Nieruchomości szkolenia

Budynek zabytkowy - wymogi prawne, zarzadzanie, inwestycje.

  


     Szkolenie dotyczyć będzie m.in. ograniczeń proceduralnych oraz możliwości prowadzenia inwestycji i pozyskania dofinansowania na remonty w obiektach zabytkowych.  Czy wiesz?

 • Jakie są uwarunkowania prawne i jakie przesłanki decydują o tym, czy i w jakim stopniu    budynek jest objęty ochroną z tytułu wpisu do rejestru zabytków?
 • Czym jest rewitalizacja i jak znaleźć się w Lokalnym Programie Rewitalizacji?
 • Jak dobrze przygotować dokumentację budowlaną dla obiektu zabytkowego?
 • Jak prowadzić inwestycję w obiekcie zabytkowym lub na terenie wpisanym do rejestru zabytków?
 • Wreszcie, jak i gdzie można pozyskać dofinansowanie dla remontu w zabytku, czym jest JESSICA i Partnerstwo Publiczno Prywatne?      W Polsce mamy ponad 60 tysięcy obiektów wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych: obiektów użyteczności publicznej, pałaców, budynków mieszkalnych, jak również całych założeń urbanistycznych. Każdy remont i adaptacja stanowią niemałe wyzwanie dla właściciela i przyszłego użytkownika. Niejednokrotnie konieczne są dodatkowe badania architektoniczne, archeologiczne, mykologiczne, a także programy konserwatorskie. Przed uzyskaniem pozwolenia na budowę trzeba uzyskać decyzję konserwatorską dopuszczającą przeprowadzenie robót budowlanych zgodnie z projektem. Pomimo ulg, jakie można uzyskać kupując zabytkową nieruchomość dodatkowe obostrzenia wynikające z ustawy o ochronie zabytków i prawa budowlanego zniechęcają potencjalnych właścicieli do inwestowania w nieruchomości zabytkowe. Boją się, że procedury administracyjne na całe miesiące, a nawet lata zwiążą im ręce, a koszt remontu przekroczy ich możliwości finansowe. To szkolenie odpowie na pytanie jak racjonalnie i sprawnie przygotować się do inwestycji.

 


Korzyści ze szkolenia:

 • Uczestnicy poznają podstawy prawne i klasyfikację obiektów zabytkowych, różnice między wpisem do rejestru, zakwalifikowaniem obiektu do kategorii: pomnik historii, park kulturowy, czy gminna ewidencja zabytków.
 • Dowiedzą się jak sprawnie przygotować remont w nieruchomości zabytkowej, zawczasu omijając rafy, przeszkody prawne, a przede wszystkim, jak w zgodzie z obowiązującym prawem przygotować kompletną dokumentację projektową.
 • Uczestnicy otrzymają komplet przepisów i rozporządzeń koniecznych do respektowania, a wynikających z faktu wpisania nieruchomości do rejestru, niezbędnych do uwzględnienia przy przystępowaniu do remontu.
 • Każdy z uczestników zapozna się ze sposobem wypełniania wniosków i przygotowywania niezbędnych procedur przed pozyskaniem pozwolenia na budowę.
 • Na konkretnych przykładach z Polski uczestnicy zapoznają się z możliwymi problemami, jakie mogą wystąpić podczas remontu zabytku i ze sposobami ich rozwiązania.
 • Uczestnicy otrzymają informacje na temat programów dofinansowujących remonty i adaptacje obiektów zabytkowych.

 


 Uczestnicy:

     Szkolenie skierowane jest do właścicieli i zarządców nieruchomości zabytkowych lub położonych na terenie wpisanym do rejestru, do pracowników działów technicznych, a także instytucji planujących i prowadzących remonty w obiektach zabytkowych, do architektów, pracowników instytucji przygotowujących dokumentacje oraz prowadzących nadzory w trakcie remontów w obiektach zabytkowych.
 

Cena szkolenia: 

Koszt uczestnictwa: 350 zł/ brutto osoba

Cena zawiera:

 - materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej

 - całodzienny serwis kawowy i lunch

 -  możliwość konsultacji z prowadzącym, również po zakończeniu szkolenia

 

formularz (doc)

Panel I - Definicja zabytku i dziedzictwa kulturowego w świetle ustawy o ochronie zabytków i przepisów uzupełniających:

 • rejestr zabytków;
 • ewidencja zabytków;
 • pomnik historii;
 • park kulturowy/krajobrazowy;
 • ochrona zabytków w planowanie przestrzennym;
 • ochrona dziedzictwa kulturowego w przepisach prawa;
 • skutki ochrony prawnej dla prowadzenia inwestycji i zarządzania obiektem zabytkowym.

 

Panel II - Rewitalizacja

 • definicja;
 • cele i wymiar rewitalizacji w świetle przepisów unijnych;
 • jak umieścić naszą inwestycję w Lokalnym Programie Rewitalizacji?

Przygotowanie inwestycji w obiekcie zabytkowym, ze szczególnym uwzględnieniem procedur związanych z dofinansowaniem inwestycji:

 • warunki zabudowy i zagospodarowania terenu;
 • decyzja o warunkach zabudowy, decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego;
 • przygotowanie dokumentacji do pozwolenia na budowę;
 • projekty wykonawcze, kosztorysy inwestorskie, przedmiary, STWiOR;
 • program funkcjonalno- użytkowy;
 • pozwolenie na budowę, zgłoszenie;
 • dodatkowe decyzje konserwatorskie (programy prac, nadzory);
 • przygotowanie zamówień publicznych zgodnie z pzp.

 

Panel III - Prowadzenie inwestycji

 • zawiadomienie PINB o rozpoczęciu robót;
 • ustanowienie kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego;
 • nadzór konserwatorski i archeologiczny;
 • dziennik budowy.

Zakończenie inwestycji:

 • zgłoszenie zakończenia robót;
 • pozyskanie pozwolenia na użytkowanie.

 

Panel IV - Możliwości pozyskania dofinansowania a inwestycje prowadzone w obiektach zabytkowych:

 • programy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
 • programy wojewódzkich konserwatorów zabytków;
 • fundusze unijne – Regionalne Programy Operacyjne, Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
 • pozostałe programy dofinansowania dziedzictwa kulturowego;
 • JESSICA i Partnerstwo-Publiczno- Prywatne.

 

Panel V - Przykłady z Polski – remonty i adaptacje obiektów zabytkowych dofinansowane ze środków budżetowych, unijnych i własnych.

mgr inż. arch. Barbara Kozłowska
       Absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej oraz Studiów Podyplomowych z zakresu: „Konserwacji zabytków architektury i urbanistyki” (Wydz. Architektury Pol. Śląskiej), „Ochrony i kształtowania krajobrazu w warunkach demokracji” (Wydz. Architektury Pol. Krakowskiej), Podyplomowych Studiów Menedżerskich dla Twórców, Artystów i Animatorów Kultury (Wydz. Zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim). W trakcie Studiów Podyplomowych organizowanych przez Szkołę Główną Handlową i Uniwersytet Jagielloński „Rewitalizacja miast – organizacja i finansowanie”, oraz studiów doktoranckich na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej z zakresu rewitalizacji obiektów i zespołów zabytkowych. Ponadto ukończyła kursy i szkolenia organizowane przez Narodowe Centrum Kultury, Akademię Ekonomiczną w Katowicach razem z uczelniami w Bad Harzburg oraz w Eshborn, Atelier Foksal i inne instytucje w zakresie pozyskiwania środków unijnych. Posiada doświadczenie w przygotowywaniu projektów oraz sporządzaniu wniosków zarówno dla projektów miękkich, jak i inwestycyjnych. Od czerwca 2008 roku: certyfikowany trener Narodowego Centrum Kultury. Członek Stowarzyszenia Forum Rewitalizacji Miast. Ponadto pełni funkcję eksperta MRR oraz asesora w Komisjach Oceny Projektów dla województw: dolnośląskiego, podlaskiego, zachodniopomorskiego oraz mazowieckiego w zakresie rewitalizacji miast i wsi, ochrony dziedzictwa kulturowego i infrastruktury kultury. Obecnie kieruje w Stołecznym Zarządzie Rozbudowy Miasta Zespołem ds. Rewaloryzacji Obiektów Zabytkowych. Inwestycje prowadzone przez ten Zespół w większości są współfinansowane ze środków unijnych.