Nieruchomości szkolenia

WERYFIKACJA STANU PRAWNEGO NIERUCHOMOŚCI, STRON I UWARUNKOWAŃ TRANSAKCJI

Celem szkolenia jest przedstawienie zagadnień, które usystematyzują wiedzę z zakresu weryfikacji stanu prawnego nieruchomości, stron i uwarunkowań transakcji. Na szkoleniu zostaną przedstawione podsawowe zagadnienia z zakresu zabezpieczenia transakcji obrotu nieruchomościami.

 

 

formularz (doc)

1. Różnice i podobieństwa procedury weryfikacji w zależności od:

 • rodzaju transakcji w obrocie nieruchomościami
 • rodzaju praw będących przedmiotem obrotu
 • trybu nabycia prawa
 • cech fizycznych obiektu
 • stron transakcji

2. Strony transakcji:

 • konsument
 • osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej
 • reprezentacja, przedstawicielstwo i pełnomocnictwa na różnych etapach realizacji transakcji
 • osoba niepełnoletnia lub ubezwłasnowolniona
 • cudzoziemiec
 • uwarunkowania wynikające ze stanu cywilnego stron transakcji 

3. Weryfikacja związana z trybem i datą nabycia prawa będącego przedmiotem obrotu:

 • umowa (sprzedaży, zamiany, darowizny, wyodrębnienia i sprzedaży, wyjścia ze współwłasności, dożywocia)
 • spadek
 • decyzje administracyjne
 • orzeczenia sądów
 • przekształcenie prawa w inne

4. Weryfikacja związana z trybem nabycia uprawnienia do władania i uprawnienia do oddawania we władanie następnym podmiotom:

 • spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu
 • najem / dzierżawa
 • użyczenie
 • ograniczone prawo rzeczowe - użytkowanie
 • służebności 

5. Weryfikacja związana z rodzajem prawa (na różnych etapach realizacji transakcji). Rodzaje dokumentów. Zakres informacji. Instytucje wydające informacje.

 • spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
 • nieruchomość lokalowa
 • nieruchomość wspólnoty lokalowej i spółdzielni mieszkaniowej
 • nieruchomość gruntowa zabudowana
 • prawo wieczystego użytkowania gruntu niezabudowanego
 • prawo wieczystego użytkowania gruntu zabudowanego
 • prawa do gruntów będących użytkami rolnymi i leśnymi
 • analiza porównawcza informacji uzyskanych z różnych źródeł

6. Weryfikacja otoczenia prawnego przedmiotu transakcji:

 • planowanie przestrzenne
 • uchwały wspólnoty mieszkaniowej
 • opłaty adiacenckie i planistyczne
 • wydane prawomocne i ostateczne decyzje administracyjne związane z przedmiotem obrotu
 • meldunki
 • władanie obiektem przez osoby trzecie
 • uregulowanie opłat publicznoprawnych związanych z przedmiotem obrotu oraz opłat za media zużyte w obiekcie
 • działalność gospodarcza zbywcy

7. Weryfikacja stanu faktycznego (fizycznego) obiektu, porównanie z informacjami w dokumentach źródłowych:

 • parametry przestrzenne ( wymiary, powierzchnia, podział użytkowy przestrzeni, podziały geodezyjne itp)
 • sposób korzystania
 • rodzaj użytków
 • etap realizacji rozpoczętej budowy 

8. Weryfikacja uwarunkowań wpływających na proces realizacji usługi pośrednictwa i warunki transakcji

 • zakres czynności zmierzających do ujednolicenia rozbieżnych informacji oraz doprowadzenia do zgodności stanu prawnego ze stanem faktycznym
 • uwarunkowania podatkowe ( podatek dochodowy, VAT, od spadków i darowizn)
 • występowanie prawa pierwokupu
 • obowiązek zwrotu bonifikaty
 • zniesienie ograniczeń i obciążeń ( służebności, wpis hipoteki, zawarte a nie zrealizowane umowy zobowiązaniowe itp.)
 • kredyt zaciągany przez nabywcę
 • opłaty i koszty związane z transakcją
 • czas niezbędny na realizację podjętych działań i czynności 

Małgorzata Bar licencja pośrednika w obrocie nieruchomościami nr 48. Wieloletni praktyk i teoretyk, wykładowca zarówno na praktykach zawodowych jak i na studiach podyplomowych dla pośredników w obrocie nieruchomościami