Nieruchomości szkolenia

Praktyki zawodowe wycena nieruchomościNajbliższy termin rozpoczęcia:
7 marca 2020r.


Rzeczoznawcą majątkowym jest osoba fizyczna posiadająca uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania wyceny nieruchomości, nadawane w trybie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami.
Aby uzyskać uprawnienia państwowe rzeczoznawcy majątkowego,
niezbędne jest odbycie praktyk rzeczoznawców majątkowych.


Uczestnicy praktyk

Praktyki zawodowe dla rzeczoznawców majątkowych skierowane są do osób posiadających wykształcenie wyższe (mogą być to studia licencjackie + podyplomowe) o specjalności związanej z gospodarką nieruchomościami bądź posiadających wykształcenie wyższe i ukończone studia podyplomowe „Wycena nieruchomości”. Uczestnicy praktyki w trakcie jej odbywania posiądą wiedzę praktyczną z zakresu różnych metod i technik wyceny nieruchomości. Kandydat na rzeczoznawcę majątkowego kończąc 6 miesięczną praktykę zawodową uprawniony jest do złożenia dokumentów na postępowanie kwalifikacyjne przez Państwową Komisją Kwalifikacyjną zmierzające do uzyskania licencji państwowej w zakresie "wycena nieruchomości".

 
Czas trwania

Praktyki zawodowe rzeczoznawców majątkowych trwają 6 miesięcy w tym okresie kandydat samodzielnie sporządza 6 operatów szacunkowych do wyboru:


 • nieruchomości lokalowej, w podejściu porównawczym, metodą porównywania parami,
 • nieruchomości zabudowanej, w podejściu porównawczym, metodą korygowania ceny średniej,
 • nieruchomości przynoszącej lub mogącej przynosić dochód, w podejściu dochodowym,
 • budynku lub budowli, w podejściu kosztowym,
 • nieruchomości gruntowej w celu aktualizacji opłaty z tytułu użytkowania wieczystego,
 • nieruchomości leśnej lub rolnej dla celu ustalenia odszkodowania za wywłaszczenie,
 • nieruchomości gruntowej w celu naliczenia opłaty adiacenckiej,
 • nieruchomości jako przedmiotu ograniczonego prawa rzeczowego;

Organizacja praktyk:

 • Praktyki będą trwały  6 miesięcy – pierwszy wpis w dzienniku praktyk z datą marcową (termin pierwszego wpisu jest uzależniony od daty wydania dziennika).
 • Zajęcia prowadzone są w trybie weekendowym sobota lub niedziela,
 • Konsultacje grupowe i indywidualne, dodatkowo jest możliwy kontakt e-miał z osobami uprawnionymi.
 • Grupy 5 – osobowe, istnieje możliwość rezerwacji miejsca w grupie w ramach dostępnych miejsczgodnie z harmonogramem (pobierz)
 • Zajęcia odbywają się przy ul. Towarowej 22, Warszawa - budynek Jupier Centrum (możliwość bezpłatnego parkingu)
 • Konsultacje: organizator gwarantuje otrzymanie wzorcowych operatów do danej metodologii.

Wykładowcy

W ramach praktyki zawodowej organizator zapewnia kontakt z osobami uprawnionymi pod kierownictwem, których kandydat sporządza operaty szacunkowe. Praktyki zawodowe prowadzone są przez wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę – rzeczoznawców majątkowych wykonujących działalność zawodową od min. 3 lata.
Praktyki zawodowe wycena nieruchomości będą nadzorowane przez Warszawskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych.

 

Koszt praktyk:
Opłata za praktykę zawodową: 2500
Opłata manipulacyjna (wpisowe): 250 zł
Opłata za wydanie dziennika (płatne bezpośrednio na konto Federaji): 137,60 zł

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie nadawania uprawnień w zakresie szacowania nieruchomości - " 50% kwoty ogłoszonego przez Prezesa GUS przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw z kwartału poprzedzającego kwartał, w którym dokonano wpisu do rejestru.."


Warunki rekrutacji:
Zgłoszenie zainteresowania odbyciem praktyki zawodowej prosimy przesłać na adres e-mail: biuro@edukacja-nieruchomosci.pl

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu + 48 534 552 585 lub e-mailem praktyki@edukacja-nieruchomosci.pl

Aby rozpocząć praktykę zawodową konieczne jest złożenie poniższych dokumentów:

 • Kopia dyplomu ukończenia studiów podyplomowych
 • Kopia ukończenia studiów wyższych
 • Potwierdzenie opłaty za dziennik praktyk w wysokości 137,60 zł.
 • Wniosek o odbycie praktyki (pobierz) 
 • Oświadczenie o spełnieniu wymogów (pobierz) 
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (pobierz) 
 • Upoważnienie do odbioru dziennika 

Terminy postępowań kwalifikacyjnych dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych: tutaj

formularz (doc)

Każdy uczestnik praktyk zawodowych sprządza operaty szacunkowe określające wartość pod kierownictwem osoby uprawnionej, wpisanej na listę osób uprawnionych przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych w Warszawie. Opraty sporządzane są w okresie ustalonym w harmonogramie praktyk zawodowych. 

Jadna osoba uprawnionia (wg. Rozporządzenia MI) jest opiekunem pięciu praktykantów.

Osoby uprawnione to między innymi:

Maria Mogiłko – mgr inż. architekt, rzeczoznawca majątkowy, pośrednik w obrocie nieruchomościami. Życie zawodowe związała z nieruchomościami – od projektowania, poprzez wykonawstwo, nadzór (absolwentka Politechniki Łódzkiej Wydz. Budownictwa i Architektury, uprawnienia 1991r), wycenę nieruchomości  (SGGW Wydział Ekonomiczny finansowanie , upr. UMiRM z 1997r nr Lic. 2431) – do finansowania (SGH Wydział Bankowości i Finansów) i pośrednictwa w obrocie (WSGN, upr. MI z 2010r nr 14985). Powołana w 1998r do pełnienia funkcji  biegłego sądowego w okręgu warszawskim z zakresu architektury i wyceny nieruchomości. Posiada również certyfikat do wyceny przedsiębiorstw (PFSRM 125/WP ) oraz uprawnienia audytora energetycznego (NAPE  nr 315) i do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej (FPE 0997). Posiada wieloletnie doświadczenie w wycenie nieruchomości , specjalizuje się w szacowaniu nakładów na nieruchomości i odszkodowań. Obecnie prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą Architekt i Nieruchomości POINT Maria Mogiłko.


Grzegorz Szaraniec - Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Mate­matyki i Informatyki, mgr matematyki. Uprawnienia zawodowe w zakresie wyceny nieruchomości nadane przez UMiRM w dniu 4.02.2003 r., nr uprawnień 3941. Biegły sądowy z zakresu szacowania nieruchomości przy Sądzie Okrę­gowym Warszawa-Praga w Warszawie. Członek Warszawskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Mająt­kowych. Samodzielna praktyka w zakresie wycen nieruchomości od 2003 roku, wyceny na terenie Warszawy i całego kraju. Autor kilkuset wycen i analiz dotyczących nieruchomości Własna działalność gospodarcza pod nazwą „Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw” Grzegorz Szaraniec. Posiada również uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej.


Adam Iller - absolwent Wydziału Leśnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie biegły sądowy w zakresie leśnictwa i wyceny nieruchomości, prezes Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości oddziału w Płocku, uznany Europejski Rzeczoznawca Majątkowy posiada tytuł Recognised European Valuer nadany przez The European Group od Valuers' Association (TEGoVA)/Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych (PFSRM), wykładowca, laureat wielu nagród i odznaczeń m.in. Srebrną Honorową Odznaką Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, Złotą Honorową Odznaką Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości, Złotą Odznaką Honorową Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa.


Edward Oszmiański – rzeczoznawca majątkowy, specjalista w zakresie geodezji i informatyki geodezyjnej. Absolwent Politechniki Warszawskiej na Wydziale Geodezji i Kartografii. Wieloletni wykładowca w Instytucie Geodezji Gospodarczej Politechniki Warszawskiej. Od 1999 roku do 2003 roku geodeta powiatowy – Dyrektor Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa powiatu Warszawskiego. Od 2003 do 2009 roku Kierownik Referatu Geodezji i Katastru w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Obecnie od 2010 roku aktywny członek Komisji Odpowiedzialności Zawodowej Rzeczoznawców Majątkowych oraz Członek komisji sejmowych przy pracach nad ustawami o zagospodarowaniu przestrzennym i prawo geodezyjne. Praktyki zawodowe odbyte w Iraku, Syrii, Kuwejcie, Egipcie oraz Polsce. Autor wielu specjalistycznych publikacji dotyczących przede wszystkim: geodezji – scaleń gruntów, informatyki geodezyjnej, geodezji inżynieryjnej, kartografii.

 


Dorota Jagiełło-Cherka
Uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości nr 4944
Licencja zarządcy nieruchomości nr 17619
Licencja pośrednika w obrocie nieruchomościami nr 16148
Z branżą nieruchomości związana od 2000r. Doświadczony rzeczoznawca majątkowy, autorka wielu wycen, m.in. dla potrzeb bankowych, sądowych, skarbowych czy sprzedaży; wieloletni pracownik różnych szczebli administracji samorządowej; wykładowca studiów podyplomowych Politechniki Warszawskiej. Członek Warszawskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego (specjalności: gospodarowanie nieruchomościami; marketing i zarządzanie) oraz Politechniki Warszawskiej (studia podyplomowe z wyceny nieruchomości oraz gospodarki przestrzennej). Uczestniczka licznych szkoleń i kursów specjalistycznych, m.in. „Wycena dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności” (tzw. bankowe), „Czynności rzeczoznawcy majątkowego jako biegłego sądowego”.


Janusz Wójcik - Rzeczoznawca majątkowy od 2006r. członek Warszawskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych, absolwent Politechniki Warszawskiej na Wydziale Geodezji i Kartografii. Wieloletni współpracownik bankowy w zakresie określania wartości praw do nieruchomości nietypowych na terenie całego kraju (np. biogazownie, farmy wiatrowe, farmy fotowoltaniczne) jak i typowych (głównie nieruchomości komercyjne- biura, magazyny, stacje paliw, hotele, ośrodki wczasowe). Mąż swojej żony, ojciec 2 synów.


Jacek Chruślicki – rzeczoznawca majątkowy, pośrednik w obrocie nieruchomościami. Biegły sądowy w zakresie wyceny nieruchomości.
Główny specjalista w Wydziale Gospodarki Mieniem Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego.
Od kilkunastu lat zajmuje się kwestiami związanymi z zarządzaniem nieruchomościami publicznymi, analizą stanu prawnego i technicznego nieruchomości, regulowaniem stanu prawnego nieruchomości, wywłaszczaniem nieruchomości, zwrotami wywłaszczonych nieruchomości, ograniczaniem praw do nieruchomości oraz ustalaniem odszkodowania za pozbawienie bądź ograniczenie praw do nieruchomości.

 

oraz

- Zofia Kokoszyńska

- Łukasz Oko Matuszewski

- Marczak Wojciech

- i wielu innych wybitnych ekspertów i praktyków ogólnopolskiego rynku nieruchomości.

 

Terminy szkoleń

Termin Miejsce Cena Zapisy Formularze
2020-03-07 Warszawa 2 750 zł wyślij zgłoszenie » formularz (doc) »Jeśli jesteś zainteresowany szkoleniem w innym mieście, poinformuj nas o tym!

Aby rozpocząć praktykę zawodową niezbędne jest złożenie poniższych dokumentów:

 • • Dyplom ukończenia studiów podyplomowych (xero) lub zaświadczenie o rozpoczęciu
 • • Dyplom ukończenia studiów wyższych (xero)
 • • Potwierdzenie przelewu za dziennik praktyk w kwocie 137,60 zł
 • Wniosek o odbycie praktyki (pobierz) 
 • Oświadczenie o spełnieniu wymogów (pobierz) 
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (pobierz) 
 • Upoważnienie do odbioru dziennika 

Dane do przelewu za dziennik praktyk.
Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych
ul. Nowogrodzka 50 (IV piętro)
00-695 WARSZAWA
Konto bankowe 10 1240 6218 1111 0000 4612 9574


Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych będąca organizatorem praktyk zawodowych uprzejmie informuje, że od dnia 1 marca 2018 r. zmienia się opłata za wydanie dziennika praktyk i wynosić będzie 128,15 zł- kwota ta odpowiada 3 % przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku 2017, ogłoszonego w Komunikacie Prezesa GUS z dn. 09.02.2018r