Nieruchomości szkolenia

Dochodzenie wierzytelności od dłużników, w tym w warunkach działania wspólnoty mieszkaniowej, po zmianie przepisów KPC

 ROZRACHUNKI FINANSOWE ORAZ SPOSOBY WINDYKACJI WIERZYTELNOŚCI WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ, PO ZMIANIE PRZEPISÓW KPC.

Prawo, najnowsze orzecznictwo i wskazówki praktyczne.

Szkolenie ma na celu przedstawienie zagadnień rozrachunków i windykacji wierzytelności wspólnot mieszkaniowych w sposób kompleksowy, w tym także wobec dłużników przebywających za granicą.

Czy wiesz:

 • Jak można dochodzić należności jednocześnie „wykluczając” właściciela lokalu ze wspólnoty mieszkaniowej i czy przymusowa licytacja mieszkania dłużnika jest jedynym sposobem na usunięcie problemu w przyszłości?
 • Jakie są trzy istotne kwestie z punktu widzenia dochodzenia należności w trybie art. 16 uwl.
 • Zarząd wspólnoty mieszkaniowej wyczerpał wszelkie możliwe sposoby egzekucji z tytułu kosztów zarządu, a licytacja lokalu nie odniosła skutku ze względu na brak zainteresowania, więc jakie kroki może jeszcze podjąć wspólnota w celu odzyskania należności?

 

Korzyści szkolenia:

Uczestnicy szkolenia zdobędą kompletną wiedzę ugruntowaną prawem, orzecznictwem i praktyką.
Uczestnicy szkolenia mogą konsultować indywidualne przypadki w związku z tematyką wykładu.

Odbiorcy szkolenia:

Szkolenie przeznaczone dla firm zarządzających, także dla zarządów wspólnot mieszkaniowych, dla pełnomocników właścicieli sprawujących nadzór właścicielski we wspólnotach mieszkaniowych, w tym do urzędów gmin, w tym do innych właścicieli lokali we wspólnotach Uczestnicy otrzymają poza wiedzą zdobytą podczas wykładu opracowany przez wykładowcę autorski konspekt ok. 130 stron.


Cena szkolenia:


Koszt uczestnictwa: 270 zł brutto/osoba


Cena zawiera:

 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 • całodzienny serwis kawowy i lunch
 • warsztaty praktyczne i konsultacje z trenerem
formularz (doc)

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Wspólnota mieszkaniowa jako wierzyciel i dłużnik w stosunkach zewnętrznych i wewnętrznych
 2. Należności i zobowiązania w ewidencji księgowej
 3. Zasady ogólne ustalania sald rozrachunkowych i potwierdzania sald
 4. Kiedy powstaje roszczenie o odsetki za zwłokę oraz czy można uchwalić stosowanie odsetek za zwlokę także od nieterminowo wpłacanych należności za media do lokali ?
 5. Zmiana zasad rozliczeń ze współwłaścicielami lokali po zmianie ustawy o własności lokali. Aspekty prawne, podatkowe, finansowe i księgowe.
 6. Należności i rozrachunki bieżące z tytułu należnych zaliczek na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną. Aspekty prawne, podatkowe, finansowe i księgowe.
 7. Należności i rozrachunki z tytułu opłat za media dostarczane do lokali w ramach usługi pośrednictwa. Aspekty prawne, podatkowe, finansowe i księgowe.
 8. Należności i rozrachunki z tytułu wydatków na „podatek śmieciowy”. Aspekty prawne, podatkowe, finansowe i księgowe.
 9. Należności i rozrachunki z innych tytułów, w tym odsetek. Aspekty prawne, podatkowe, finansowe i księgowe.
 10. Rozrachunki roczne z tytułu nadwyżki bilansowej lub z tytułu straty bilansowej. Aspekty prawne, podatkowe, finansowe i księgowe.
 11. Różne sposoby oddziaływania na dłużnika, w tym poprzez korzystanie z biur informacji gospodarczych
 12. Windykacja należności, przedsądowa i sądowa
 13. Poszukiwanie dłużnika i jego majątku, tryby i metody.
 14. Postępowanie sądowe (upominawcze, nakazowe, elektroniczne postępowanie upominawcze)
 15. Postępowanie sądowe i egzekucyjne wobec dłużników przebywających za granicą - na terenie UE, europejski nakaz zapłaty i europejski tytuł egzekucyjny, po zmianie przepisów KPC.
 16. Postępowanie egzekucyjne komornika, w tym z majątku ruchomego i nieruchomego. Zabezpieczenie wierzytelności wspólnoty.
 17. Egzekucja z nieruchomości w trybie art. 16 u.w.l., tryb postępowania prowadzący do pokrycia wierzytelności lub przysądzenia prawa własności na rzecz wspólnoty mieszkaniowej
 18. Podstawa prawna umarzania należności nieściągalnych i skutki takiej decyzji
 19. Wierzytelność przedawniona oraz wierzytelność nieściągalna w ewidencji rachunkowej wspólnoty
   

Eugenia Śleszyńska - kilka słów o autorze

1.Autor książek związanych z gospodarowaniem i zarządzaniem nieruchomościami, w których poruszam zagadnienia prawne, rachunkowe, podatkowe i finansowe. W szczególności specjalizacja w aspektach prawnych, podatkowych i finansowych zarządu nieruchomościami wspólnymi wspólnot mieszkaniowych.

Niektóre książki, wydane przez wyd. Wolters Kluwer ,

Rachunkowość i podatki wspólnoty mieszkaniowej”, „Nieruchomości. Zagadnienia prawne i zarząd” (w tym aspekty rachunkowe i podatkowe), „Gospodarka, rachunkowość, podatki i rozrachunki wspólnoty mieszkaniowej”, „Przegląd, konserwacja i roboty budowlane w zarządzanym budynku”,

oraz szereg pozycji książkowych wydanych przez wyd. MINIGO, w tym:

„O usłudze zarządzania nieruchomością”, „Podatek od nieruchomości. Stosowanie przepisów w świetle orzecznictwa”, „Zwrot kapitału, czyli jak pogodzić interes właściciela nieruchomości z interesem lokatora”, „Podstawy prawne działalności zawodowej zarządcy nieruchomości w Polsce i UE”.

2.Autor wielu publikacji, artykułów.

3.Wykładowca na wielu seminariach i szkoleniach, na terenie całego kraju, w zakresie tematyki związanej z rynkiem nieruchomości, w tym z rachunkowością, podatkami i rozliczeniami wspólnot mieszkaniowych.