Nieruchomości szkolenia

Podnoszenie wartości budynków mieszkaniowych.

Ocena stanu technicznego oraz potrzeb w celu wykonania robót budowlanych mających na celu podniesienie wartości nieruchomości.

Czy wiesz:

 • Jak prawidłowo oszacować wartość budynku na podstawie wzorów Rossa?
 • Jakie są metody oceny stanu technicznego nieruchomości i związanych z nim potrzeb w zakresie wykonania remontów oraz i innych robót budowlanych?
 • Co to jest inwestycyjny proces budowlany, kiedy się on zaczyna i kiedy kończy, jakie są jego etapy?
 • Skąd wziąć środki na sfinansowanie robót budowlanych mających na celu podniesienie wartości budynku?
 • Jakie obowiązki wynikają z przepisów prawa przy realizacji robót budowlanych, kiedy pozwolenie na budowę, kiedy zgłoszenie, a kiedy formalności nie są wymagane?
 • Czy koniecznie trzeba z wykonawcą robót budowlanych zawierać umowę na piśmie i jakie to ma skutki?
 • Jak skutecznie egzekwować od wykonawcy usuwanie wad wykonanych robót budowlanych?

 

            Szkolenie stanowi kompendium wiedzy na temat oceny potrzeb remontowych i modernizacyjnych dla budynku mieszkalnego poprzez pryzmat oceny jego stanu technicznego, oraz planowania, przygotowania i prowadzenia robót budowlanych. Podniesienie wartości budynku mieszkalnego możemy osiągnąć poprzez wykonanie przebudowy, odbudowy, nadbudowy czy też wykonanie remontu. Temat jest niezwykle złożony pod względem prawnym, formalnym, technicznym i emocjonalnym. Należy ustalić cel, źródło finansowania i sposób realizacji. Istotne jest precyzyjne planowanie na każdym etapie oraz analiza ryzyka i zagrożeń. W trakcie szkolenia przedstawione zostaną przepisy prawa regulujące kwestie związane z przygotowaniem i prowadzeniem inwestycji, a w tym prawa i obowiązki uczestników procesu inwestycyjnego. Podane będą praktyczne rady jak przygotować roboty budowlane, przeprowadzić je i zakończyć. Przedstawione będzie zagadnienie rękojmi i gwarancji oraz kwestia ich egzekwowania.

 

Korzyści ze szkolenia:

 • Zostaną uczestnikom szkolenia przedstawione metody oceny stanu technicznego nieruchomości, oraz oceny potrzeb w zakresie realizacji niezbędnych prac mających na celu podniesienie wartości nieruchomości.
 • Uczestnicy szkolenia dowiedzą się jakie są możliwości finansowania realizacji niezbędnych robót budowlanych.
 • Omówione zostaną zadania i obowiązki wynikające z przepisów prawa w zakresie realizacji robót budowlanych, wskazane zostanie kiedy wymagane jest pozwolenie na budowę, kiedy zgłoszenie, a kiedy można realizować roboty budowlane bez żadnych formalności.
 • Wskazana zostanie waga planowania w inwestycyjnym procesie budowlanym, a w tym wykonanie solidnej analizy ryzyka.
 • Omówione zostaną umowy o roboty projektowe i umowa o roboty budowlane (remontowe), ich znaczenie, skutki dla dochodzenia usuwania wad oraz przyszłej eksploatacji budynku.
 • Przedstawione będą kwestie związane z dochodzeniem usuwania wad i usterek, a w tym wskazane zostanie z jakich tytułów prawnych można korzystać przy dochodzeniu usuwania usterek, jakie są terminy dochodzenia usterek.

 

Odbiorcy szkolenia:

Szkolenie skierowane jest w szczególności do:

 • właścicieli budynków mieszkalnych,
 • zarządów wspólnot mieszkaniowych,
 • władz spółdzielni mieszkaniowych
 • zarządców nieruchomości mieszkalnych
 • rzeczoznawców majątkowych,
 • pośredników w obrocie nieruchomością

 

Program szkolenia realizuje 8 godzin edukacyjnych wg § 6 ust. 1 rozporządzenia z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie doskonalenia zawodowego przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości (Dz. U. Nr 80, poz. 475).

 

Cena szkolenia:

Koszt uczestnictwa: 290 zł/osoba

Cena zawiera:

- uczestnictwo w szkoleniu

- materiały szkoleniowe

- przerwy kawowe

- możliwośc indywidualnych konsultacji z trenerem

formularz (doc)

Program szkolenia

Moduł I – Odpowiedzialność właściciela i zarządcy za nieruchomość, jej stan techniczny i jej wartość rynkową, oraz metody oceny stanu technicznego budynku oraz określenie potrzeb remontowo-inwestycyjnych:

 • inwentaryzacja stanu technicznego
 • okresowe kontrole
 • szacowanie wartości budynku na podstawie wzorów Rossa

Moduł II - Sposoby pozyskiwania środków finansowych i finansowanie robot budowlanych:

 • racjonalna gospodarka ekonomiczno-finansowa
 • budżetowanie operacyjne i planowanie finansowe
 • przychody właściciela nieruchomości
 • pożytki z nieruchomości
 • finansowanie robót budowlanych:
 • z własnych środków
 • z kapitału obcego
 • rozliczenia barterowe

Moduł III - Przygotowanie i realizacja robót budowlanych:

 • Przygotowanie organizacyjne:
 • umowa o roboty projektowe
 • umowa o roboty budowlane
 • Realizacja robót
  • Wejście na roboty
  • Nadzór i koordynacja realizacji prac
  • Odbiory budowlane

Moduł IV -Zakończenie robót

 • Formalności niezbędne przy zakończeniu robót
 • Rozliczenie zadania i ocena osiągniętego efektu na podniesienie wartości nieruchomości
 • Wady i usterki budowlane – dochodzenie ich usuwania w świetle przepisów kodeksu cywilnego dotyczących umowy o roboty budowlane, umowy o dzieło, rękojmi i gwarancji, oraz z tytułu nienależytego wykonania umowy

Szkolenie poprowadzi: Michał Substyk

Michał Substyk jest licencjonowanym zarządcą nieruchomości, posiada licencję Nr 7687, uzyskaną w roku 2001.                                                                        Przez wiele lat pracował w firmach deweloperskich, gdzie uczestniczył w realizacji projektów deweloperskich, zarządzał nieruchomościami deweloperskimi, uczestniczył w przekazywaniu nieruchomości wspólnotom mieszkaniowym. Od 2009 prowadzi własną działalność gospodarczą między innymi w zakresie zarządzania nieruchomościami po deweloperskimi. Jest członkiem honorowym Stowarzyszenia Przedsiębiorczości w Nieruchomościach, członkiem zwykłym Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości „Warecka”, oraz członkiem Komisji Odpowiedzialności Zawodowej zarządców nieruchomości. Jest autorem licznych publikacji, w tym książkowych oraz renomowanym wykładowcą na kursach i szkoleniach dla zarządców nieruchomości.