Nieruchomości szkolenia

Przejmowanie nieruchomości od dewelopera – poznanie źródeł problemów

Geneza i rozwiązywanie problemów na linni deweloper, jego klient i zarządca nieruchomości dewelopera.

Czy wiesz...

 • Jaka jest specyfika deweloperskiego procesu inwestycyjnego, kiedy się on zaczyna i kiedy konczy?
 • Jaki jest podstawowy cel działalności deweloperskiej i jakie ma to skutki dla nabywców i zarządców nieruchomosci deweloperskiej?
 • Jakie obowiązki spoczywają na zarządcy nieruchomości dewelopera, a jakie na zarządcy wspólnoty, która powstałą z zasobów dewelopera?
 • Na jakie elementy zwracać szczególna uwagę przy przejmowaniu nieruchomosci od dewelopera?
 • Kto ma tytuł prawny do występowania do dewelopera w sprawach rękojmi?

Korzyści ze szkolenia...

 • Zostanie uczestnikom szkolenia przedstawiony deweloperski proces inwestycyjny, jego specyfika, etapy, wraz z omówieniem skutków dla przyszłych nabywców lokali oraz zarządców nieruchomości.
 • Uczestnicy szkolenia dowiedzą się z czego wynika postępowanie dewelopera i jakie należy podejmować działania, aby znaleźć skuteczne rozwiązania pojawiających się problemów.
 • Omówione zostaną zadania i obowiązki zarządcy nieruchomośći, w tym wynikajace z przepisów prawa, na etapie zarządzania nieruchomością dewelopera i na etapie zarzadzania powstałą z zasobów dewelopera nieruchomością wspólnoty mieszkaniowej.
 • Wskazane zostanie postępowanie przy przejmowaniu nieruchomości dewelopera w zarządzanie, oraz przy przejmowaniu nieruchomości od dewelopera przez powstałą z jego zasobów wspólnotę mieszkaniową.
 • Przedstawione będą kwestie związane z dochodzeniem usuwania wad i usterek, a w tym:
 • wsazane zostanie z jakich tytułów prawnych można korzystać przy dochodzeniu usuwania usterek,
 • kto i w jakim zakresie mam tytuł prawny do dochodzenia usuwania usterek,
 • jakie są terminy dochodzenia usterek.

Proces zarządzania nieruchomościami budowanymi przez deweloperów ma swój początek jeszcze na etapie przygotowania inwestycji. Rozpoczynanie przygotowania do zarządzania nieruchomością realizowaną przez dewelopera dopiero w okresie zakończenia realizacji inwestycji jest jedną z podstawowych przyczyn konfliktów pomiędzy deweloperem a jego klientami. Bardzo trudną rolę ma też zarządca przejmujący nieruchomość od dewelopera w zarządzanie, bowiem wielu aspektów zarządzania nieruchomością już nie da się zmienić. Szkolenie ma za zadanie przybliżyć specyfikę procesu deweloperskiego, wskazać elementy procesu deweloperskiego, które mają istotny wpływ na zarządzanie nieruchomością, oraz zasugerować sposoby i metody postępowania przy zarządzaniu nieruchomością dewelopera, a przede wszystkim przygotować zarządce i wspólnotę mieszkaniową do przejmowania od dewelopera nieruchomości w zarządzanie.

Odbiorcy szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do szerokiej grupy odbiorców:

 • zarządców nieruchomości, którzy zarządzają, lub mają zarzadzać nieruchomościami deweloperskimi lub po deweloperskimi, aby ich przygotować na specyfikę tego segmentu rynku,
 • zarządów wspólnot mieszkaniowych, aby wskazać dlaczego tak a nie inaczej postepuje deweloper i jakie przyjąć metody działania aby odnieść pozytywny efekt dla ogółu właścicieli lokali,
 • deweloperów i pracowników firm deweloperskich, aby wskazać im możliwości pozytywnego kształtowania relacji deweloper i jego kient,
 • pośredników w obrocie nieruchomościami, aby znając specyfikę działania deweloipera, zarządcy jego nieruchomosci oraz współnoty mieszaniowej, mogli łatwiej dotrzeć do potencjalnego klienta.

Program szkolenia realizuje 8 godzin edukacyjnych wg § 6 ust. 1 rozporządzenia z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie doskonalenia zawodowego przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości (Dz. U. Nr 80, poz. 475).

Cena szkolenia:

Koszt uczestnictwa: 280 zł/osoba

Cena zawiera:

 • materiały szkoleniowe
 • 2 przerwy kawowe
 • zaswiadczenie o uczestnictwie (wg. wymogów Ministerstwa Infrastruktury)

 

formularz (doc)

Moduł I - Specyfika deweloperskiego procesu inwestycyjnego

 • Podstawowe akty prawne w procesie inwestycyjnym deweloperskim
 • Omówienie aspektów procesu inwestycyjnego deweloperskiego mających wpływ na zarządzanie nieruchomością:
 • projektowanie – przyjęcie rozwiązań przyjaznych dla użytkownika i zarządcy (ergonomia i ekonomia)
 • zawieranie kontraktów na obsługę serwisową nieruchomości
 • umowa z klientem i jej skutki dla zarządzania nieruchomością
 • przekazanie lokalu

Moduł II - Umowa sprzedaży lokalu

 • Co nabywa klient dewelopera?
 • Co tą są służebności i jakie mają skutek dla nabywcy lokalu?
 • Co to jest część wspólna nieruchomosci?
 • Określenie sposobu zarządu nieruchomośicą wspólną.
 • Określenie zasad korzystania z współwłasności, która nie jest częścią wspólną nieruchomosci (np. garaże, podwórka).

Moduł III - Zarządzanie nieruchomością wybudowana przez dewelopera

 • Etapy zarządzania nieruchomością, ich specyfika i obowiązki wynikajace z przepisów prawa
 • Przygotowanie logistyczne
 • Przygotowanie budżetu dla eksploatacji
 • Obsługa eksploatacyjna
 • Obsługa finansowa na rożnych etapach zarządzania

Moduł IV - Przejmowanie nieruchomości od dewelopera

 • Przejęcie nieruchomości i sprawdzenie jej stanu technicznego
 • Przejęcie dokumentacji nieruchomości jej weryfikacja
 • Protokół przejęcia nieruchomości
 • Rozliczenia finansowe klientów dewelopera z tytułu eksploatacji nieruchomości

Moduł V - Gwarancja i rękojmia

 • Rękojmia na wady fizyczne
 • strony rękojmi
 • warunki rękojmi
 • od kiedy liczy się bieg rękojmi i ile on trwa dla poszczególnych elementów nieruchomosci?
 • Czym różni się gwarancja od rękojmi?
 • Jak dochodzić roszczeń z tytułu nienależytego wykonania umowy?
 • Obsługa zgłoszeń właścicieli z tytułu rękojmi i egzekwowanie od dewelopera naprawy zgłaszanych wad i usterek.

Michał Substyk jest licencjonowanym zarządcą nieruchomości, posiada licencję Nr 7687, uzyskaną w roku 2001. Przez wiele lat pracował w firmach deweloperskich, gdzie uczestniczył w realizacji projektów deweloperskich, zarządzał nieruchomościami deweloperskimi, uczestniczył w przekazywaniu nieuchomości wspólnotom mieszkaniowym. Od 2009 prowadzi własną działalność gospodarczą między innymi w zakresie zarządzania nieruchomościami po deweloperskimi. Jest członkiem honorowym Stowarzyszenia Przedsiębiorczości w Nieruchomościach, członkiem zwykłym Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości „Warecka”, oraz członkiem Komisji Odpowiedzialności Zawodowej zarządców nieruchomości. Jest autorem licznych publikacji, w tym książkowych oraz renomowanym wykładowcą na kursach i szkoleniach dla zarządców nieruchomości.

Miejsce szkolenia:

Warszawa,

ul. Towarowa 22, budynek JUPITER CENTRUM wejście A

Godziny szkolenia:

10.00-16.00

Istnieje mozliwość bezpłatnego parkingu dla uczestników szkoleń