Nieruchomości szkolenia

Procedury prowadzenia i odbioru prac budowlano-remontowych

Praktyczne i formalne aspekty planowania, realizacji i odbiorów robót remontowych dla właścicieli i zarządców nieruchomości.

Czy wiesz...

 • Jak ocenić stan techniczny budynku i kto powinien to zrobić?
 • Jak prawidłowo zaplanować i przygotować się do realizacji robót remontowych?
 • Jakie obowiązki wynikają z przepisów prawa przy realizacji robót budowlanych, kiedy pozwolenie na budowę, kiedy zgłoszenie, a kiedy formalności nie są wymagane?
 • Czy koniecznie trzeba z wykonawcą robót budowlanych zawierać umowę na piśmie i jakie to ma skutki?
 • W jaki sposób przygotowac się do odbiorów irobót budowlanych i jak je przeprowadzić?
 • Jak skutecznie egzekwować od wykonawcy usuwanie wad wykonanych robót budowlanych? 

Korzyści ze szkolenia:

 • Zostaną uczestnikom szkolenia przedstawione metody i sposoby oceny stanu technicznego nieruchomości.
 • Omówione zostaną zadania i obowiązki wynikające z przepisów prawa w zakresie realizacji robót budowlanych, wskazane zostanie kiedy wymagane jest pozwolenie na budowę, kiedy zgłoszenie, a kiedy można realizować roboty budowlane bez żadnych formalności.
 • Wskazana zostanie waga planowania, a w tym źródeł danych i informacji niezbędnych do przygotowywania planów remontowych.
 • Omówione zostaną umowy: o roboty budowlane (remontowe) o umowa o dzieło, oraz ich znaczenie, skutki dla odbioru robót budowlanchy, dochodzenia usuwania wad oraz przyszłej eksploatacji budynku.
 • Przedstawione będą kwestie związane z dochodzeniem usuwania wad i usterek, a w tym wskazane zostanie z jakich tytułów prawnych można korzystać przy dochodzeniu usuwania usterek, jakie są terminy dochodzenia usterek.

Szkolenie stanowi kompendium wiedzy na temat przygotowania i prowadzenia procesu inwestycyjno-remontowego. Proces ten obejmuje budowę obiektu budowlanego, przebudowę, odbudowę, nadbudowę, oraz remont. Temat jest niezwykle złożony pod względem prawnym, formalnym, technicznym. Należy określić stan techniczny budynku, potrzebu w zakresie remontów oraz je zaplanować i zrealizować. Istotne jest precyzyjne planowanie na każdym etapie oraz analiza ryzyka i zagrożeń. Sama realizacja budowy na „żywym organizmie” eksploatowanego budynku już jest przedsięwzięciem wymagającym niezwykle dopracowanej organizacji prowadzenia robót. Przedstawione zostaną przepisy prawa regulujące kwestie związane z przygotowaniem i prowadzeniem inwestycji, a w tym prawa i obowiązki uczestników procesu inwestycyjnego. Podane będą praktyczne rady jak przygotować roboty, przeprowadzić je i odebrać. Przedstawione będzie zagadnienie rękojmi i gwarancji oraz kwestia ich egzekwowania.

 

Odbiorcy szkolenia:

Szkolenie skierowane jest w szczególności do właścicieli i zarządców nieruchomości, spółdzielców oraz podmiotów gospodarczych, którzy wykonując zalecenia zawarte w protokołach z obowiązkowych kontroli, wnioski i decyzje swoich mocodawców są zobligowani do wykonania robót budowlanych polegających między innymi na remoncie, przebudowie, modernizacji czy też nadbudowie budynku.

Cena szkolenia:

Koszt uczestnictwa: 350 zł/osoba

Cena zawiera:

- materiały szkoleniowe

- całodzienny serwis kawowy i lunch

- możliwość indywidulanych konsultacji z prowadzącym 

- opieka merytoryczna po zakończeniu szkolenia w postaci  konsultacji on-line z trenerem z zakresu tematu szkolenia, przez miesiąc od dnia szkolenia.

 

ZGŁOSZENIA można dokonać e-mailowo na adres biuro@edukacja-nieruchomosci.pl oraz przy użyciu poniższego formularza

formularz (doc)

Program szkolenia

Moduł I – Metody określenia stanu technicznego i rozmiarów zużycia budynku:

 • Metody i sposoby oceny stanu technicznego budynku,
 • Zakresy kontroli rocznej i pięcioletniej i ich praktyczne zastosowanie
 • Zawartość protokołu z kontroli i jego znaczenie do planowania i realizacji robót budowlanych

Moduł II - Planowanie robót remontowych

Moduł III - Organizacja robót remontowych

Moduł IV - Realizacja robót remontowych

 • Definicje stosowane w procesie budowlanym
 • Wymagania formalne przy realizacji robót remontowych
 • Dokumentacja techniczna robót
 • Rozpoczęcie robót budowlanych
 • Kontrole realizacji robót
 • Zmiany w trakcie realizacji
 • Odbiory robót

Moduł V - Procedury postępowania przy wykryciu wad i usterek budowlanych:

 • Umowa o roboty budowlane i umowa o dzieło w przepisach kodeksu cywilnego
 • Rękojmia za wady
 • Gwarancja jakości
 • Skutki niewykonania zobowiązań

Moduł VI - Wady i usterki budowlane:

 • Definicja wady
 • Odpowiedzialność za wady
 • Źródła wad i błędów
 • Zapisy w umowie o roboty budowlane
 • Skuteczne egzekwowanie swoich praw

Szkolenie poprowadzi: Wojciech Jan Konieczny

 

Wojciech Jan Konieczny, absolwent wydziału zarządzania Szkoły Wyższej Warszawskiej  Collegium Varsoviense oraz Wyższej Szkoły Ekonomicznej im. Prof. Wiszniewskiego w Warszawie. Wieloletni praktyk w dziedzinie zarządzania spółkami prawa handlowego. Specjalista w opracowywaniu i wdrażaniu planów naprawczych. Zarządca nieruchomości legitymujący się licencją zawodową o nr 14587. Członek Komisji Odpowiedzialności Zawodowej sekcji zarządców nieruchomości. Od 2006 roku Dyrektor Zarządzający TBS Bemowo w Warszawie. Wykładowca wielu tematów z dziedziny zarządzania nieruchomościami i prawa cywilnego. Specjalista z rozliczania kosztów dostawy mediów do nieruchomości budynkowej. Autor publikacji pt. :ALGORYTM ROZLICZANIA MEDIÓW”, „PORADNIKA ADMINISTRATORA NIERUCHOMOŚCI” oraz opracowania pt. „INWENTARYZACJA FUNDAMENTEM ZARZĄDZANIA”. Ponadto jest autorem oprogramowania „MEDIATOR” do rozliczania mediów, „SANITOR” do rozliczenia kosztów utrzymywania czystości, „INWENTOR” do inwentaryzacji zasobu, czy „DOKUMENTOR” będącym zbiorem firmowej  dokumentacji w ograniczonej edycji, dla potrzeb TBS Bemowo.renomowanym wykładowcą na kursach i szkoleniach dla zarządców nieruchomości.