Nieruchomości szkolenia

Jak zostać małym deweloperem - czyli proces inwestycyjny krok po kroku

Szkolenie relizujemy w formie stacjonarnej oraz on-line przy użyciu aplikacji Skype w formie konferencji. 

Szkolenie dotyczyć będzie wszelkich procedur związanych z przygotowaniem inwestycji od momentu przygotowania koncepcji do uzyskania dla zrealizowanej inwestycji pozwolenia na użytkowanie.

Czy wiesz...

 • Jakie są kolejne kroki w trakcie przygotowywania inwestycji w przypadku budowy nowego obiektu lub remontu i adaptacji istniejącego: decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, wzizt, decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego, warunki techniczne, opinie dodatkowe, decyzja pozwolenie na budowę?
 • Jak dobrze przygotować dokumentację budowlaną?
 • Jak prowadzić inwestycję w zgodzie z obowiązującymi przepisami: prawo budowlane, prawo zamówień publicznych, ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz inne przepisy oraz rozporządzenia szczególne.
 • Wreszcie, czy i gdzie można pozyskiwać dofinansowanie na cele inwestycyjne?
 • Jakie są wymogi prawa budowlanego dla istniejącego obiektu w  zakresie prowadzenia książki obiektu budowlanego?

Korzyści ze szkolenia:

 • Dowiedzą się, jak sprawnie przygotować proces inwestycyjny, zawczasu omijając rafy, przeszkody prawne, a przede wszystkim, jak w zgodzie z obowiązującym prawem przygotować kompletną dokumentację projektową niezbędna do otrzymania pozwolenia na budowę.
 • Uczestnicy otrzymają komplet przepisów i rozporządzeń niezbędnych do uwzględnienia przy przystępowaniu do remontu istniejącego lub budowy nowego obiektu.
 • Uczestnicy poznają podstawy prawne i klasyfikację obiektów zabytkowych oraz sposoby postępowania w szczególnych przypadkach.
 • Każdy z uczestników zapozna się ze sposobem wypełniania wniosków i przygotowywania niezbędnych procedur przed pozyskaniem pozwolenia na budowę.
 • Dowiedzą się, jak przeprowadzić inwestycję do momentu uzyskania pozwolenia na użytkowanie.
 • Dowiedzą się, jak prawidłowo rozliczać roboty budowę (procedury przy robotach zaniechanych, zamiennych i dodatkowych).
 • Uczestnicy otrzymają informacje na temat programów dofinansowujących inwestycje budowlane.
 • Dowiedzą się, jak prowadzić książkę obiektu budowlanego.

  Intensywność realizacji inwestycji budowlanych wraz z kryzysem spadła również w Polsce, szczególnie dotyczy to budownictwa komunalnego i inwestycji ze środków budżetowych, ale już w I kwartale 2012 roku dało się zauważyć wzrost w inwestycjach dotyczących budownictwa mieszkaniowego. Szczęśliwie coś drgnęło i być może uda się przełamać złą passę na rynku budowlanym. Zbliża się nowa unijna perspektywa budżetowa. Pojawiają się środki inwestycyjne „norweskie”, „szwajcarskie”, środki na ochronę środowiska i na odnawialne źródła energii. Polacy intensyfikują budownictwo indywidualne, funkcjonuje rynek wtórny, a tym samym prowadzone są remonty i przebudowy mieszkań i całych, dużych obiektów kubaturowych. Umiejętne podejście do procesu inwestycyjnego, znajomość procedur pozwala nam oszczędzić nerwy i czas, przygotować dokumentację i przeprowadzić inwestycję w sposób satysfakcjonujący wszystkich jej uczestników. Przy okazji dowiedzą się Państwo, czy i gdzie mogą być jeszcze środki na dofinansowanie naszych inwestycji i czego możemy spodziewać się w najbliższych latach.

Uczestnicy szkolenia:

     Szkolenie skierowane jest do: właścicieli i zarządców nieruchomości, do pracowników działów technicznych, również w spółdzielniach  mieszkaniowych, a także instytucji planujących i prowadzących remonty w obiektach zabytkowych, do architektów, pracowników instytucji przygotowujących dokumentacje oraz prowadzących nadzory w trakcie remontów.

 

Cena szkolenia:

Koszt uczestnictwa: 385 zł/osoba brutto

Cena zawiera:

- materiały szkoleniowe

- całodzienny serwis kawowy i lunch

- możliwość indywidulanych konsultacji z prowadzącym

formularz (doc)

Część I oraz II:

Przygotowanie inwestycji:

- warunki zabudowy i zagospodarowania terenu;

- decyzja o warunkach zabudowy, decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzja środowiskowa;

- przygotowanie dokumentacji do pozwolenia na budowę;

- projekty wykonawcze, kosztorysy inwestorskie, przedmiary, STWiOR;

- program funkcjonalno- użytkowy;

- kiedy pozwolenie na budowę, kiedy zgłoszenie;

- dodatkowe opinie i decyzje (programy prac konserwatorskich, nadzory);

- przygotowanie zamówień publicznych zgodnie z pzp (przetarg nieograniczony, ograniczony, zapytanie o cenę oraz inne możliwości wynikające z upup);

Część III:

Prowadzenie inwestycji:

- zawiadomienie PINB o rozpoczęciu robót;

- ustanowienie kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego;

- nadzór autorski, konserwatorski i archeologiczny;

- dziennik budowy;

- roboty zamienne, zaniechane i dodatkowe;

- rozliczanie inwestycji.

Zakończenie inwestycji:

- zgłoszenie zakończenia robót;

- pozyskanie pozwolenia na użytkowanie.

Cześć IV:

- prowadzenie książki obiektu budowlanego;

- możliwości dofinansowania dla budownictwa mieszkaniowego, indywidualnego oraz innych inwestycji również ze środków budżetowych

 

 


Mgr inż. budownictwa ukończyła Wydział Inżynierii Sanitarnej i Wodnej Politechniki Warszawskiej. Posiada uprawnienia konstrukcyjno - budowlane bez ograniczeń do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wydane przez Urząd Wojewódzki w Warszawie, Wydział Nadzoru Urbanistycznego i Budowlanego. Absolwentka European Distance Education- Poland Studium Nowoczesnego Zarządzania. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej Studiów Podyplomowych dla Menedżerów Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej . Ukończyła Studium Prawa Europejskiego dla osób wykonujących Świadectwa Charakterystyki Energetycznej . Posiada Certyfikat III stopnia organizacji FIDIC. Licencjonowany Zarządca Nieruchomości. Od 2001 r zajmuje się zawodowo zarządzaniem nieruchomościami mieszkaniowymi i komercyjnymi oraz zarządzaniem procesami inwestycyjnymi, w tym inwestycjami dotowanymi z funduszy europejskich. Od 2003 r publikuje artykuły prasie branżowej (Wspólnota Mieszkaniowa, Administrator, Murator). Organizator i prelegent szkoleń z zakresu zarzadzania nieruchomościami i pośrednictwa oraz Ogólnopolskich Konferencji Zarządzania Nieruchomościami. Członek Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Wykładowca na studiach podyplomowych Zarządzania nieruchomościami na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej i Wydziale Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

 

 Szkolenie relizujemy w formie stacjonarnej oraz on-line przy użyciu aplikacji Skype w formie konferencji.

Miejsce szkolenia:
Warszawa ul. Grzybowska 80/82 (budynek KOLMEXu) 

Godziny szkolenia: 
10.00 - 16.00