Nieruchomości szkolenia

Opłata planistyczna i opłaty adiacenckie czyli skutki zbycia nieruchomości

trudna grupa wycen związanych ze zmianą wartości nieruchomości

 

Czy wiesz…

 • kto i kiedy może naliczać opłaty planistyczne i adiacenckie?
 • czy muszą być spełnione konkretne warunki, jeśli tak, to jakie?
 • jak określić wagę zmian w stanie nieruchomości przed i po uchaleniu planu miejscowego?
 • jak określić wagę zmian w stanie nieruchomości przed i po wybudowaniu urządzeń technicznych?
 • jak budować zbiory nieruchomości do porównań dla określenia różnicy w wartości nieruchomości w różnych stanach?

 

Korzyści ze szkolenia:

Szkolenie ma za zadanie dostarczyć wiedzy w kilku co najmniej obszarach:

odnośnie opłat planistycznych:

 • czym różni się renta planistyczna od opłaty planistycznej
 • czy i kiedy następuje zmiana wartości w toku prac planistycznych
 • czy i jak można takie zmiany skwantyfikować
 • czy pobór opłaty planistycznej wpływa, a jeśli tak, to w jaki sposób, na proces inwestycyjny w gminie

a także wskazać podstawy formalne tworzenia i naliczania płat planistycznych oraz przedstawić warsztat wyceny na potrzeby naliczania opłaty planistycznej.

odnośnie opłat adiacenckich:

 • jakie są podstawy formalne określania i naliczania opłat adiacenckich
 • sposób szacowania wartości nieruchomości dla potrzeb naliczania opłat z tytułu wybudowania urządzeń technicznych
 • sposób szacowania wartości nieruchomości dla potrzeb naliczania opłat z tytułu podziału nieruchomości.

 

Opłaty planistyczne i adiacenckie wymagają szczegółowej wiedzy, zarówno z obszaru przepisów związanych z planowaniem przestrzennym, jak i gospodarką nieruchomościami. Znajomość zagadnień służy wszystkim branżom nieruchomościowym (rzeczoznawcom, pośrednikom i zarządcom) oraz osobom odpowiedzialnym za przygotowanie nieruchomości do sprzedaży czy podziału. Nieroztropne działania mogą narazić inwestora/właściciela nieruchomości na nieprzewidziane obciążenia. Także osoby współpracujące z planistami (urzędnicy gminni) powinny legitymować się wiedzą w tym zakresie, bo do prawidłowej gospodarki przestrzennej konieczna jest znajomość zależności między potencjalnymi wpływami do kasy gmin a faktycznie naliczanymi opłatami.

 

Odbiorcy szkolenia:

Szkolenie jest skierowane do zawodów nieruchomościowych oraz do urzędników gminnych odpowiedzialnych za gospodarkę przestrzenną (opłaty planistyczne) czy gospodarkę nieruchomościami (naliczanie opłat adiacenckich) oraz do deweloperów planujących inwestycje na terenach niezurbanizowanych, porolnych.

Program szkolenia realizuje 8 godzin edukacyjnych wg § 6 ust. 1 rozporządzenia z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie doskonalenia zawodowego przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości (Dz. U. Nr 80, poz. 475).

 

Cena szkolenia:

Koszt uczestnictwa: 290 zł/osoba

Cena zawiera:

- materiały szkoleniowe

- 2 przerwy kawowe

<< DRUKUJ >>

formularz (doc)

PROGRAM SZKOLENIA

A) OPŁATA PLANISTYCZNA

1) podstawy formalne

 • różnica między rentą a opłatą planistyczą
 • zapisy w mpzp
 • wysokość opłaty
 • przesłanki do ustalenia opłaty
 • wszczęcie postępowania : z urzędu i na wniosek

2) analiza rynku na potrzeby wyceny do opłaty planistycznej

 • określenie stanów nieruchomości przed/po uchwaleniu planu miejscowego
 • dobór nieruchomości do porównań
 • metodyka szacowania do określenia różnicy w wartości nieruchomości przed/po uchwaleniu planu miejscowego

3) konflikty wokół opłat planistycznych i praktyka kwestionowania wyceny

4) faktyczne wpływy do budżetów gmin z tytułu naliczania opłat planistycznych i zależności między lokalną aktywnością inwestycyjną a wysokością opłat planistycznych.

 

B) OPŁATY ADIACENCKIE

1) podstawy formalne

 • uchwała rady gminy
 • warunki podłączenia
 • wysokość opłaty
 • przesłanki do ustalenia opłaty

2) analiza rynku na potrzeby wycen do opłaty adiacenckiej z tytułu wybudowania urządzeń technicznych

 • określenie stanów nieruchomości przed/po wybudowaniu urządzeń technicznych
 • dobór nieruchomości do porównań
 • metodyka szacowania do określenia różnicy w wartości nieruchomości przed/po wybudowaniu urządzeń technicznych

3) analiza rynku na potrzeby wycen do opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości

 • określenie stanów nieruchomości przed/po podziale nieruchomości
 • sposób określenia wartości działek drogowych w granicach nieruchomości dzielonej
 • dobór nieruchomości do porównań
 • metodyka szacowania do określenia różnicy w wartości nieruchomości przed/po podziale nieruchomości.

dr arch. Danuta Jędrzejewska-Szmek - Jest architektem, z trzyletnim epizodem sprawowania funkcji architekta gminnego (gm. Lesznowola, pow. piaseczyński). Doktorat z obszaru wpływu planów miejscowych, w tym opłat planistycznych, oraz innych uwarunkowań gospodarczo-ekononomicznych na zmianę wartości nieruchomości obroniła na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej w 2011 roku. Od 20 lat jest uprawnionym rzeczoznawcą majątkowym. Aktualnie prowadzi własną firmę i zajmuje się szacowaniem nieruchomości, w tym na potrzeby opłat planistycznych, opłat adiacenckich i odszkodowań z różnych tytułów, w tym spod dekretów „bierutowskich”.