Nieruchomości szkolenia

Umowy o roboty budowlane w zarządzanym budynku

Szkolenie dla:

- zarządców nieruchomości

- pośredników w obrocie nieruchomościami

- rzeczoznawców majątkowych

Program szkolenia:

Rodzaje i istota umów o roboty budowlane. Obowiązki inwestora i kierownika robót. Wynagrodzenie za roboty budowlane. Odbiory robót. Rozliczenia. Roszczenia. Przedawnienie. Prawo. Orzecznictwo.

I. Umowy o roboty budowlane w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, w tym w szczególności art. 647 – 658, oraz z nimi związanych, oraz orzecznictwa.
 

1.1 Tryby zlecania robót budowlanych, według zasad ogólnych Kodeksu cywilnego oraz zasad szczególnych

1.2 Rodzaje umów i ich charakterystyka (klasyczne umowy o roboty budowlane, umowy o roboty projektowe i roboty budowlane, umowy o roboty budowlane z generalnym wykonawcą), zasada swobody zawierania umów w umowach o roboty budowlane.

1.3 Kiedy strona można odstąpić od umowy o roboty budowlane

1.4 Zasady wyceny robót budowlanych (inwestorska i ofertowa)

a) Wycena przez inwestora kosztorysem inwestorskim
b) Wycena wykonawcy w kosztorysie ofertowym
c) Wycena a wynagrodzenie w umowie o roboty budowlane.

1.5 Ważna dokumentacja projektowa – zakres robót (przedmiar robót), technologia robót, specyfikacja warunków wykonania i odbioru robót budowlanych

II. Postanowienia przedmiotowo istotne umów o roboty budowlane

a) Obowiązki inwestora: przekazanie terenu budowy, dostarczenie dokumentacji (projektu budowlanego, warunków technicznych wykonania i odbioru robót , opisu robót, programu funkcjonalno-użytkowego), zorganizowanie procesu budowlanego, odbiór robót i zapłata wynagrodzenia,

b) Obowiązki wykonawcy: przejęcie terenu budowy, realizacja robót budowlanych zgodnie z otrzymaną dokumentacją, wiedzą i sztuką budowlaną i przepisami, oddanie przedmiotu umowy w terminie określonym w umowie.

c) Przedmiot umowy – zakres robót i technologia określone w załączniku do umowy o roboty budowlane.

d) Wynagrodzenie za roboty budowlane (wynagrodzenie ryczałtowe, wynagrodzenie kosztorysowe, wynagrodzenie mieszane według prawa i orzecznictwa)

e) Wynagrodzenie za roboty dodatkowe według orzecznictwa

f) Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych (odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiory częściowe robót, odbiory końcowe)

2.1Postanowienia dodatkowe umowy o roboty budowlane

a) Zabezpieczenie wykonania umowy przez inwestora – gwarancja zapłaty za roboty budowlane, kary umowne

b) Zabezpieczenie wykonania umowy przez wykonawcę – kaucja gwarancyjna, gwarancja jakości, rękojmia za wady dzieła, kary umowne

III. Rozliczanie robót budowlanych

a) Rozliczanie robót wycenionych wynagrodzeniem ryczałtowym

b) Rozliczanie robót wycenionych wynagrodzeniem kosztorysowym (zasady rozliczania kosztorysem powykonawczym, obmiary robót i ich wycena)

c) Rozliczanie robót dodatkowych w świetle prawa i orzecznictwa

d) Przedawnienie roszczeń z umowy o roboty budowlane

IV. Organizacja procesu budowlanego przez inwestora według Prawa budowlanego

4.1 Warunki techniczno-budowlane robót, czyli jak stosować przepisy rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, w odniesieniu do budynków starych

4.2Prawa i obowiązki inwestora (właściciela nieruchomości) z mocy Prawa budowlanego

a) Przygotowanie procesu budowlanego
b) Organizacja nadzoru inwestorskiego
c) Obowiązki po zakończeniu budowy

4.3Prawa i obowiązki wykonawcy z mocy Prawa budowlanego

4.4Prawa i obowiązki innych uczestników procesu budowlanego, projektanta i inspektora nadzoru budowlanego

V. Odpowiedzialność z mocy Prawa budowlanego, cywilna kontraktowa i deliktowa wykonawcy, inwestora oraz zarządcy nieruchomości

VI. Jak dochodzi do powstania samowoli budowlanej i czy można ją zalegalizować. Rygory wobec samowolnika

VII. Zmiana Prawa budowlanego oraz przepisów wykonawczych. Istotne zmiany warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
 

Osoba prowadząca:

Eugenia Śleszyńska specjalista do spraw podatkowych wspólnot mieszkaniowych, autorka licznych artykułów dotyczących zobowiązań podatkowych m. in. w Krajowym Rynku Nieruchomości, Krakowskim Rynku Nieruchomości oraz wiele innych.

formularz (doc)