Nieruchomości szkolenia

Rozpoznawanie stanu prawnego nieruchomości

Cel szkolenia:

Zwrócenie uwagi na znaczenie ustalenia stanu prawnego nieruchomości jako podstawowego elementu zarządzania/gospodarowania nieruchomościami oraz pokazanie na co należy zwracać uwagę przy badaniu stanu prawnego.

 

Szkolenie skierowane do:

  • Zarządców nieruchomości
  • Pośredników w obrocie nieruchomościami
  • Rzeczoznawców majątkowych
  • Spółdzielni mieszkaniowych
  • Wspólnot mieszkaniowych
  • Administratorów nieruchomości
  • Doradców nieruchomości
  • Pracownicy jednostek gospodarujących publicznymi nieruchomościami,
  • Nabywcy nieruchomości (podmioty prawne i osoby fizyczne) – zarówno inwestycyjni jak i prywatni.
  • oraz wszystkich tych, którzy chcą dowiedzieć się jak weryfikować stany prawne nieruchomości
formularz (doc)

1. Akt notarialny
• Akt notarialny we współczesnym prawie polskim,
• Tryb sporządzania aktu notarialnego,
• Elementy aktu notarialnego,
• Sprostowanie aktu notarialnego,
• Rodzaje umów zawieranych w obrocie nieruchomościami,
• Zagraniczne akty notarialne i ich legalizacja


2. Prawomocne orzeczenia sądowe, których skutkiem jest nabycie, przejście, zmiana treści i ustanie własności

• Orzeczenie sądowe o dziale spadku,
• Orzeczenie sądowe o zniesieniu współwłasności,
• Orzeczenie sądowe o zobowiązaniu właściciela do przeniesienia nieruchomości,
• Wyrok w sprawie o usunięcie niezgodności pomiędzy stanem prawnym ujawnionym w księdze wieczystej i rzeczywistym stanem prawnym,
• Orzeczenie sądowe o zasiedzeniu.


3. Ostateczne decyzje administracyjne
• Decyzja wywłaszczeniowa,
• Decyzja wydana na podstawie przepisów dekretu o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy,
• Decyzja o zwrocie nieruchomości na podstawie art. 136 ust. 3 i art. 214 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami,
• Decyzja o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,
• Decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości, polegający na wydzieleniu działki gruntu pod drogi publiczne,
• Decyzja wydana na podstawie ustawy z 1971 r. o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych.


4. Księgi wieczyste dla nieruchomości i spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
• Cztery działy księgi wieczystej
- Dział I - oznaczenie nieruchomości oraz wpisy praw związanych z jej własnością,
- Dział II - wpisy dotyczące własności i użytkowania wieczystego,
- Dział III - wpisy dotyczące ograniczonych praw rzeczowych, w wyjątkiem hipotek, na wpisy ograniczeń w rozporządzaniu nieruchomością lub użytkowaniem wieczystym oraz na wpisy innych praw i roszczeń z wyjątkiem roszczeń dotyczących hipotek,
- Dział IV - wpisy dotyczące hipotek.
• Przypadki, w których wpis do księgi wieczystej ma konstytutywny charakter.

 

5. Ewidencja gruntów i budynków
• Zakres przedmiotowy i podmiotowy ewidencji gruntów i budynków
- rejestr gruntów,
- rejestr lokali,
- kartoteka lokali,
- rejestr budynków,
- kartoteki budynków,
- mapa ewidencyjna
• Prawnomaterialne znaczenie wpisów do ewidencji gruntów i budynków.


6. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
• Obowiązkowy zakres miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
• Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
• Renta planistyczna.
 

Małgorzata Kondrat wieloletni pracownik administracji samorządowej, ekspert w zagadnieniach związanych z obrotem nieruchomościami. Rzeczoznawca majątkowy, geodeta uprawniony, zarządca nieruchomości.