Nieruchomości szkolenia

Wspólnota mieszkaniowa w pigułce - Kompendium wiedzy na temat wspólnot mieszkaniowych, ich powstawania, organizowania się i zarządzania nimi.

Czy wiesz:

 • Kiedy powstaje wspólnota mieszkaniowa i co jest „aktem założycielskim” wspólnoty?
 • Gdzie należy zarejestrować wspólnotę mieszkaniową?
 • Czy wspólnota mieszkaniowa może składać się z lokali innych niż mieszkalne?
 • Jakie przepisy prawa regulują kwestie statutu wspólnoty mieszkaniowej?
 • Że członkowie zarządu wspólnoty za swoje działania, zaniechania oraz decyzje odpowiadają całym swoim osobistym majątkiem?
 • Jakie są prawne podstawy funkcjonowania funduszu remontowego?
 • Czym skutkuje nie przyjęcie sprawozdania finansowego?

 

Korzyści ze szkolenia:

 • Zostaną uczestnikom szkolenia przedstawione podstawy prawne regulujące funkcjonowanie wspólnot mieszkaniowych, a w tym i najnowsze orzecznictwo dotyczące podstawowych problemów wspólnot.
 • Przedstawione zostaną uczestnikom szkolenia niewłaściwe stereotypy postępowania we wspólnotach mieszkaniowych, nie podsiadające umocowania prawnego.
 • Uczestnicy szkolenia dowiedzą się jak kształtować wzajemne stosunki we wspólnocie, tak aby skutecznie wypełnić luki, czy tez niedopowiedzenia w przepisach.
 • Omówione zostaną zadania i obowiązki właścicieli lokali oraz zarządu wspólnoty.
 • Podane zostaną wskazówki techniczne w zakresie przygotowania, przeprowadzenia i protokołowania zebrania wspólnoty.

 

Założenia projektu:

Szkolenie stanowi kompendium wiedzy na temat wspólnot mieszkaniowych, ich powstawania, organizowania się i zarządzania nimi. Omówiona zostanie problematyka wspólnot mieszkaniowych krok po kroku, od momentu powstania do okresu zarządzania. Wskazane zostaną przepisy prawa regulujące funkcjonowanie wspólnot mieszkaniowych, skutki braku ich precyzyjności oraz podane zostanie antidotum na ten niedostatek tej precyzji w przepisach. Przedstawiona zostanie różnica między tzw. „małą” a „dużą” wspólnotą, a w szczególności odmienne regulacje prawne dotyczące zarządu tymi organizmami, oraz wynikające stąd praktyczne skutki dla zarządzania nimi. Szczegółowo zostanie omówiona problematyka zebrania wspólnoty, a w tym przygotowania do zebrania, jego przeprowadzenia i protokołowania. Omówione będą też zagadnienia dotyczące finansów wspólnot mieszkaniowych, a w tym czy jest i kiedy sens prowadzić pełną księgowość dla wspólnoty, jak przygotować plan gospodarczy i sprawozdanie finansowe.

 

Odbiorcy szkolenia:

Szkolenie skierowane jest:

 • do zarządców nieruchomości, którzy zarządzają, wspólnotami mieszkaniowymi, w tym do spółdzielni mieszkaniowych zarządzających wspólnotami oraz ZGN'ów mających w swoich zasobach wspólnoty mieszkaniowe,

oraz

 • do zarządów wspólnot mieszkaniowych, aby wskazać zasady i obowiązki w zakresie zarządzania wspólnotą mieszkaniowa wynikające z przepisów prawa.

  Wspólnota mieszkaniowa w pigułce

  Kompendium wiedzy na temat wspólnot mieszkaniowych, ich powstawania, organizowania się i zarządzania nimi.

   

Koszt uczestnictwa: 350 zł                                

Cena zawiera:

 • uczestnictwo w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • całodzienny serwis kawowy i lunch
 • możliwośc indywidualnych konsultacji z prelegentami

 

formularz (doc)

 

Program szkolenia:

Moduł I - Przepisy prawa regulujące działalność wspólnoty mieszkaniowej.

 • Nieruchomości wspólna, lokale oraz członkowie wspólnoty.
 • Granica nieruchomości wspólnej
 • Samodzielny lokal i wyodrębniony lokal
 • Udziały
 • Członkowie wspólnoty
 • Prawa i obowiązki członków wspólnoty.

Moduł II - Powstanie i zorganizowanie wspólnoty mieszkaniowej.

 • Akt założycielski
 • Rejestracja
 • Statut wspólnoty mieszkaniowej.
 • Organy wspólnoty mieszkaniowej
 • Wspólnota „mała”
 • Wspólnota „duża”

Moduł III – Zarząd wspólnoty

 • Skład i odpowiedzialność zarządu oraz jego członków
 • Obowiązki i prawa i zarządu
 • Wynagrodzenie członków zarządu
 • Kontrola działalności zarządu

Moduł IV - Zebrania wspólnoty

 • Zwoływanie
 • Organizacja i przeprowadzenie zebrania
 • Głosowanie nad uchwałami
 • Protokołowanie zebrania
 • Zaskarżanie uchwał
 • Pierwsze zebranie

Moduł V – Organizacja funkcjonowania wspólnoty

 • Przyjecie obowiązkowych regulacji (uchwał).
 • Przyjęcie innych uchwał

Moduł VI - Finanse we wspólnocie mieszkaniowej

 • Przepisy prawa regulujące gospodarkę finansową we wspólnocie:
 • Prowadzenie rozrachunków wspólnoty
 • Rozliczenia mediów
 • Procedura skutecznej windykacji dłużników
 • Sprawozdawczości wspólnot

Moduł VII – Problemy wspólnot

 • Przejęcie nieruchomości
 • Wspólnota a inne nieruchomości

Prowadzący szkolenie:

Michał Substyk jest licencjonowanym zarządcą nieruchomości, posiada licencję Nr 7687, uzyskaną w roku 2001.
Przez wiele lat pracował w firmach deweloperskich, gdzie uczestniczył w realizacji projektów deweloperskich, oraz zarządzał wspólnotami mieszkaniowymi powstałymi w zasobach deweloperskich. Od 2009 prowadzi własną działalność gospodarczą między innymi w zakresie zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi. Jest członkiem honorowym Stowarzyszenia Przedsiębiorczości w Nieruchomościach, członkiem zwykłym Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości „Warecka”, oraz członkiem Komisji Odpowiedzialności Zawodowej zarządców nieruchomości. Jest autorem licznych publikacji, w tym książkowych oraz renomowanym wykładowcą na kursach i szkoleniach dla zarządców nieruchomości.