Nieruchomości szkolenia

Umowy o roboty budowlane

Szkolenie skierowane do osób, które w swojej pracy zawierają umowy o roboty budowlane. Na szkoleniu zaprezentowane zostaną prawidłowe wzorce umów oraz postanowienia niezgodne z przepisami prawa.

formularz (doc)

1. Umowy o roboty budowlane w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, w tym w szczególności art. 647 – 658, oraz z nimi związanych.

 • Tryby zlecania robót budowlanych 

          a) Według Kodeksu cywilnego
          b) Według Prawa zamówień publicznych

 • Kiedy można odstąpić od umowy o roboty budowlane
 • Wycena robót budowlanych

          a) Wycena przez inwestora kosztorysem inwestorskim
        b) Cena usługi wykonawcy w ofercie – zasady sporządzania kosztorysu

 • Ważna dokumentacja projektowa – zakres robót (przedmiar robót), technologia robót
 • Rodzaje umów i ich charakterystyka (klasyczne umowy o roboty budowlane, umowy o roboty projektowe i roboty budowlane, umowy o roboty budowlane z generalnym wykonawcą), zasada swobody zawierania umów.
 • Postanowienia przedmiotowo istotne umów o roboty budowlane

          a) Obowiązki inwestora: przekazanie terenu budowy,dostarczenie dokumentacji (projektu budowlanego, warunków technicznych wykonania i odbioru robót , opisu robót, programu funkcjonalno-użytkowego), zorganizowanie procesu budowlanego, odbiór robót i zapłata wynagrodzenia,

       b) Obowiązki wykonawcy: przejęcie terenu budowy, realizacja robót budowlanych zgodnie z otrzymaną dokumentacją, wiedzą i sztuką budowlaną i przepisami, oddanie przedmiotu umowy w terminie określonym w umowie.

          c) Przedmiot umowy – roboty budowlane określone w załączniku do umowy o roboty budowlane.

        d) Wynagrodzenie za roboty budowlane (wynagrodzenie ryczałtowe, wynagrodzenie kosztorysowe, wynagrodzenie mieszane według prawa i orzecznictwa)

          e) Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych (odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiory częściowe robót, odbiory końcowe)

 • Postanowienia dodatkowe umowy o roboty budowlane

          a) Zabezpieczenie wykonania umowy przez inwestora – gwarancja zapłaty za roboty budowlane, kary umowne
          b) Zabezpieczenie wykonania umowy przez wykonawcę – kaucja gwarancyjna, gwarancja jakości, rękojmia za wady dzieła, kary umowne

 • Rozliczanie robót budowlanych

          a) Rozliczanie robót wycenionych wynagrodzeniem ryczałtowym
       b) Rozliczanie robót wycenionych wynagrodzeniem kosztorysowym (zasady rozliczania kosztorysem powykonawczym, obmiary robót i ich wycena)
          c) Rozliczanie robót dodatkowych w świetle prawa i orzecznictwa
          d) Przedawnienie roszczeń z umowy o roboty budowlane

 • Odpowiedzialność cywilna kontraktowa i deliktowa wykonawcy

2. Organizacja procesu budowlanego przez inwestora według Prawa budowlanego

 • Warunki techniczno-budowlane robót, czyli jak stosować przepisy rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, w odniesieniu do budynków starych
 • Proces budowlany

3. Prawa i obowiązki inwestora (właściciela nieruchomości) z mocy Prawa budowlanego

 • Przygotowanie procesu budowlanego
 • Organizacja nadzoru inwestorskiego
 • Obowiązki po zakończeniu budowy

4. Prawa i obowiązki wykonawcy z mocy Prawa budowlanego

5. Prawa i obowiązki innych uczestników procesu budowlanego, projektanta i inspektora nadzoru budowlanego

6. Jak dochodzi do powstania samowoli budowlanej i czy można ją zalegalizować

7. Zmiana Prawa budowlanego

 • Istotne zmiany warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
 • Nowelizacja Prawa budowlanego według ustawy z dnia 23 kwietnia 2009 r.

Eugenia Śleszyńska specjalista do spraw podatkowych wspólnot mieszkaniowych, autorka licznych artykułów dotyczących zobowiązań podatkowych m. in. w Krajowym Rynku Nieruchomości, Krakowskim Rynku Nieruchomości oraz wiele innych