Nieruchomości szkolenia

Praktyki zawodowe dla Zarządców Nieruchomości

Uczestnicy:

Oferta skierowana jest do absolwenów studiów podyplomowych z zakresu pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, lub studiów wyższych o specjalności Gospodarka nieruchomościami.

Czas trwania:

- Praktyka zawodowa trwa 6 miesięcy i obejmuje ponad 200 godzin warsztatowych.

- Praktyki dla pośredników w obrocie nieruchomościami prowadzone są w trybie weekendowym, co dwa tygodnie.

Program praktyk

1. Zapoznaje się z formami organizacyjno-prawnymi, w jakich pośrednik w obrocie nieruchomościami może prowadzić działalność zawodową pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, oraz z organizacją i metodami pracy takich podmiotów;

2. Przygotowanie nieruchomości do prezentacji i dokonanie tej prezentacji przed prowadzącym praktykę zawodową;

3. Wykonanie badania lokalnego rynku nieruchomości z wykorzystaniem dostępnych źródeł informacji o nieruchomościach dla ustalenia poziomu cen i poziomu czynszów dla wybranych trzech grup nieruchomości;

4. Zapoznanie się z czynnościami przy realizacji różnych transakcji, z uwzględnieniem kolejności wykonywania poszczególnych czynności oraz zapoznaje się z dokumentami niezbędnymi do zawarcia przez zamawiających umów: sprzedaży, najmu, dzierżawy lub zamiany nieruchomości;

5. Dokonanie badania wybranych nieruchomości ze wskazaniem na cechy, które mogą mieć wpływ na cenę zbycia lub poziom czynszu; badanie powinno obejmować przynajmniej nieruchomość lokalową – mieszkalną i użytkową, nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym, nieruchomość gruntową, w tym rolną, obiekt w trakcie budowy oraz ograniczone prawo rzeczowe;

6. Uczestniczenie w pozyskiwaniu niezbędnych informacji o nieruchomościach z ksiąg wieczystych, katastru nieruchomości, oraz ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

7. Uczestniczenie w oględzinach wybranych nieruchomości, sporządza opisy tych nieruchomości, dokonuje ich oceny mając na względzie oczekiwania zamawiającego w zakresie ceny lub możliwości uzyskania czynszu;

8. Zapoznaje się z praktycznymi aspektami współpracy z instytucjami udzielającymi kredytów, w tym z warunkami transakcji, z uwzględnieniem różnych form rozliczeń i zabezpieczeń płatności w obrocie nieruchomościami, takimi jak czeki, przelewy, weksle, gotówka;

9. Samodzielne sporządzenie szczegółowego opisu transakcji, począwszy od rozmowy z zamawiającymi poprzez sporządzenie umowy pośrednictwa, aż do sfinalizowania transakcji.

10. Przygotowanie projektu umowy pośrednictwa.

 

Wykładowcy


Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę praktyków polskiego rynku nieruchomości jak i członków Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej w Ministerstwie Infrastruktury,


 

formularz (doc)