Nieruchomości szkolenia

Proces inwestycyjny krok po kroku..

Szkolenie dotyczyć będzie wszelkich procedur związanych z przygotowaniem inwestycji od momentu przygotowania koncepcji do uzyskania dla zrealizowanej inwestycji pozwolenia na użytkowanie.

 

Czy wiesz...

 • Jakie są kolejne kroki w trakcie przygotowywania inwestycji w przypadku budowy nowego obiektu lub remontu i adaptacji istniejącego: decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, wzizt, decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego, warunki techniczne, opinie dodatkowe, decyzja pozwolenie na budowę?
 • Jak dobrze przygotować dokumentację budowlaną?
 • Jak prowadzić inwestycję w zgodzie z obowiązującymi przepisami: prawo budowlane, prawo zamówień publicznych, ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz inne przepisy oraz rozporządzenia szczególne.
 • Wreszcie, czy i gdzie można pozyskiwać dofinansowanie na cele inwestycyjne?
 • Jakie są wymogi prawa budowlanego dla istniejącego obiektu w  zakresie prowadzenia książki obiektu budowlanego?

Korzyści ze szkolenia:

 • Dowiedzą się, jak sprawnie przygotować proces inwestycyjny, zawczasu omijając rafy, przeszkody prawne, a przede wszystkim, jak w zgodzie z obowiązującym prawem przygotować kompletną dokumentację projektową niezbędna do otrzymania pozwolenia na budowę.
 • Uczestnicy otrzymają komplet przepisów i rozporządzeń niezbędnych do uwzględnienia przy przystępowaniu do remontu istniejącego lub budowy nowego obiektu.
 • Uczestnicy poznają podstawy prawne i klasyfikację obiektów zabytkowych oraz sposoby postępowania w szczególnych przypadkach.
 • Każdy z uczestników zapozna się ze sposobem wypełniania wniosków i przygotowywania niezbędnych procedur przed pozyskaniem pozwolenia na budowę.
 • Dowiedzą się, jak przeprowadzić inwestycję do momentu uzyskania pozwolenia na użytkowanie.
 • Dowiedzą się, jak prawidłowo rozliczać roboty budowę (procedury przy robotach zaniechanych, zamiennych i dodatkowych).
 • Uczestnicy otrzymają informacje na temat programów dofinansowujących inwestycje budowlane.
 • Dowiedzą się, jak prowadzić książkę obiektu budowlanego.

      Intensywność realizacji inwestycji budowlanych wraz z kryzysem spadła również w Polsce, szczególnie dotyczy to budownictwa komunalnego i inwestycji ze środków budżetowych, ale już w I kwartale 2012 roku dało się zauważyć wzrost w inwestycjach dotyczących budownictwa mieszkaniowego. Szczęśliwie coś drgnęło i być może uda się przełamać złą passę na rynku budowlanym. Zbliża się nowa unijna perspektywa budżetowa. Pojawiają się środki inwestycyjne „norweskie”, „szwajcarskie”, środki na ochronę środowiska i na odnawialne źródła energii. Polacy intensyfikują budownictwo indywidualne, funkcjonuje rynek wtórny, a tym samym prowadzone są remonty i przebudowy mieszkań i całych, dużych obiektów kubaturowych. Umiejętne podejście do procesu inwestycyjnego, znajomość procedur pozwala nam oszczędzić nerwy i czas, przygotować dokumentację i przeprowadzić inwestycję w sposób satysfakcjonujący wszystkich jej uczestników. Przy okazji dowiedzą się Państwo, czy i gdzie mogą być jeszcze środki na dofinansowanie naszych inwestycji i czego możemy spodziewać się w najbliższych latach.

 

Uczestnicy szkolenia:

     Szkolenie skierowane jest do: właścicieli i zarządców nieruchomości, do pracowników działów technicznych, również w spółdzielniach  mieszkaniowych, a także instytucji planujących i prowadzących remonty w obiektach zabytkowych, do architektów, pracowników instytucji przygotowujących dokumentacje oraz prowadzących nadzory w trakcie remontów.

Program szkolenia realizuje 6 godzin edukacyjnych wg § 6 ust. 1 rozporządzenia z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie doskonalenia zawodowego przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości (Dz. U. Nr 80, poz. 475).

 

Cena szkolenia:

Koszt uczestnictwa: 240 zł/osoba 

Cena zawiera:

- materiały szkoleniowe

- 2 przerwy kawowe

formularz (doc)

14.00-18.30 - Proces inwestycyjny krok po kroku..

 • Część I oraz II:

          Przygotowanie inwestycji:

- warunki zabudowy i zagospodarowania terenu;

- decyzja o warunkach zabudowy, decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzja środowiskowa;

- przygotowanie dokumentacji do pozwolenia na budowę;

- projekty wykonawcze, kosztorysy inwestorskie, przedmiary, STWiOR;

- program funkcjonalno- użytkowy;

- kiedy pozwolenie na budowę, kiedy zgłoszenie;

- dodatkowe opinie i decyzje (programy prac konserwatorskich, nadzory);

- przygotowanie zamówień publicznych zgodnie z pzp (przetarg nieograniczony, ograniczony, zapytanie o cenę oraz inne możliwości wynikające z upup);

-

 • Część III:

Prowadzenie inwestycji:

- zawiadomienie PINB o rozpoczęciu robót;

- ustanowienie kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego;

- nadzór autorski, konserwatorski i archeologiczny;

- dziennik budowy;

- roboty zamienne, zaniechane i dodatkowe;

- rozliczanie inwestycji.

           Zakończenie inwestycji:

- zgłoszenie zakończenia robót;

- pozyskanie pozwolenia na użytkowanie.

 • Cześć IV:

- prowadzenie książki obiektu budowlanego;

- możliwości dofinansowania dla budownictwa mieszkaniowego, indywidualnego oraz innych inwestycji również ze środków budżetowych

Szkolenie poprowadzi: mgr inż. arch. Barbara Kozłowska

  Absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej oraz Studiów Podyplomowych z zakresu: „Konserwacji zabytków architektury i urbanistyki” (Wydz. Architektury Pol. Śląskiej), „Ochrony i kształtowania krajobrazu w warunkach demokracji” (Wydz. Architektury Pol. Krakowskiej), Podyplomowych Studiów Menedżerskich dla Twórców, Artystów i Animatorów Kultury (Wydz. Zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim). W trakcie Studiów Podyplomowych organizowanych przez Szkołę Główną Handlową i Uniwersytet Jagielloński „Rewitalizacja miast – organizacja i finansowanie”, oraz studiów doktoranckich na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej z zakresu rewitalizacji obiektów i zespołów zabytkowych. Ponadto ukończyła kursy i szkolenia organizowane przez Narodowe Centrum Kultury, Akademię Ekonomiczną w Katowicach razem z uczelniami w Bad Harzburg oraz w Eshborn, Atelier Foksal i inne instytucje w zakresie pozyskiwania środków unijnych. Posiada doświadczenie w przygotowywaniu projektów oraz sporządzaniu wniosków zarówno dla projektów miękkich, jak i inwestycyjnych. Od czerwca 2008 roku: certyfikowany trener Narodowego Centrum Kultury. Członek Stowarzyszenia Forum Rewitalizacji Miast. Ponadto pełni funkcję eksperta MRR oraz asesora w Komisjach Oceny Projektów dla województw: dolnośląskiego, podlaskiego, zachodniopomorskiego oraz mazowieckiego w zakresie rewitalizacji miast i wsi, ochrony dziedzictwa kulturowego i infrastruktury kultury. Obecnie kieruje w Stołecznym Zarządzie Rozbudowy Miasta Zespołem ds. Rewaloryzacji Obiektów Zabytkowych. Inwestycje prowadzone przez ten Zespół w większości są współfinansowane ze środków unijnych.