Nieruchomości szkolenia

PROBLEMY BEZPIECZEŃSTWA ORGANIZACJI ORAZ KADRY KIEROWNICZEJ na tle TYPOWYCH ZAGROŻEŃ I PRZESTĘPSTW nie tylko GOSPODARCZYCH

KURS: PROBLEMY BEZPIECZEŃSTWA ORGANIZACJI ORAZ KADRY KIEROWNICZEJ
na tle
TYPOWYCH ZAGROŻEŃ I PRZESTĘPSTW nie tylko GOSPODARCZYCH


CEL KURSU

Celem kursu jest wskazanie problemów związanych z naruszaniem szeroko rozumianego bezpieczeństwa, na tle typowych zagrożeń i przestępstw, mających bezpośredni lub pośredni wpływ na organizację oraz jej kadry kierowniczej. Prezentacja wybranych zagadnień umożliwi wdrożenie w organizacji działań profilaktycznych, a także spowoduje wzrost świadomości prawnej osób w niej zatrudnionych.

UCZESTNICY KURSU

Kadra kierownicza, specjaliści oraz samodzielni pracownicy szczebla wykonawczego instytucji państwowych i samorządowych, stowarzyszeń, fundacji, organizacji społecznych, przedsiębiorstw, a także innych podmiotów funkcjonujących na rynku pracy.

TEMATYKA I SPOSÓB REALIZACJI KURSU

Dzień pierwszy

Blok 1 OCHRONA INFORMACJI
• obowiązek ochrony informacji, naruszenia tajemnicy służbowej i zawodowej,
• systemy bezpieczeństwa informacji

Blok 2 MANIPULOWANIE INFORMACJAMI NA DOKUMENTACH
• przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów,
• fałszowanie dokumentów, poświadczanie nieprawdy.

Blok 3 ŁAMANIE PRAW PRACOWNICZYCH
• naruszanie nietykalności i wolności osobistej,
• mobbing, dyskryminacja.

Dzień drugi

Blok 4 PRZESTĘPSTWA INFORMATYCZNE
• przestępstwa komputerowe
• podstawowe aspekty bezpieczeństwa teleinformatycznego,

Blok 5 SKUTKI PRAWNE NIEPRZESTRZEGANIA PROCEDUR I PRZEPISÓW W OBSZARZE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ORAZ WYKORZYSTYWANIA FUNDUSZY UNIJNYCH
• zamówienia publiczne, fundusze unijne,
• zagadnienia kontroli realizowanych zadań przez instytucje zewnętrzne.

Blok 6 OCENA PRAWNA POSTAW I OBOWIĄZKI OBYWATELI WOBEC PRZESTĘPSTW
• wina umyślna i nieumyślna, zasada odpowiedzialności indywidualnej,
• społeczny i prawny obowiązek powiadamiania o przestępstwach, podstawowe zasady odpowiedzialności karnej.


DODATKOWE INFORMACJE O KURSIE

1. Realizacja tematów odbywa się w formie wykładu, części praktycznej i dyskusji. Każdy blok obejmuje 3 godziny lekcyjne.

2. Każdy uczestnik kursu otrzyma materiały poglądowe, jako pomoc do uczestnictwa w zajęciach.

3. Ukończenie szkolenia będzie potwierdzone odpowiednim świadectwem.

4. Przewidziany jest catering - kawa, herbata, ciastka, w czasie zajęć.

5. Cena kursu obejmuje 2 noclegi, 2 śniadania i 2 kolacje.

6. Uczestnicy będą mogli uczestniczyć w losowaniu 3 nagród:

I nagroda -15 % rabatu,

II nagroda -10% rabatu,

III nagroda - 5 % rabatu
na opracowanie i wdrożenie w firmie, którą reprezentują, systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, bądź innych szkoleń prowadzonych przez „BDO OPTIMI”.

KADRA WYKŁADOWCÓW

Kurs poprowadzą:
- specjaliści, posiadający niezbędną wiedzę prawniczą, praktykę i doświadczenie zawodowe w zakresie zwalczania i zapobiegania omawianych na kursie typów przestępstw i zagrożeń;

- wieloletni menadżer, na najwyższych stanowiskach kierowniczych w firmach, autor i wdrożeniowiec systemów zarządzania, Auditor wiodący systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz systemów zarządzania jakością;

- Auditor systemów zarządzania, specjalista i ekspert sądowy w zakresie spraw pracowniczych dotyczących mobbingu oraz dyskryminacji pracowników;

- specjalista od informatyki krymiunalistycznej oraz zagadnień związanych z piractwem komputerowym z wieloletnim doświadczeniem operacyjnym.

MIEJSCE KURSU

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
ul. Marszałka J. Piłsudskiego 111
12-100 SZCZYTNO

CENA KURSU

Koszt uczestnictwa - 1 950,00 PLN
Dla grup z jednej firmy zniżka 5 % w przypadku grupy minimum 15 osób,
10 % w przypadku grupy powyżej 20 osób

Możliwe są indywidualne negocjacje dla firm dysponujących własnym zapleczem konferencyjnym umożliwiających prowadzenie szkoleń zamkniętych.

Po zajęciach istnieje możliwość odpłatnego skorzystania z bazy sportowej i kulturalnej Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.
 

formularz (doc)