Nieruchomości szkolenia

Prawo zamówień publicznych

Cel szkolenia:

Zamówienia publiczne to specyficzny rynek. Produkt, referencje, czy jakość nie wystarczą do tego aby uzyskać zamówienia. Dlatego celem szkolenia jest przygotowanie do skorzystania z Prawa zamówień publicznych, aby móc wygrać dany przetarg, jak bronić się przed nieuczciwością czy niedoskonałością zamawiającego, jak sporządzić konkurencyjną ofertę, jak korzystać z przysługujących praw i jak kontrolować przebieg postępowania.

Dla kogo:

- osoby przygotowujące przetargi

- zainteresowani udziałem w wygrywaniu przetargów

formularz (doc)


1. Podstawy prawa zamówień publicznych (Pzp)
a) źródła prawa;
b) zakres przedmiotowy Pzp
wyłączenia całkowite,
wyłączenia częściowe;
c) komisja przetargowa;
d) zasady udzielania zamówień publicznych.

2. Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
a) opis przedmiotu zamówienia
zasady opis przedmiotu zamówienia,
wybrane dokumenty opisujące przedmiot zamówienia;
b) oszacowanie wartości przedmiotu zamówienia
progi ustawowe,
podział zamówień;
c) warunki udziału w postępowaniu
określanie warunków udziału w postępowaniu,
ocenianie spełniania warunków udziału w postępowaniu (dokumenty potwierdzające spełnianie warunków) – przesłanki wykluczenia wykonawców,
uzupełnianie przez wykonawców dokumentów;
d) specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
budowa i treść SIWZ (m.in. zasady dotyczące wadium, ustalania kryteriów oceny ofert),
modyfikacje SIWZ,
udzielanie wyjaśnień dotyczących SIWZ.

3. Tryby udzielania zamówień
a) definicja i przesłanki wybory trybu;
b) procedura postępowania w ramach każdego z trybów
przetarg nieograniczony,
przetarg ograniczony,
negocjacje z ogłoszeniem,
dialog konkurencyjny,
negocjacje bez ogłoszenia,
zapytanie o cenę,
licytacja elektroniczna.

4. Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia
a) wszczęcie postępowania
ogłoszenia w sprawie zamówień publicznych,
zaproszenia do udziału w postępowaniu;
b) ocena wniosków i/lub ofert
oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe,
przesłanki odrzucenia oferty;
c) aukcja elektroniczna;
d) wybór oferty i informacja o wynikach postępowania;
e) przesłanki unieważnienia postępowania;
f) umowa w sprawie zamówienia publicznego
budowa i treść umowy,
zmiany w zawartych umowach,
okres zawarcia umowy;
g) dokumentowanie postępowania.

5. Środki ochrony prawnej
a) odwołanie
podstawowe zasady wnoszenia odwołania,
konsekwencje dla zamawiającego w wyniku wniesienia odwołania;
b) skarga.

dr Radosław Jadczak - Pracownik naukowy ze stopniem doktora na Uniwersytecie Łódzkim. Wykładowca i konsultant z praktyczną wiedzą w zakresie zamówień publicznych, z doświadczeniem w przygotowywaniu i przeprowadzaniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w administracji rządowej i samorządowej (wiele z tych postępowań było finansowanych ze środków unijnych).

Organizatorem szkolenia jest Instytut Edukacji Gospodarczej Sp. z o. o.