Nieruchomości szkolenia

Spółdzielnie mieszkaniowe – proces inwestycyjny, możliwości pozyskania dofinansowania do remontów.


     Szkolenie dotyczyć będzie m.in. możliwości prowadzenia inwestycji i pozyskania dofinansowania  na remonty przez spółdzielnie mieszkaniowe.


 

     Czy wiesz?

 • Jakie są uwarunkowania prawne i jakie przesłanki decydują o tym, czy i w jakim stopniu można starać się o prowadzenie remontów w ramach działań rewitalizacyjnych?
 • Czym jest rewitalizacja i jak znaleźć się w Lokalnym Programie Rewitalizacji?
 • Jak dobrze przygotować dokumentację budowlaną oraz jak poprowadzić z sukcesem inwestycję dla potrzeb remontu?
 • Wreszcie, jak i gdzie, oraz dla jakich typów inwestycji spółdzielnie mieszkaniowe mogą pozyskać dofinansowanie dla potrzeb remontowych?
 • Czym jest JESSICA i Partnerstwo Publiczno Prywatne?      W Polsce idea spółdzielni mieszkaniowych liczy sobie około 100 lat. Pierwsze regulacje prawne przypadają na 1920 rok. Ilość mieszkań oddawanych do użytku, nowo wybudowanych przez spółdzielnie jest niewielka. Starsze osiedla powoli się degradują na naszych oczach, choć utrzymywane są z pieniędzy członków spółdzielni. Blokowiska cieszą się złą sławą. W krajach Europy zachodniej już kilkadziesiąt lat temu rozpoczęto tzw. humanizację osiedli wielkopłytowych, u nas działania przywracające „ludzki„ wymiar osiedlom z wielkiej płyty rozpoczęły się pod hasłem rewitalizacji w XXI wieku, gdy pojawiły się pierwsze dotacje unijne. Rozpoczęły się prace termo modernizacyjne, usuwanie azbestu, pierwsze prace związane z porządkowaniem przestrzeni publicznej na osiedlach. Przed nami długa droga. Konieczna jest jednak wiedza na temat możliwości dofinansowania remontów, poszukiwania współinwestorów i sposobów zaangażowania mieszkańców/członków spółdzielni w prowadzenie zmian na terenach spółdzielczych. Do tego dochodzą wcale nie najprostsze procedury budowlane i aplikacyjne. Jak się z nimi uporać? Odpowiedź na to pytanie jest ciągłym wyzwaniem dla tysięcy spółdzielni.

Korzyści ze szkolenia:

 • Uczestnicy poznają podstawy prawne pozwalające na zakwalifikowanie działań remontowych spółdzielni mieszkaniowych, jako rewitalizacyjnych, termo modernizacyjnych itp.
 • Dowiedzą się, jak sprawnie przygotować remont w obiektach należących do spółdzielni mieszkaniowej.
 • Uczestnicy otrzymają komplet przepisów i rozporządzeń niezbędnych do uwzględnienia przy przystępowaniu do remontu.
 • Każdy z uczestników zapozna się ze sposobem wypełniania wniosków i przygotowywania procedur koniecznych do wypełnienia przed pozyskaniem pozwolenia na budowę.
 • Na konkretnych przykładach z Polski uczestnicy zapoznają się z możliwymi problemami, jakie mogą wystąpić podczas remontu zabytku i ze sposobami ich rozwiązania.
 • Uczestnicy otrzymają wskazówki dotyczące programów o dofinansowanie remontów ze środków budżetowych, unijnych i innych.


Uczestnicy:
 Szkolenie skierowane jest do pracowników spółdzielni mieszkaniowych, odpowiadających za przygotowywanie i prowadzenie robót remontowych, adaptacyjnych w obiektach należących do spółdzielni, do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych, do pracowników wszelkich działów technicznych,  w tym również pracowników urzędów, na których terenie funkcjonują spółdzielnie mieszkaniowe.

 

Program szkolenia realizuje 8 godzin edukacyjnych wg § 6 ust. 1 rozporządzenia z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie doskonalenia zawodowego przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości (Dz. U. Nr 80, poz. 475).

 

Cena szkolenia: 

 

Koszt uczestnictwa: 260 zł/osoba

Cena zawiera:

 - materiały szkoleniowe

 - 3 przerwy kawowe

 

formularz (doc)

 

Panel I - Rewitalizacja

 • definicja;
 • cele i wymiar rewitalizacji w świetle przepisów unijnych;
 • zapisy w Rozporządzeniach KE dotyczące spółdzielni mieszkaniowych;
 • lokalny Program Rewitalizacji – dla miasta, dzielnicy, gminy;
 • jak umieścić naszą inwestycję w Lokalnym Programie Rewitalizacji?

Panel II - Przygotowanie inwestycji, ze szczególnym uwzględnieniem procedur związanych z dofinansowaniem inwestycji

 • warunki zabudowy i zagospodarowania terenu;
 • decyzja o warunkach zabudowy, decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego;
 • przygotowanie dokumentacji do pozwolenia na budowę;
 • projekty wykonawcze, kosztorysy inwestorskie, przedmiary, STWiOR;
 • charakterystyka energetyczna budynku;
 • program funkcjonalno- użytkowy;
 • pozwolenie na budowę, zgłoszenie;
 • przygotowanie zamówień publicznych zgodnie z pzp.

Panel III - Prowadzenie inwestycji

 • zawiadomienie PINB o rozpoczęciu robót;
 • ustanowienie kierownika budowy i nadzoru inwestorskiego;
 • dziennik budowy.
  Zakończenie inwestycji:
 • zgłoszenie zakończenia robót;
 • pozyskanie pozwolenia na użytkowanie.

Panel IV - Możliwości pozyskania dofinansowania na inwestycje ze środków unijnych i innych:

 • programy związane z ochroną środowiska i poprawą infrastruktury;
 • fundusze unijne – Regionalne Programy Operacyjne, Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweski Mechanizm Finansowy;
 • JESSICA i Partnerstwo-Publiczno- Prywatne:
 • przykłady dobrych praktyk w Polsce i zagranicą.

mgr inż. arch. Barbara Kozłowska
       Absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej oraz Studiów Podyplomowych z zakresu: „Konserwacji zabytków architektury i urbanistyki” (Wydz. Architektury Pol. Śląskiej), „Ochrony i kształtowania krajobrazu w warunkach demokracji” (Wydz. Architektury Pol. Krakowskiej), Podyplomowych Studiów Menedżerskich dla Twórców, Artystów i Animatorów Kultury (Wydz. Zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim). W trakcie Studiów Podyplomowych organizowanych przez Szkołę Główną Handlową i Uniwersytet Jagielloński „Rewitalizacja miast – organizacja i finansowanie”, oraz studiów doktoranckich na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej z zakresu rewitalizacji obiektów i zespołów zabytkowych. Ponadto ukończyła kursy i szkolenia organizowane przez Narodowe Centrum Kultury, Akademię Ekonomiczną w Katowicach razem z uczelniami w Bad Harzburg oraz w Eshborn, Atelier Foksal i inne instytucje w zakresie pozyskiwania środków unijnych. Posiada doświadczenie w przygotowywaniu projektów oraz sporządzaniu wniosków zarówno dla projektów miękkich, jak i inwestycyjnych. Od czerwca 2008 roku: certyfikowany trener Narodowego Centrum Kultury. Członek Stowarzyszenia Forum Rewitalizacji Miast. Ponadto pełni funkcję eksperta MRR oraz asesora w Komisjach Oceny Projektów dla województw: dolnośląskiego, podlaskiego, zachodniopomorskiego oraz mazowieckiego w zakresie rewitalizacji miast i wsi, ochrony dziedzictwa kulturowego i infrastruktury kultury. Obecnie kieruje w Stołecznym Zarządzie Rozbudowy Miasta Zespołem ds. Rewaloryzacji Obiektów Zabytkowych. Inwestycje prowadzone przez ten Zespół w większości są współfinansowane ze środków unijnych.