Nieruchomości szkolenia

Remonty i inwestycje we wspólnocie mieszkaniowej

CEL SZKOLENIA:

Opisanie warunków techniczno-budowlanych robót, czyli jak stosować przepisy rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, w odniesieniu do budynków starych istniejących Przygotowanie procesu budowlanego, zadania inwestora, koncepcja, decyzja o warunkach zabudowy, dokumentacja projektowa, kosztorysy inwestorskie, wymagane uzgodnienia, w tym dotyczące nieruchomości sąsiedniej. Procedura związana z uzyskaniem pozwolenia na budowę, zgłoszeniem budowy. Kto składa oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane? Ustanawianie kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego projektanta przez wspólnotę mieszkaniową. Warunki realizacji i zakończenia procesu budowlanego
 

DLA KOGO:

  • zarządcy nieruchomościa
  • administratorzy
  • pracownicy wspólnot mieszkaniowych
  • wszyscy zainteresowani tematyką
formularz (doc)

1.Pojęcia: naprawy, remonty, modernizacje i inwestycje według norm Prawa budowlanego i prawa podatkowego

 

2.Aspekty prawa podatkowego przy realizacji zamierzeń inwestycyjnych

 

3.Aspekty Prawa budowlanego przy realizacji zamierzeń budowlanych we wspólnocie mieszkaniowej
3.1 Warunki techniczno-budowlane robót, czyli jak stosować przepisy rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, w odniesieniu do budynków starych istniejących
3.2.Przygotowanie procesu budowlanego, zadania inwestora, koncepcja, decyzja o warunkach zabudowy, dokumentacja projektowa, kosztorysy inwestorskie, wymagane uzgodnienia, w tym dotyczące nieruchomości sąsiedniej.
3.3.Procedura związana z uzyskaniem pozwolenia na budowę, zgłoszeniem budowy. Kto składa oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane?
3.4.Ustanawianie kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego projektanta przez wspólnotę mieszkaniową.
3.5.Warunki realizacji i zakończenia procesu budowlanego

 

4.Umowy o roboty budowlane w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, w tym w szczególności art. 647 – 658 k.c. oraz orzecznictwa.
4.1Tryby zlecania robót budowlanych, według zasad ogólnych Kodeksu cywilnego oraz zasad szczególnych
4.2 Rodzaje umów i ich charakterystyka (klasyczne umowy o roboty budowlane, umowy o roboty projektowe i roboty budowlane, umowy o roboty budowlane z generalnym wykonawcą), zasada swobody zawierania umów w umowach o roboty budowlane.
4.3.Postanowienia przedmiotowo istotne umów o roboty budowlane
a) Obowiązki inwestora: przekazanie terenu budowy,
dostarczenie dokumentacji (projektu budowlanego, warunków technicznych wykonania i odbioru robót , opisu robót, programu funkcjonalno-użytkowego), zorganizowanie procesu budowlanego, odbiór robót i zapłata wynagrodzenia,
b) Obowiązki wykonawcy: przejęcie terenu budowy, realizacja robót budowlanych zgodnie z otrzymaną dokumentacją, wiedzą i sztuką budowlaną i przepisami, oddanie przedmiotu umowy w terminie określonym w umowie.
c) Przedmiot umowy – zakres robót i technologia określone w załączniku do umowy o roboty budowlane.
d) Wynagrodzenie za roboty budowlane (wynagrodzenie ryczałtowe, wynagrodzenie kosztorysowe, wynagrodzenie mieszane według prawa i orzecznictwa)
e) Wynagrodzenie za roboty dodatkowe według orzecznictwa
f) Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych (odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiory częściowe robót, odbiory końcowe)

4.4. Postanowienia dodatkowe umowy o roboty budowlane
a) Zabezpieczenie wykonania umowy przez inwestora – gwarancja zapłaty za roboty budowlane, kary umowne
b) Zabezpieczenie wykonania umowy przez wykonawcę – kaucja gwarancyjna, gwarancja jakości, rękojmia za wady dzieła, kary umowne
4.5.Rozliczanie robót budowlanych
a) Rozliczanie robót wycenionych wynagrodzeniem ryczałtowym
b) Rozliczanie robót wycenionych wynagrodzeniem kosztorysowym (zasady rozliczania kosztorysem powykonawczym, obmiary robót i ich wycena)
c) Rozliczanie robót dodatkowych w świetle prawa i orzecznictwa
d) Przedawnienie roszczeń z umowy o roboty budowlane


5.Odpowiedzialność z mocy Prawa budowlanego, cywilna kontraktowa i deliktowa wykonawcy, inwestora (wspólnoty mieszkaniowej) oraz zarządcy nieruchomości

 

Eugenia Śleszyńska specjalista do spraw podatkowych wspólnot mieszkaniowych, autorka licznych artykułów dotyczących zobowiązań podatkowych m. in. w Krajowym Rynku Nieruchomości, Krakowskim Rynku Nieruchomości oraz wiele innych. Specjalizuje w problematyce gospodarowania mieniem i zarządzania nieruchomościami, a w szczególności w stosowaniu prawa i teorii w praktyce. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu nieruchomościami oraz w organizacji gospodarowania mieniem.