomościami

 1. Niejasności i niedomówienie Ustawy o własności lokali.
 • Termin zwołania zebrania Wspólnoty czyli ile trwa I kwartał roku.
 • Kto ustala porządek zebrania czyli dyktat Zarządu Wspólnoty.
 • Odwołanie Zarządu Wspólnoty czyli droga przez mękę.
 • Powołanie Zarządu Wspólnoty czyli pułapki zarządu 4-osobowego.
 • Zwołanie zebrania wspólnoty na wniosek właścicieli reprezentujących 1/10 udziałów w nieruchomości wspólnej czyli czekamy na termin ustawowy.
 • Granice nieruchomości wspólnej czyli ocean nieporozumień.
 • Nieudzielenie absolutorium Zarządowi Wspólnoty czyli mizerne skutki postawy opozycji.
 • Udział właściciela lokalu w nieruchomości wspólnej czyli kto ponosi konsekwencje cudzych błędów.
 • Status prawny pomieszczeń przynależnych czyli niezły bałaganik.
 • Pożytki z nieruchomości czyli jak wzbogacić się na naszym budynku.
 • Kompetencje Zarządu Wspólnoty czyli kto rozwiązuje umowę z zarządcą.
 • Dłużnicy Wspólnoty czyli tematy „tabu”.
 • Licytacja lokalu za długi czyli jak teoria potrafi rozmijać się z praktyką.
 • Wynagrodzenie zarządcy w umowie o zarządzanie nieruchomością wspólną czyli kto tak naprawdę nam płaci.
 1. Prawo budowlane – nasz sprzymierzeniec czy przeciwnik.
 • Obowiązkowe przeglądy czyli brak dostępu do lokalu.
 • Przekroczenie terminu obowiązkowego przeglądu czyli kara PINB.
 • Skuteczność powiadomienia o obowiązkowym przeglądzie czyli dajmy zarobić Poczcie Polskiej.
 • Przewody wentylacyjne, spalinowe i dymowe czyli jak nie zabłądzić w tym labiryncie.
 • Podział instalacji na wspólną i prywatną na przykładzie instalacji elektrycznej czyli jak się obchodzi obowiązujące przepisy.
 • Obowiązkowy przegląd instalacji i urządzeń gazowych czyli co zrobić z niesprawną kuchenką i piecykiem.
 • Okapy (pochłaniacze zapachów) czyli jak kupić oficjalnie zabronione urządzenie.

III. Bilans rozliczenia mediów.

 • Rozliczenie zużycia wody czyli gdzie nam ta woda uciekła i co z tym dalej zrobić.
 • Rozliczenie wywozu nieczystości czyli ile osób  mieszka w tym lokalu.
 • Podzielniki kosztów czyli skuteczne zaciemnienie zagadnienia kosztów ogrzewania w budynku.

13:30 – 14:00 lunch

14.00-18.30   Sekrety udanej współpracy w firma utrzymania czystości

 1. Powody klęski usługowej firmy sprzątającej w obiekty.
 • przyczyny po stronie zamawiającego
 • przyczyny po stronie wykonawcy
 • optymalne poziomy zatrudnienie
 • koszty składowe
 • W życiu nie ma nic za darmo. Usługa świadczona przez firmę zewnętrzną musi  kosztować. Płacisz za usługę, rozliczasz wykonawcę? Umiejętności  szacowania kosztu usługi musisz się nauczyć! Inaczej przepłacisz lub poniesiesz klęskę.

 

II. Jakie oczekiwania zamawiający powinien stawiać kosztorysowi usługi sprzątania obiektów i terenów? Miesięczny Grafik Prac.

 • analityczny opis obiektu
 • poziomy wydajności pracy i klasy obiektu
 • plan pracy i plan płacy. Poziomy płacowe
 • sprzęt i środki czystości
 • jak płacić, ryczałt, czy stawki?
 • Zamawiający ma prawo wglądu do kosztorysu usługi wykonawcy. Poszanowanie tajemnic kosztorysowych, poufność struktury kosztów obowiązkiem zamawiającego. 

 

III. Wybór firmy utrzymania czystości. Które elementy kosztorysu usługi powiązać z umową o świadczenie usługi?

 • kryteria wyboru firmy wykonawcy
 • rozpoznanie rzetelnej oferty cenowej
 • uzasadnienie ceny obowiązkiem wykonawcy
 • czy warto powiązać umowę o świadczenie usługi z załącznikami kosztorysu wykonawcy?
 • metody Kontroli czystości. Przykłady

Wybór wykonawcy usługi utrzymania czystości obiektu i posesji musi być sukcesem obu stron!

 

IV. Przykłady kosztorys usługi.

1. Usługa jednorazowa.

 • mycie okien, pranie wykładzin
 • polimeryzacja

2. Usługa systematyczna.

 • codzienne utrzymanie czystości obiektu biurowego wraz z terenem
 • codzienne utrzymanie czystości centrum handlowego
 • stawki VAT dla poszczególnych obszarów obiektów

 

V. Podsumowanie i odpowiedzi na pytania

Jak prawidłowo spełnić obowiązek prowadzenia książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji eksploatacji i remontu budynków

Szkolenie poprowadzi: Wojciech Jan Konieczny

Wojciech Jan Konieczny, absolwent wydziału zarządzania Szkoły Wyższej Warszawskiej  Collegium Varsoviense oraz Wyższej Szkoły Ekonomicznej im. Prof. Wiszniewskiego w Warszawie. Wieloletni praktyk w dziedzinie zarządzania spółkami prawa handlowego. Specjalista w opracowywaniu       i wdrażaniu planów naprawczych. Zarządca nieruchomości legitymujący się licencją zawodową o nr 14587. Członek Komisji Odpowiedzialności Zawodowej sekcji zarządców nieruchomości. Od 2006 roku Dyrektor Zarządzający TBS Bemowo w Warszawie. Wykładowca wielu tematów z dziedziny zarządzania nieruchomościami i prawa cywilnego. Specjalista z rozliczania kosztów dostawy mediów do nieruchomości budynkowej. Autor publikacji pt. :ALGORYTM ROZLICZANIA MEDIÓW”, „PORADNIKA ADMINISTRATORA NIERUCHOMOŚCI” oraz opracowania pt. „INWENTARYZACJA FUNDAMENTEM ZARZĄDZANIA”. Ponadto jest autorem oprogramowania „MEDIATOR” do rozliczania mediów, „SANITOR” do rozliczenia kosztów utrzymywania czystości, „INWENTOR” do inwentaryzacji zasobu, czy „DOKUMENTOR” będącym zbiorem firmowej  dokumentacji w ograniczonej edycji, dla potrzeb TBS Bemowo.


Proces inwestycyjny krok po kroku

Szkolenie poprowadzi: mgr inż. arch. Barbara Kozłowska

Absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej oraz Studiów Podyplomowych z zakresu: „Konserwacji zabytków architektury i urbanistyki” (Wydz. Architektury Pol. Śląskiej), „Ochrony i kształtowania krajobrazu w warunkach demokracji” (Wydz. Architektury Pol. Krakowskiej), Podyplomowych Studiów Menedżerskich dla Twórców, Artystów i Animatorów Kultury (Wydz. Zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim). W trakcie Studiów Podyplomowych organizowanych przez Szkołę Główną Handlową i Uniwersytet Jagielloński „Rewitalizacja miast – organizacja i finansowanie”, oraz studiów doktoranckich na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej z zakresu rewitalizacji obiektów i zespołów zabytkowych. Ponadto ukończyła kursy i szkolenia organizowane przez Narodowe Centrum Kultury, Akademię Ekonomiczną w Katowicach razem z uczelniami w Bad Harzburg oraz w Eshborn, Atelier Foksal i inne instytucje w zakresie pozyskiwania środków unijnych. Posiada doświadczenie w przygotowywaniu projektów oraz sporządzaniu wniosków zarówno dla projektów miękkich, jak i inwestycyjnych. Od czerwca 2008 roku: certyfikowany trener Narodowego Centrum Kultury. Członek Stowarzyszenia Forum Rewitalizacji Miast. Ponadto pełni funkcję eksperta MRR oraz asesora w Komisjach Oceny Projektów dla województw: dolnośląskiego, podlaskiego, zachodniopomorskiego oraz mazowieckiego w zakresie rewitalizacji miast i wsi, ochrony dziedzictwa kulturowego i infrastruktury kultury. Obecnie kieruje w Stołecznym Zarządzie Rozbudowy Miasta Zespołem ds. Rewaloryzacji Obiektów Zabytkowych. Inwestycje prowadzone przez ten Zespół w większości są współfinansowane ze środków unijnych.


Pułapki w zarzadzaniu nieruchomościami

Szkolenie poprowadzi: mgr Michał Wajszczak

Licencjonowany zarządca,  pracujący w zawodzie zarządcy nieruchomości od 1995 roku, początkowo jako kierownik administracji budynków komunalnych na warszawskich Bielanach, od 2002 roku jako współwłaściciel i dyrektor prywatnej spółki kontynuującej zarządzanie 130 budynkami na Bielanach w Warszawie, odpowiedzialny m.in. za organizację zebrań wspólnot mieszkaniowych. Były członek Komisji Odpowiedzialności Zawodowej – sekcji zarządców nieruchomości przy Ministrze Infrastruktury. W latach 1995 – 2011 zorganizował i poprowadził około 1500 zebrań wspólnot mieszkaniowych!

 

 


 

Sekrety udanej współpracy z firmą utrzymania czystości

Szkolenie poprowadzi: Dr inż. Leszek GABALEWICZ  

  Niezależny ekspert, konsultant i wykładowca z zakresu profesjonalnego utrzymania czystości obiektów i terenów. Przeszedł wiele szkoleń zawodowych potwierdzonych certyfikatami, m.in. w siedzibach firm: HAKO/Niemcy, Butcher's/USA, JohnsonDiversey/Polska, 3M, KIEHL& ŻEGARSKI, LIBELLA.Przez wiele lat był dyrektorem operacyjnym i handlowym w jednej z największych usługowych firm utrzymania czystości z siedzibą w stolicy. Brał udział z sukcesem jako wykonawca w kilkuset przetargach i konkursach ofert na wykonanie profesjonalnego sprzątania. Posiada wybitne  osiągnięcia handlowe. Z wykształcenia jest informatykiem i automatykiem. Dr inż. Leszek GABALEWICZ, jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej, autorem i współautorem wielu artykułów drukowanych w literaturze fachowej o tematyce innowacji i optymalizacji kosztów usługi. Stworzył aktywny, dzisiaj już kultowy program CLEAN-EXPRESS PC zawierający kluczową wiedze o profesjonalnym sprzątaniu, zapis doświadczeń, tajemnic zawodowych wraz kompletem narzędzi operacyjnych i sprzedażowych. Szkolenia zawodowe przez niego prowadzone dostarczają uczestnikom wielu praktycznych umiejętności. Dr inż. Leszek GABALEWICZ jest właścicielem firmy CLEAN-EXPRESS z siedzibą w Warszawie. *) kwota kontraktów, umów i zleceń pozyskanych z zastosowaniem oprogramowania CLEAN-EXPRESS PC przekracza 350 mln PLN.