Nieruchomości szkolenia

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - gospodarowanie nieruchomościami w kontekście zmian w prawodawstwie

 

 

Cel szkolenia: Zapoznanie uczestników szkolenia z aspektami prawnymi dotyczącymi nieruchomości ze szczególnym uwzględnieniem przekształcenia użytkowania wieczystego gruntów, na których stoją budynki mieszkalne, we współwłasność tych terenów. 

 

Korzyści z udziału w szkoleniu:

  • Szkolenie stanowi kompendium wiedzy na temat nieruchomości, które będą przedmiotem obrotu jak i przedmiotem zarządzania.
  • Podaną zostaną przykładowe dokumenty niezbędne przy zawieraniu transakcji.
  • Omówione zostaną informacje, które można uzyskać z: ewidencji gruntów i budynków, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, księgach wieczystych, zasadniczej mapie miasta oraz omówimy prawo użytkowania wieczystego i jego przekształcenie w prawo własności

 

Cena szkolenia: 

Koszt uczestnictwa: 350 zł  brutto / osoba                  

Cena zawiera:

  • uczestnictwo w szkoleniu
  • materiały szkoleniowe
  • lunch
  • całodzienny serwis kawowy

 

formularz (doc)

PROGRAM SZKOLENIA

1.      Tytuł prawny do nieruchomości - zagadnienia wstępne

2.      Formy zbycia nieruchomości

·      Omówienie procedur przetargowych.

·      Prawo pierwokupu.

·      Postanowienia umowne.

3.      Nieruchomość jako przedmiot ograniczonych praw rzeczowych

·      Użytkowanie

·      Służebności

·      Hipoteka

4.      Inne formy zagospodarowania nieruchomości

·      Dzierżawa/ najem

·      Użyczenie

5.      Użytkowanie wieczyste

·   Omówienie istoty i charakteru prawa użytkowania wieczystego w świetle obowiązujących przepisów: ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

·  Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości na gruncie obowiązującego prawa

·      Opłata roczna, bonifikaty, waloryzacja

·      Zaświadczenia o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

·      Kodeks cywilny w kontekście zagadnień nieruchomościowych

Podstawy prawne:

-       ustawa o gospodarce nieruchomościami z 21 sierpnia 1997 r.

-  ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów z 20 lipca 2018 r.

-  Kodeks cywilny z 23 kwietnia 1964 r.- pozostałe przepisy mające wpływ na gospodarkę nieruchomościami (prawo wodne, ustawa drogowa, ustawa kolejowa).

 

OSOBA DEDYKOWANA DO REALIZACJI PROJEKTU:

Szkolenie poprowadzi praktyk, ekspert w dziedzinie gospodarki nieruchomościami. Rzeczoznawca majątkowy, pośrednik w obrocie nieruchomościami. Biegły sądowy w zakresie wyceny nieruchomości.

Główny specjalista w Wydziale Gospodarki Mieniem w jednostce publicznej. Od kilkunastu lat zajmuje się kwestiami związanymi z zarządzaniem nieruchomościami publicznymi, analizą stanu prawnego i technicznego nieruchomości, regulowaniem stanu prawnego nieruchomości, wywłaszczaniem nieruchomości, zwrotami wywłaszczonych nieruchomości, ograniczaniem praw do nieruchomości oraz ustalaniem odszkodowania za pozbawienie bądź ograniczenie praw do nieruchomości.