Nieruchomości szkolenia

"Nowa ustawa śmieciowa" - zasady postępowania z odpadami, regulaminy rozliczeń

 

Aktualne wymagania prawne i obowiązki związane z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Nowe Regulaminy utrzymania czystości,  nowe zasady płatności. Gospodarka odpadami po 01.07.2013 r.

Czy wiesz...

 • Jak prawidłowo sporządzić regulamin rozliczeń?
 • Kto będzie odbierał odpady u Państwa w mieście/gminie?
 • Ile rzeczywiście płacimy za śmieci po 01.07.2013 r.?
 • Jak zorganizować system gospodarki odpadami na nieruchomości?
 • Jak postępować z odpadami niebezpiecznymi?
 • Jakie obowiązki z zakresu gospodarowania odpadami ciążą na organach administracji publicznej po 01.07.2013 r.?
 • Jakie kary grożą właścicielowi lub zarządcy nieruchomości za niewywiązywanie się z obowiązku utrzymania czystości i porządku?

Korzyści ze szkolenia:

 • Uczestnicy dowiedzą się, jak będzie zorganizowany odbiór śmieci u nich w gminie/mieście.
 • Uczestnicy poznają najnowsze zmiany w prawie, które znacząco wpłyną na zakres obowiązków właścicieli i zarządców nieruchomości.
 • Uczestnicy dowiedzą się, jakie obowiązki spoczywają na organach administracji publicznej.
 • Uczestnicy poznają różnice między obecnym i przeszłym systemem gospodarowania odpadami.
 • Każdy z uczestników otrzyma komplet fachowych materiałów szkoleniowych oraz certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.
 • Możliwość indywidualnych konsultacji z ekspertem.

 

 Od 01.01.2012 r. obowiązuje nowa ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Od lipca 2013 r.  obowiązują nowe, rewolucyjne zasady gospodarowanie odpadami. Wiąże się to z nowymi, dodatkowymi zadaniami i wyzwaniami dla organów władzy publicznej, właścicieli i zarządców nieruchomości. Rewolucyjność tych zmian oraz niedoskonałość i niespójność przepisów może rodzić wiele problemów. Nie każdy będzie umiał sobie z nimi poradzić. W Warszawie obowiązuje już nowy Regulamin utrzymania czystości, znamy już wysokość opłat za zagospodarowanie śmieci w Warszawie. A jak jest w innych gminach?


Uczestnicy szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli administracji publicznej, zarządców, administratorów nieruchomości, właścicieli obiektów i budowli, działów administracyjnych w firmach produkcyjnych i usługowych. Odbiorcami szkolenia są także pracownicy urzędów – osoby, które odpowiadają za gospodarkę odpadami.

Program szkolenia realizuje 8 godzin edukacyjnych wg § 6 ust. 1 rozporządzenia z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie doskonalenia zawodowego przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości (Dz. U. Nr 80, poz. 475).

Cena szkolenia:

Koszt uczestnictwa: 320 zł/osoba

Cena zawiera:

 •  materiały szkoleniowe
 •  całodzienny serwis kawowy
 •  warsztaty praktyczne i indywidualne konsultacje z trenerem
 • opieka merytoryczna po zakończeniu szkolenia
formularz (doc)

Co powinny wiedzieć osoby zajmujące się tworzeniem lub rozliczaniem systemu gospodarowania odpadami? Jakie obowiązki ciążą na organach władzy publicznej, właścicielach, zarządcach, administratorach nieruchomości? Jak realizować te zadania? Jakie sankcje grożą za nieprzestrzeganie ustawy i regulaminu utrzymania czystości i porządku?

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz regulaminy utrzymania czystości i porządku uchwalane przez poszczególne gminy. Nowelizacja ustawy, nowe zasady gospodarowania odpadami, nowe obowiązki właścicieli, zarządców i administratorów nieruchomości.

Program szkolenia:

1. Podstawowe pojęcia w gospodarce odpadami

 • odpady
 • odpady niebezpieczne
 • posiadacz i wytwórca odpadów
 • odzysk odpadów
 • unieszkodliwianie odpadów

2. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminie

 • zakres i adresaci ustawy
 • nowelizacja ustawy z 2012 r.
 • założenia nowego systemu gospodarowania odpadami
 • uchwały Rady Miasta/Gminy
 • przygotowanie przetargu

3. Gospodarowanie odpadami

 • zbieranie
 • transport
 • odzysk
 • recykling
 • unieszkodliwianie

4. Nadzór organów gminy

 • podmioty uprawnione
 • egzekucja obowiązków

 

Spotkanie poprowadzi mgr Radosław Wasilewski – prawnik, absolwent Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, licencjonowany zarządca nieruchomości (Politechnika Warszawska, Wydział Geodezji i Kartografii); wieloletni praktyk w zarządzaniu budynkami mieszkalnymi i wspólnotami mieszkaniowymi; współtwórca aktów prawnych z zakresu czystości i porządku; w latach 2007-2011 urzędnik samorządowy wyższego szczebla; dyrektor firmy zajmującej się utrzymaniem czystości, porządku i gospodarką odpadami.