Nieruchomości szkolenia

Praktyczne aspekty stosowania znowelizowanej ustawy Pzp w oparciu o orzecznictwo KIO i SO oraz opinie UZP

Szkolenie ma na celu ukazanie najnowszych regulacji prawnych związanych z Prawem zamówień publicznych. Na szkoleniu ukazane zostaną omówione głównie przepisy, które sa najbardziej problematyczne dla uczestników rynku nieruchomości m.in. zagadnienia rażąco niskiej ceny, zmiany stawki VAT w 2011 roku oraz możliwości przedłużenia terminu.

formularz (doc)

1. Kiedy musimy przedłużyć termin składania ofert na podstawie art. 12a ustawy Pzp?;


2. Czy przesłanki do wykluczenia w art. 24 Pzp, to też warunki udziału?


3. Warunki udziału a opis sposobu oceny spełniania tych warunków;


4. Jak stosować art. 26 ust. 2b ustawy Pzp;


5. Zabierać wadium, czy nie zabierać - oto jest pytanie. Uzupełniać czy wyjaśniać?


6. Czy Wykonawca może wyrazić zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą już po jego upływie?


7. Co jest omyłką a co błędem - gdzie leży granica?


8. Rażąco niska cena - czy art. 90 ustawy Pzp jest faktycznie martwym przepisem?


9. Zmiana stawki VAT a zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego.


10. Nowe środki ochrony prawnej - lekarstwo czy choroba?

 

Marcin Ludziejewski specjalista w dziedzinie zamówień publicznych z wieloletnim doświadczeniem. Przez 10 lat doskonalił swoje umiejętności związane z zamówieniami publicznymi zarówno po stronie Zamawiającego jak również Wykonawcy. Posiadający także doświadczenie w szkoleniach z zakresu zamówień publicznych. Prowadzi także konsultacje z firmami wykonawczymi w zakresie przygotowania ofert i realizacji umów z Zamawiającymi. Uczestniczyły w odwołaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą i w skargach przed Sądem Okręgowym.