Nieruchomości szkolenia

Windykacja wierzytelności powstałych z tytułu wynajmu lokali komercyjnych.

Czy wiesz...

 • Jak zachęcamy do przeciągania płatności?
 • Jak sprawdzenie kontrahenta
 • Jak zabezpieczyć się poprzez zapisy umowy
 • Jak skutecznie przeprowadzić proces windykacji

Korzyści ze szkolenia:

 • Poznanie psychologii dłużnika
 • Poznanie pełnej procedury windykacyjnej od postępowania przesądowego, przez postępowania sądowe, a skończywszy na postępowaniu egzekucyjnym
 • i upadłościowym,
 • Przekazanie wiedzy z zakresu poprawnego zawierania umów,
 • a także zabezpieczania należności,
 • Przygotowanie osób odpowiedzialnych za windykację należności
 • do wykonywania swoich obowiązków w sposób w pełni profesjonalny
 • i skuteczny,
 • Zapoznanie z metodami prowadzenia kontaktu z dłużnikiem.

Zadaniem szkolenia jest przekazanie informacji z zakresu windykacji ogólnej,
jak również windykacji wierzytelności, jakie powstały w wyniku wynajmu powierzchni komercyjnych. Ważnym punktem będzie również przekazanie praktycznej wiedzy
o działaniach mających na celu zabezpieczenie osób/instytucji oferujących wynajem nieruchomości komercyjnych.

Odbiorcy szkolenia:

 • właścicieli nieruchomości komercyjnych
 • zarządców nieruchomości komercyjnych
 • osoby odpowiedzialne za windykację w firmach wynajmujących nieruchomości komercyjne
 • dyrektorów administracyjnych
 • facility menagerów
 • property managerów
 • kierowników obiektów handlowych,

Program szkolenia realizuje 8 godzin edukacyjnych wg § 6 ust. 1 rozporządzenia z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie doskonalenia zawodowego przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości (Dz. U. Nr 80, poz. 475).

Cena szkolenia:

Koszt uczestnictwa: 320 zł/osoba

Cena zawiera:

- materiały szkoleniowe

- 2 przerwy kawowe

- możliwośc indywidualnych konsultacji z trenerem

formularz (doc)
 1. WINDYKACJA NALEŻNOŚCI JAKO PROCES
 1. Strony stosunku zobowiązaniowego, co to jest windykacja?,
 2. Dlaczego ludzie nie płacą?
 • hierarchia płatności, przeciąganie, gra, uwarunkowania społeczne,
 • typy dłużników (biedacy, gracze, fraudzi – wizjonerzy i problematycy),
 1. Gry dłużników
 • na czas, strategia, inni wierzyciele, najpierw im zapłacę, reklamacja, zasada - mnie nie zapłacili, to ja wam nie zapłacę, zapomniałem, często wyjeżdżam, granie „głupiego”, pan niedostępny, kontr natarcie (groźby, wyzwiska, krytyka),
 1. co robimy źle?
 2. Jak zachęcamy do przeciągania płatności?
 • uzależnienie od firmy, brak procedur, bałagan, długi czas reakcji, niekonsekwencja, przewidywalność
 1. PRZED ZAWARCIEM UMOWY
 1. Sprawdzenie kontrahenta
 • proste sprawdzenie w Internecie
 • (wujek „Google”, www.stat.gov.pl, KRS, RDG, LEX, Kto-kogo, Biznespolska),
 • wywiadownie gospodarcze,
 • prywatni detektywi.
 1. KRS – wgląd
 1. ZABEZPIECZENIE POPRZEZ ZAPISY UMOWY
 1. Przedstawienie zapisów umowy, oraz ich analiza pod względem prawnym.
 • Zapisy zabezpieczające (analiza zapisów umowy nr 1)
 • Przeznaczenie lokalu (biurowe, handlowe itp.)
 • W przypadku sprzedaży alkoholu zgoda Wynajmującego
 • Obowiązek pozwoleń po stronie Najemcy
 • Termin wydania lokalu
 • Najemca zna stan lokalu
 • Wysokość czynszu (rozbicie czynsz + opłata eksploatacyjna)
 • Możliwości zabezpieczenia (kaucja, weksel, gwarancja bankowa, przewłaszczenie na zabezpieczenie).
 • Odsetki (ustawowe, umowne, ustawa „antylichwiarska”)
 • Przerwy w dostawie mediów
 • Zawiadomienie o awarii
 • Pisemne powiadomienie o zamiarze wynoszenia sprzętów z lokalu (670 KC – podciągnąć pod bezpieczeństwo).
 • Wprowadzenie regulaminu budynku
 • Podnajem lokalu tylko za zgodą
 • Zniesienie odpowiedzialności za wniesione mienie
 • Okres zawarcia umowy (określony, nieokreślony – skutki takiego zapisu)
 • Możliwości wypowiedzenia (zasady kodeksowe i umowne)
 • Rozwiązanie natychmiastowe
 • Kary umowne
 • Wysokość kar umownych i ustawowych przy wypowiedzeniu umowy zawartej na czas określony)
 • Rozwiązanie za porozumieniem
 • Opuszczenie po zapłaceniu za okres wypowiedzenia.
 • Dostęp w okresie wypowiedzenia i w ciągu 6 miesięcy przed opuszczeniem
 • Zapis o stanie niepogorszonym
 • Konieczność sporządzenia protokołu zdawczo odbiorczego – zapis jednostronny.
 • Kara umowna za nieopuszczenie lokalu
 • Zapisy końcowe (prorogacja)
 • Możliwość zapewnienia tytułu egzekucyjnego zgodnie z art. 777 KPC na etapie zawierania Umowy
 • Zastaw ustawowy na rzeczach ruchomych wniesionych do przedmiotu najmu. (670 KC)
 • Kaucja i jej rola w zabezpieczeniu roszczeń – (zapisy regulujące, wysokość, oprocentowanie, warunki zwrotu)
 • Kompensata kaucji (dopuszczalność, zapisy o potrącaniu 498 KC, 499 KC możliwość rozwiązania po potrąceniu ).
 • Restytucja lokalu do stanu poprzedniego (pojęcie normalnego zużycia, nienormalne zużycie, protokoły początkowe i końcowe, dokumentacja fotograficzna).
 1. Aspekty nagrywania rozmów telefonicznych
 1. PROCES WINDYKACJI
 1. Procedura
 2. Wybór drogi kontaktu
 3. Negocjacje (możliwość uzyskania tytułu egzekucyjnego na Najemcę bez konieczności sądu).
 4. Zagrożenie sankcjami
 5. Konsekwencja
 6. Wprowadzanie sankcji (plan, piramida)
 7. Uznanie długu
 8. Przerwanie biegu przedawnienia
 9. Błędy podczas windykacji
 1. WPROWADZAMY SANKCJE
 1. Wymówienie umowy z zastawem ustawowym,
 • zagrożenie karami umownymi – dorozumiane przedłużenie umowy najmu,
 •  konieczność zastosowania not obciążeniowych aby nie doprowadzić do dorozumianego przedłużenia umowy najmu) !!!
 1. Odsetki
 2. Kary umowne
 3. Zlecenie windykacji
 4. Doniesienie do prokuratury
 5. Ujawnienie zadłużenia - triki na dłużników
 6. KRD
 1. ZADANIA PRAKTYCZNE

 

Szkolenie poprowadzi: Robert Rebizant

Licen­cjo­no­wany pry­watny detek­tyw spe­cja­li­zu­jący się
w śledz­twach gospo­dar­czych oraz tre­ner szko­leń z zakresu win­dy­ka­cji,
prawa, bez­pie­czeń­stwa biz­nesu, mani­pu­la­cji jak rów­nież spe­cja­li­stycz­nych szko­leń
z zakresu kontr­-ob­ser­wa­cji i kontr-­in­wi­gi­la­cji prze­zna­czo­nych dla agen­tów ochrony
VIP (Close Pro­tec­tion). Udziela pomocy głownie firmom i instytucjom w zakresie działań antykryzysowych w przypadkach działania szpiegów korporacyjnych, czarnego PR, strategicznych kradzieży, afer, sporów i ciężkich spraw sądowych.