Nieruchomości szkolenia

RODO NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI

RODO na rynku nieruchomości

Unijna reforma sytemu ochrony danych osobowych.

Założenia, nowe uprawnienia i obowiązki, poprawne procedury i dokumentacja

 

Rozporządzenie unijne (RODO), które zrewolucjonizowało podejście do ochrony danych osobowych, obowiązuje już od 2016 roku. Nowe prawo dotyczy wszystkich przedsiębiorców, którzy przetwarzają dane osobowe na terytorium Unii Europejskiej. Co warto podkreślić? Od 25 maja 2018 roku będzie możliwość nakładania znaczących kar finansowych na przedsiębiorców za niedostosowanie się do aktualnych przepisów

Zapraszamy do udziału w szkoleniu, którego celem jest wyposażenie jego uczestników w wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu stosowania przepisów o ochronie danych osobowych, w tym omówienie zmian wynikających z unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). 

Tematyka Sesji:


1. Wprowadzenie do problematyki ochrony danych osobowych

Wprowadzenie do źródeł Prawa Unijnego. Instytucje Unijne i ich kompetencje w zakresie tworzenia prawa unijnego w kontekście ochrony danych osobowych.
Co to są dane osobowe i dlaczego ochrona danych osobowych jest istotna we współczesnym świecie.
Unia Europejska. Instytucje zaangażowane w ochronę danych osobowych. Prawo pierwotne i prawo pochodne UE w kontekście regulacji ochrony danych osobowych. Ochrona danych osobowych prawem podstawowym.
Ewolucja prawa ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej i w Polsce. Dyrektywa 95/46 WE, RODO, Ustawa z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, projekt nowej ustawy o ochronie danych osobowych.


2. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679/UE

Struktura Rozporządzenia. Preambuła – motywy. Stosunek RODO do Dyrektywy 95/46/WE
Dlaczego Rozporządzenie a nie Dyrektywa? Cechy Rozporządzenia. Zasięg ogólny. Całościowe, natychmiastowe związanie, bezpośrednie stosowanie i bezpośrednia skuteczność, wertykalność, horyzontalność.
RODO/GDPR – konsekwencje dla prawa polskiego.

 • – na czym polega zmiana w zakresie ochrony danych osobowych:
 • – Definicja pojęcia „dane osobowe” „Identyfikowalność” osoby fizycznej.
 • – Definicja przetwarzania,
 • – Definicja ograniczenia przetwarzania,
 • – Definicja profilowania,
 • – Definicja pseudonimizacji,
 • – Zbiór danych,
 • – Definicja administratora,
 • – Posesor – podmiot przetwarzający,
 • – Definicja odbiorcy, osoby trzeciej,
 • – Definicja zgody (na przetwarzanie), forma zgody, sposób udzielenia zgody, dobrowolność zgody, konkretność zgody, świadomość zgody, jednoznaczność zgody, cofnięcie zgody, ciężar dowodu wyrażenia zgody.
 • – Organ nadzorczy,

Zasady przetwarzania danych osobowych. Zasada legalności. Zasada rzetelności. Zasada przejrzystości. Zasada rozliczalności. Anonimizacja danych.
Definicja naruszenia ochrony danych osobowych.
Obowiązek informacyjny. Zakres obowiązku informacyjnego.
Prawo dostępu.
Prawo do sprostowania danych.
Prawo sprzeciwu.
Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)
Informowanie odbiorców danych
Podejście oparte na ryzyku (risk-based approach)
Domyślna ochrona danych (privacy by default)
Ochrona danych na etapie projektowania (privacy by design)
Prawa osób, których dane są przetwarzane:

 • – Prawo dostępu
 • – Prawo do sprostowania
 • – Prawo sprzeciwu
 • – Prawo do zapomnienia
 • – Prawo do przenoszenia danych

Pseudonimizacja, anonimizacja, profilowanie, powierzenie przetwarzania
Omówienie stanu projektu nowej ustawy o ochronie danych osobowych.
Obowiązki administratora. Wdrożenie środków organizacyjnych i technicznych. Pojęcie ryzyka. Ocena ryzyka. Ryzyka naruszeń. Polityki ochrony danych.
Rejestrowanie czynności przetwarzania.
Bezpieczeństwo danych. Zgłaszanie naruszenia ochrony danych osobowych. Zawiadamianie o naruszeniu. Ocena skutków dla ochrony danych.
Inspektor ochrony danych,
Środki ochrony prawnej,


3. Praktyczna strona wdrażania RODO na rynku nieruchomości. Dokumentacja i procedury:

Zmiany, które należy uwzględnić w polityce swojego podmiotu w związku z RODO a także wdrażając odpowiednie środki,
Polityki przetwarzania danych. Polityka bezpieczeństwa,
Instrukcja zarządzania systemem informatycznym w kwestii przetwarzania danych osobowych.
Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych i rejestr wszystkich czynności przetwarzania dokonywanych w imieniu administratora,
Klauzula obowiązku informacyjnego po rozpoczęciu stosowania RODO przy zbieraniu danych od osoby, której dane dotyczą lub w inny sposób niż od osoby której dane dotyczą. Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodna z RODO,
Dokumentacja naruszeń ochrony danych osobowych,
Procedury uruchamiane w przypadku wystąpienia naruszenia ochrony danych,przekazania danych i inne …)
Polityka retencji danych
RODO a sieci wymiany ofert

 

Szkolenie skierowane do

 • podmiotów działających na rynku nieruchomości;
 • doradców rynku nieruchomości, 
 • pośredników w obrocie nieruchomościami, 
 • zarządców nieruchomości, 
 • rzeczoznawców majątkowych, 
 • deweloperów itd.

Sesja jest organizowana w ramach cyklu Powszechnej Akademii Nieruchomości PTEiDRN, jednocześnie spełniać będzie wymogi kształcenia ustawicznego F PPRN. Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe.

RAZEM 6 godzin edukacyjnych. Uwaga mamy ograniczoną ilość miejsc zastrzegamy sobie zamknięcie listy uczestników.

CENA SZKOLENIA

Koszt uczestnictwa: 300 zł/osoba

Dla absolwetów kursu zarządcy nieruchomości oraz kursu pośrednika w obrocie nieruchomościami rabat 10% :-)

Cena zawiera:

 • materiały szkoleniowe
 • całodzienny serwis kawowy
 • mozliwość indywidualnych konsultacji z ekspertem
formularz (doc)

1. Zagadnienia. Wprowadzenie do problematyki ochrony danych osobowych.
Wprowadzenie do źródeł Prawa Unijnego. Instytucje Unijne i ich kompetencje w zakresie tworzenia prawa unijnego w kontekście ochrony danych osobowych. Co to są dane osobowe i dlaczego ochrona danych osobowych jest istotna we współczesnym świecie. Unia Europejska. Instytucje zaangażowane w ochronę danych osobowych. Prawo pierwotne i prawo pochodne UE w kontekście regulacji ochrony danych osobowych. Ochrona danych osobowych prawem podstawowym. Ewolucja prawa ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej i w Polsce. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 95/46 WE, RODO, Ustawa z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, projekt nowej ustawy o ochronie danych osobowych.

2. RODO  –
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679/UE.
Struktura Rozporządzenia. Preambuła – motywy. Stosunek RODO do Dyrektywy 95/46/WE. Dlaczego Rozporządzenie a nie Dyrektywa? Cechy Rozporządzenia. Zasięg ogólny. Całościowe, natychmiastowe związanie, bezpośrednie stosowanie i bezpośrednia skuteczność, wertykalność, horyzontalność. RODO/GDPR – konsekwencje dla prawa polskiego.  Na czym polega zmiana w zakresie ochrony danych osobowych? Definicja pojęcia „dane osobowe” „Identyfikowalność” osoby fizycznej. Definicja przetwarzania. Definicja ograniczenia przetwarzania. Definicja profilowania. Definicja pseudonimizacji.  Anonimizacja. Zbiór danych. Definicja administratora. Posesor – podmiot przetwarzający. Definicja odbiorcy, Definicja strony trzeciej. Definicja zgody (na przetwarzanie); forma zgody, sposób udzielenia zgody, dobrowolność zgody, konkretność zgody, świadomość zgody, jednoznaczność zgody, cofnięcie zgody, ciężar dowodu wyrażenia zgody. Organ nadzorczy. Zasady przetwarzania danych osobowych. Zasada legalności. Zasada rzetelności. Zasada przejrzystości. Zasada rozliczalności. Definicja naruszenia ochrony danych osobowych. Obowiązek informacyjny. Podejście oparte na ryzyku (risk-based approach). Domyślna ochrona danych (privacy by default). Ochrona danych na etapie projektowania (privacy by design). Prawa osób, których dane są przetwarzane. Prawo dostępu. Prawo do sprostowania.  Prawo sprzeciwu. Prawo do zapomnienia. Prawo do przenoszenia danych. Pseudonimizacja, anonimizacja, profilowanie, powierzenie przetwarzania. Omówienie stanu projektu nowej ustawy o ochronie danych osobowych. Obowiązki administratora. Wdrożenie środków organizacyjnych i technicznych. Pojęcie ryzyka. Ocena ryzyka. Ryzyka naruszeń. Polityki ochrony danych.  Rejestrowanie czynności przetwarzania. Bezpieczeństwo danych. Zgłaszanie naruszenia ochrony danych osobowych. Zawiadamianie o naruszeniu. Ocena skutków dla ochrony danych. Inspektor ochrony danych. Środki ochrony prawnej.

3. Praktyczna strona wdrażania RODO na rynku nieruchomości. Dokumentacja i procedury.
Zmiany, które należy uwzględnić w polityce swojego podmiotu w związku z RODO a także wdrażając odpowiednie środki. Polityki przetwarzania danych. Polityka bezpieczeństwa. Instrukcja zarządzania systemem informatycznym w kwestii przetwarzania danych osobowych. Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych i rejestr wszystkich czynności przetwarzania dokonywanych w imieniu administratora. Klauzula obowiązku informacyjnego po rozpoczęciu stosowania RODO przy zbieraniu danych od osoby, której dane dotyczą lub w inny sposób niż od osoby której dane dotyczą. Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodna z RODO. Dokumentacja  naruszeń ochrony danych osobowych. Procedury uruchamiane w przypadku wystąpienia naruszenia ochrony danych, przekazania danych i inne …

Prowadzący: Zbigniew Kubiński

Zbigniew KubińskiRadca prawny, pośrednik w obrocie nieruchomościami, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, wieloletni wykładowca na kursach i studiach podyplomowych, honorowy Prezydent Federacji Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości oraz Prezydent Powszechnego Towarzystwa Ekspertów i Doradców Rynku Nieruchomości, współwłaściciel Biura Obrotu Nieruchomościami EXPERT s.c. w Łodzi, wielokrotnie brał udział w pracach legislacyjnych nad regulacjami istotnymi dla rynku nieruchomości i zawodów nieruchomościowych, członek honorowy wielu stowarzyszeń, wielokrotnie wyróżniany za działalność na rzecz rynku nieruchomości, m.in. przez Ministra Infrastruktury odznaką honorową „Za Zasługi dla Budownictwa” oraz medalem „Pro Aequo Et Bono” za szczególne zasługi dla polskiego rynku nieruchomości.