Nieruchomości szkolenia

Praktyki zawodowe dla Rzeczoznawców majątkowych

Aby uzyskać uprawnienia państwowe rzeczoznawcy majątkowego po ukończeniu studiów podyplomowych, niezbędne jest odbycie praktyki zawodowej dla rzeczoznawców majątkowych.

  • indywidualne konsultacje - również korespondencyjne( e-mail, telefon, rozmowa)
  • do każdego operatu dedykowany jest specjalista - nikt samodzielnie nie konsultuje 15 operatów,
  • kurs przygotowawczy - na kursie nauczysz się tego co będzie na egzaminie,
  • dostęp do danych do pisania operatów,
  • pomoc przy wpisach do dziennika,
  • wykwalifikowana kadra specjalistów z całego kraju,

ORGANIZATOREM PRAKTYK JEST

STOWARZYSZENIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W NIERUCHOMOŚCIACH

Uczestnicy praktyk:

wszyscy, którzy posiadają wykształcenie wyższe techniczne, ekonomiczne lub prawnicze i odbyli studia podyplomowe z zakresu wyceny nieruchomości.

Czas trwania:

Praktyki dla rzeczoznawców majątkowych trwają 12 miesięcy

Zajęcia odbywać się będą co trugi tydzień w formie popołudniowych sesji lub w systemie weekendowym.

Program praktyk obejmuje 480 godzin.

Praktyki zawodowe rzeczoznawców majątkowych prowadzone będą przez osoby uprawnione, grupy 5-osobowe.

Wykładowcy

W czasie praktyk wyceny nieruchomości organizowane są seminaria, z udziałem wysokiej klasy specjalistów w celu uzupełnienia wiedzy.

Praktyki wyceny nieruchomości będą nadzorowane przez Warszawskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych.

Możliwości uzyskania zniżki:

- 10 % rabatu - Przyprowadzając grupę 30 osobową

- 5% rabatu - Przyprowadzając ze sobą 5 osób

- 2% rabatu - Jeżeli przyjdziesz z polecenia naszego klienta portalowego

 

W trakcie praktyki rzeczoznawców majątkowych poruszane są wszystkie niezbędne wymagania praktyczne.

Praktykant będzie miał możliwość skorzystania z oględzin nieruchomości, by określić jej wartość.

Dodatkowo w ramach praktyki na rzeczoznawcę majątkowego zapewnimy kandydatowi zapoznanie się ze sposobem korzystania z rejestrów i ewidencji prowadzonych przez sądy, gminy oraz starostwa, a także z innych dokumentów znajdujących się w posiadaniu urzędów i instytucji, zawierających niezbędne dane wykorzystywane przy szacowaniu nieruchomości, o których mowa w art. 155 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

 

Praktykant sporządza pod kierunkiem i nadzorem operaty szacunkowe.

Operaty szacunkowe zgodnie z rozporządzeniem MI z dn. 15 lutego w sprawie nadawania uprawnień i licencji zawodowych w gospodarce nieruchomościami, gdzie mowa jest w ust. 2 o określeniu wartości:


L.P. Operaty szacunkowe

1 Dwóch różnych lokali stanowiących odrębne nieruchomości, w podejściu porównawczym, metodą porównywania parami, i metodą korygowania ceny średniej.

2 Dwóch różnych nieruchomości zabudowanych, w podejściu porównawczym, metodą porównania parami i metodą korygowania ceny średniej.

3 Dwóch różnych nieruch. Przynoszących lub mogących przynosi dochód, w podejściu dochodowych, przy zastosowaniu techniki kapitalizacji prostej i techniki dyskontowania strumieni dochodów.

4 Dwóch budynków lub budowli, w podejściu kosztowym , przy zastosowaniu dwóch różnych technik.

5 Nieruchomości gruntowej w celu aktualizacji oparty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego.

6 Dwóch nieruchomości gruntowych, w których jedna jest przeznaczona na cele rolne a druga na cele leśne,

7 Dwóch nieruchomości gruntowych w podejściu mieszanym, przy zastosowaniu metody kosztów likwidacji i metody pozostałościowej

8 Nieruchomości gruntowej w celu naliczenia opłaty adiacenckiej,

9 Wybranego ograniczonego prawa rzeczowego.

TERMIN ROZPOCZĘCIA PRAKTYKI

Warszawa – lipiec 2012, wrzesień 2012  

Kraków - lipiec 2012, wrzesień 2012

Łódź - lipiec 2012, wrzesień 2012

Katowice - lipiec 2012, wrzesień 2012

Wrocław - lipiec 2012, wrzesień 2012

Poznań - lipiec 2012, wrzesień 2012

Szczecin - lipiec 2012, wrzesień 2012

LOKALIZACJA PRAKTYK ZAWODOWYCH

Warszawa – ul. Towarowa 22

Kraków - ul. Dietla 25

Łódź - ul. Piotrkowska 114

Katowice - ul. Jordana 18

Wrocław - ul. Św. jadwigi 12

Poznań - ul. Św. Marcin 29/8

Szczecin - ul. Tkacka 3

Ilość miejsc ograniczona.

OPIEKUN OPERATÓW SZACUNKOWYCH

Opiekunami operatów szacunkowych są praktycy z rynku szacowania nieruchomościami, każda metoda wyceny prowadzona jest przez innego opiekuna dzięki czemu praktykanci mają możliwość konsultacji z specjalistą z danej dziedziny.

CENA

6000 zł

Możliwość rozłożenia płatności na raty

Cena obejmuje kurs przygotowawczy do egzaminu w Ministerstwie.

Zapraszamy grupy zorganizowane do indywidulanych negocjacji z koordynatorem praktyk z wyceny nieruchomości.

tel. kom: 600 551 365

Ilość miejsc ograniczona.

6000 zł

Możliwość rozłożenia płatności na raty

OPŁATY

Koszt wydania dziennika praktyki zawodowej – 100 zł wpłata na konto Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych

Koszt organizacji praktyk zawodowych – 500 zł wpłata na konto Warszawskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu:

Warszawa: 0 22 378 32 40
Katowice: 0 32 700 78 90
Kraków: 0 12 446 68 02
Wrocław: 0 71 738 23 47
Łódź: 0 42 299 96 90
Poznań: 0 61 278 53 27

e-mail: biuro@edukacja-nieruchomosci.pl

kom: 600 551 365

formularz (doc)