Nieruchomości szkolenia

Sprawozdania finansowe we wspólnocie mieszkaniowej

Do kogo: szkolenie skierowane do osób zajmujących się finansami we wspolnocie mieszkaniowej oraz do osób, które muszą znać podstawy rozliczeń we wspólnotach mieszkaniowych.

 

Program szkolenia:

 

1. Wspólnota mieszkaniowa jako podmiot prawa i podatnik

1.1 Wspólnota mieszkaniowa jako ogól właścicieli lokali związanych węzłem współwłasności w części wspólnej nieruchomości wspólnej – aspekt normy art. 6 ustawy o własności lokali.
1.2 Wspólnota mieszkaniowa jako jednostka organizacyjna mniemająca osobowości prawnej - aspekt normy art. 331 Kodeksu cywilnego.
1.3 Wpływ orzecznictwa na ocenę statusu podatkowego wspólnoty
mieszkaniowej.
1.4 Odmienność statusu podatnika w różnych zobowiązaniach podatkowych we wspólnocie mieszkaniowej.


2. Rachunkowość we wspólnocie mieszkaniowej
2.1 Podstawy prawne prowadzenia rachunkowości we wspólnocie mieszkaniowej,
2.2 Zasady prowadzenia rachunkowości we wspólnocie mieszkaniowej.
2.3 Przykładowy plan kont księgi głównej wspólnoty mieszkaniowej
2.4 Zasada memoriałowa a kasowa księgowości

 

3. Charakterystyka i klasyfikacja kosztów ponoszonych przez wspólnotę mieszkaniową oraz zasady rozliczania kosztów

3.1 Koszty działalności bieżącej (operacyjnej)
3.2 Koszty działalności pozostałej
3.3 Koszty działalności finansowej

 

4. Charakterystyka i klasyfikacja przychodów osiąganych przez wspólnotę mieszkaniową.

4.1 Przychody z działalności operacyjnej
4.2 Przychody z działalności pozostałej
4.3 Przychody z działalności finansowej

 

5. Zasady rozliczania kosztów we wspólnocie mieszkaniowej

5.1 Rozliczanie kosztów zarządu nieruchomością wspólną
5.2 Rozliczanie kosztów dostawy mediów dot. części wspólnej oraz dot. lokali

 

6. Sprawozdanie finansowe wspólnoty mieszkaniowej

6.1 Zasady sporządzenia rachunku zysków i strat
6.2 Zasady sporządzenia bilansu – aktywa i pasywa we wspólnocie mieszkaniowej
6.3 Zasady sporządzenia informacji dodatkowej – według potrzeb wspólnoty
6.4 Ustalenie wyniku finansowego (brutto i netto) a ustalenie podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych – różnice podejścia
6.5 Organ zobowiązany i uprawniony do złożenia sprawozdania finansowego z zarządu nieruchomością wspólną – w świetle prawa i orzecznictwa (w tej części zostanie przedstawione orzecznictwo).
6.6 Jak traktować okres prowizorium budżetowego?
6.7 Zatwierdzenie sprawozdania finansowego wspólnoty mieszkaniowej
6.6 Czyja jest nadwyżka w świetle prawa i orzecznictwa, czyli kto decyduje o podziale dochodu? ( w tej części zostanie przedstawione orzecznictwo sądów administracyjnych)


7. Zobowiązanie wspólnoty mieszkaniowej w podatku dochodowym od osób prawnych

7.1 Definicje prawa podatkowego: przychody, koszty uzyskania przychodów, podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, wymiar podatku, dochód, dochód zwolniony z podatku dochodowego, gospodarka zasobami mieszkaniowymi, cele z wiązane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych,
7.2 Pojęcie „gospodarka zasobami mieszkaniowymi” a zobowiązanie w podatku dochodowym od osób prawnych
7.3 Zaliczki na podatek dochodowy w deklaracjach podatkowych
7.4 Ewidencja przychodów i kosztów dla potrzeb ustalenia podstawy opodatkowania i podatku dochodowego od osób prawnych.
7.5 Ustalenie dochodu pochodzącego ze źródła „gospodarka zasobami mieszkaniowymi” (gzm) i przeznaczonego na to źródło,
7.6 Ustalenie dochodu pochodzącego ze źródła gzm i nie przeznaczonego na to źródło
7.7 Ustalenie dochodu nie pochodzącego ze źródła gzm
7.8 Zeznanie podatkowe CIT 8 i CIT 8/0 - zasady sporządzania zeznania
7.9 Odpowiedzialność podatnika

 

8. Sprawozdanie wspólnoty mieszkaniowej nieruchomości zarządzanej przez zarządcę sądowego.

8.1 Sporządzanie sprawozdania finansowego
8.2 Zatwierdzanie sprawozdania finansowego
8.3 Rola sądu według norm KPC


9. Odrębność podatkowo-prawna wspólnoty mieszkaniowej i zarządcy nieruchomości według norm Ordynacji podatkowej.
 

Osoba prowadząca: Eugenia Śleszyńska- specjalista do spraw podatkowych wspólnot mieszkaniowych, autorka licznych artykułów dotyczących zobowiązań podatkowych m. in. w Krajowym Rynku Nieruchomości, Krakowskim Rynku Nieruchomości oraz wiele innych.

formularz (doc)