Nieruchomości szkolenia

Odsprzedaż mediów we wspólnotach mieszkaniowych

CEL SZKOLENIA

Przedstawienie zagadnień związanych z odsprzedażą mediów we wspólnotach mieszkaniowych. Zaprezentujemy jakie zobowiązania podatkowe są konsekwencją odsprzedaży mediów, jakie media mogą zostać odsprzedane oraz pozostałe rozrachunki wspólnoty mieszkaniowej w stosunkach zewnętrznych i wewnętrznych wspólnoty mieszkaniowej.

 

DLA KOGO

  • zarządcy nieruchomości;
  • administratorzy;
  • księgowe zajmujące się obsługą wspólnot mieszkaniowych;
  • wszyscy zainteresowani w/w tematyką.
formularz (doc)

1.Zasady ogólne sprzedaży towarów i usług według ustawy o podatku od towarów i usług

 

2.Sprzedaż towarów i usług w warunkach działania wspólnoty mieszkaniowej, jako osoby ustawowej
2.1.Sprzedaż usług w działalności zarobkowej wspólnoty, w tym z tytułu najmu, dzierżawy lub umów o podobnym charakterze.
2.2.Sprzedaż towarów w działalności wspólnoty mieszkaniowej

 

3.Odsprzedaż zakupionej energii innej wspólnoty mieszkaniowej (węzeł grupowy)
3.1.Warunki prawne i finansowe odsprzedaży energii.
3.2.Obrót z tytułu odsprzedaży udokumentowany rachunkami/fakturami VAT. 3.3.Aspekty podatkowe odsprzedaży (w podatku dochodowym od osób prawnych oraz w podatku od towarów i usług VAT).
3.4.Zasady rozliczeń finansowych z odbiorcą energii.

 

4.Sprzedaż innej wspólnoty mieszkaniowej wytworzonej energii cieplnej z własnej kotłowni
4.1.Warunki prawne sprzedaży energii cieplnej.
4.2.Kalkulowanie ceny wytworzonej energii.
4.3.Metody rozliczeń finansowych.
4.4.Dokumentowanie sprzedaży rachunkami/fakturami.
4.5.Aspekty podatkowe sprzedaży wytworzonego ciepła.

4.Pośrednictwo wspólnoty mieszkaniowej w odsprzedaży zakupionej energii (ciepło, woda do lokali ) właścicielom do ich lokali, według ustawy VAT, orzecznictwa sądów administracyjnych oraz ogólnej interpretacji Ministra Finansów
4.1.Aspekty prawne pośrednictwa wspólnoty mieszkaniowej w dostawie mediów do lokali właścicieli w świetle ustawy o podatku od towarów i usług VAT, dyrektywy unijnej 2006/112/WE oraz orzecznictwa sądów administracyjnych.
4.2.Udokumentowanie odsprzedaży mediów dostarczanych do lokali właścicieli 4.3.Refakturowanie przy odsprzedaży mediów właścicielom lokali.
4.4.Metody rozliczeń finansowych z tytułu dostawy mediów do lokali właścicieli.

 

5.Ewidencja podatkowa dla celów rejestracji sprzedaży towarów i usług
5.1.Ewidencja sprzedaży i ewidencja zakupów. Kiedy należy prowadzić wyłącznie ewidencję sprzedaży a kiedy pełną ewidencję podatkową? Rachunki a faktury – wystawianie a wprowadzenie do ewidencji podatkowej. 5.2.Znaczenie zgłoszenia rejestracyjnego VAT – R. Podatek należny a podatek naliczony w rozliczeniu z organem podatkowym, rozliczenia kwartalne, miesięczne i kasowe. 5.3. Rygory art. 88 ust. 3a ustawy o podatku od towarów i usług.
5.4. Korekty roczne rozliczenia podatku VAT.

 

6.Pozostałe rozrachunki finansowe wspólnoty mieszkaniowej w stosunkach zewnętrznych i wewnętrznych na moment bilansowy (31 grudnia) oraz na podstawie rozliczeń śródrocznych
6.1.Rozliczenia finansowe z właścicielami lokali z tytułu działalności statutowej
6.2.Rozrachunki finansowe z właścicielami lokali z tytułu dostawy mediów do lokali na moment bilansowy oraz śródrocznie.
6.3.Wpływ wyniku finansowego na dostawie mediów do lokali właścicieli na podatek dochodowy od osób prawnych.
6.4.Zasady rozliczeń mediów i kosztów zarządu według interpretacji podatkowych 6.5.Rozrachunki finansowe z organem podatkowym, z dostawcami i odbiorcami, w tym z najemcami.
6.6.Wzajemne roszczenia wspólnoty mieszkaniowej i właścicieli lokali według norm Kodeksu cywilnego, w tym z tytułu roszczeń odszkodowawczych.
 

Eugenia Śleszyńska specjalista do spraw podatkowych wspólnot mieszkaniowych, autorka licznych artykułów dotyczących zobowiązań podatkowych m. in. w Krajowym Rynku Nieruchomości, Krakowskim Rynku Nieruchomości oraz wiele innych. Specjalizuje w problematyce gospodarowania mieniem i zarządzania nieruchomościami, a w szczególności w stosowaniu prawa i teorii w praktyce. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu nieruchomościami oraz w organizacji gospodarowania mieniem.