Nieruchomości szkolenia

Wspólnoty mieszkaniowe – możliwości pozyskania dofinansowania do remontów, proces inwestycyjny

 

     Szkolenie dotyczyć będzie m.in. możliwości prowadzenia inwestycji i pozyskania dofinansowania  na remonty prowadzone przez wspólnoty mieszkaniowe z uwzględnieniem ich specyfiki.

Czy wiesz...

 • Jak dobrze przygotować dokumentację budowlaną oraz jak poprowadzić z sukcesem inwestycję dla potrzeb remontu?
 • Jak poprowadzić inwestycję w przypadku, gdy nasz obiekt jest budynkiem zabytkowym?
 • Jakie są uwarunkowania prawne i jakie przesłanki decydują o tym, czy i w jakim stopniu można starać się o prowadzenie remontów w ramach działań rewitalizacyjnych ?
 • Czym jest rewitalizacja i jak znaleźć się w Lokalnym Programie Rewitalizacji?
 • Czym jest termomodernizacja?
 • Jak dobrze przygotować wniosek o dofinansowanie?
 • Wreszcie, jak i gdzie, oraz dla jakich typów inwestycji wspólnoty mieszkaniowe mogą pozyskać dofinansowanie dla potrzeb remontowych?
 • Przyszłość dofinansowania, czyli czym jest JESSICA i Partnerstwo Publiczno Prywatne?

Ustawa  własności lokali z 24 czerwca 1994 roku, która weszła w życie 1 stycznia 1995 r. wprowadziła pojęcie wspólnoty mieszkaniowej Obecnie w Polsce działa ponad 120 tysięcy wspólnot mieszkaniowych. Wynika to m.in. z faktu, że zarządzanie lokalami w ramach wspólnoty z reguły jest dla lokatorów tańsze i korzystniejsze niż korzystanie z usług zarządczych spółdzielni mieszkaniowych. Jednocześnie właściciele mieszkań tworzący wspólnotę mieszkaniową mają prawo uczestniczenia w podejmowaniu decyzji dotyczących części wspólnych budynku, który zajmują.  Wspólnoty powoli wypierają spółdzielnie mieszkaniowe, co oznacza, że formuła ustawy jest wygodna i staje się zdecydowanie bardziej popularna. Równocześnie starzeją się nasze miasta, a wraz z nimi nasze społeczeństwo. Starsze osiedla, centra miast, niejednokrotnie zabytkowe, powoli się degradują na naszych oczach. Blokowiska cieszą się złą sławą. Ciemne zaułki polskich starówek domagają się monitoringu, remontu oświetlenia, a same budynki remontów i to nie tylko „fasadowych”. W krajach Europy Zachodniej już kilkadziesiąt lat temu rozpoczęły się remonty i adaptacje niszczonych, zdegradowanych dzielnic pod hasłem rewitalizacji. Do nas dotarły nieco później, przeżywając swój rozkwit, gdy pojawiły się pierwsze dotacje unijne. Rozpoczęły się prace termomodernizacyjne, usuwanie azbestu, pierwsze prace związane z porządkowaniem przestrzeni publicznej na osiedlach. Trzeba jednak przyznać, że poczynając od poprawy infrastruktury technicznej, kończąc na faktycznych pracach remontowych i modernizacyjnych, wspólnoty nie dysponują wystarczającym potencjałem kadrowym, ani tym bardziej finansowym, żeby udźwignąć ciężar inwestycji. Kamienice śródmiejskie, blokowiska, zabytkowe, kameralne starówki nie były remontowane przez całe lata. Jak sobie poradzić z remontem instalacji wewnętrznych, dociepleniem budynku i załataniem dziur w dachu?  Przed nami długa droga… Konieczna jest przede wszystkim wiedza na temat możliwości dofinansowania remontów, poszukiwania współinwestorów i sposobów zaangażowania mieszkańców/członków wspólnoty w prowadzenie wszelkich działań mogących poprawić jakość życia. Do tego dochodzą wcale nie najprostsze procedury budowlane i aplikacyjne. Jak się z nimi uporać? Odpowiedź na to pytanie jest ciągłym wyzwaniem dla wspólnot i ich członków.

 

Korzyści ze szkolenia:

 • Uczestnicy poznają podstawy prawne pozwalające na zakwalifikowanie działań remontowych, jako rewitalizacyjnych, termomodernizacyjnych itp.
 • Dowiedzą się, jak sprawnie przygotować remont w obiektach należących do wspólnoty, zarówno w obiektach wybudowanych w ciągu ostatnich 50 lat, jak i zabytkowych.
 • Uczestnicy otrzymają komplet przepisów i rozporządzeń niezbędnych do uwzględnienia przy przystępowaniu do remontu.
 • Każdy z uczestników zapozna się ze sposobem wypełniania wniosków, sporządzania studium wykonalności i przygotowywania procedur koniecznych do wypełnienia przed pozyskaniem pozwolenia na budowę i aplikowaniem o dofinansowanie.
 • Na konkretnych przykładach z Polski uczestnicy zapoznają się z możliwymi problemami, jakie mogą wystąpić podczas remontu zabytku i ze sposobami ich rozwiązania.
 • Uczestnicy otrzymają wskazówki dotyczące programów o dofinansowanie remontów ze środków budżetowych, unijnych i innych.

 

Uczestnicy szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do zarządców, jak i członków wspólnot mieszkaniowych, do osób odpowiedzialnych za przygotowywanie i prowadzenie robót remontowych, adaptacyjnych w obiektach należących do wspólnoty, do pracowników wszelkich działów technicznych, w tym również pracowników urzędów, na których terenie funkcjonują wspólnoty mieszkaniowe.

Program szkolenia realizuje 8 godzin edukacyjnych wg § 6 ust. 1 rozporządzenia z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie doskonalenia zawodowego przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości (Dz. U. Nr 80, poz. 475).

 

Cena szkolenia: 

Koszt uczestnictwa: 280 zł/osoba

Cena zawiera:

 - materiały szkoleniowe

 - 3 przerwy kawowe

 

formularz (doc)
 • Część I:

Rewitalizacja:

- definicja;

- cele i wymiar rewitalizacji w świetle przepisów unijnych;

- zapisy w Rozporządzeniach KE dotyczące wspólnot mieszkaniowych;

- Lokalny Program Rewitalizacji – dla miasta, dzielnicy, gminy;

- jak umieścić naszą inwestycję w Lokalnym Programie Rewitalizacji?

 • Część II:

Przygotowanie inwestycji, ze szczególnym uwzględnieniem procedur związanych z dofinansowaniem inwestycji:

- wspólnota mieszkaniowa – czym jest i jakie są uwarunkowania jej działania;

- książka obiektu budowlanego;

- obiekt zabytkowy i co dalej?

- warunki zabudowy i zagospodarowania terenu;

- decyzja o warunkach zabudowy, decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego;

- przygotowanie dokumentacji do pozwolenia na budowę;

- projekty wykonawcze, kosztorysy inwestorskie, przedmiary, STWiOR;

- charakterystyka energetyczna budynku;

- program funkcjonalno- użytkowy;

- pozwolenie na budowę, zgłoszenie;

- przygotowanie zamówień publicznych zgodnie z pzp.

 • Część III:

Prowadzenie inwestycji:

- zawiadomienie PINB o rozpoczęciu robót;

- ustanowienie kierownika budowy i nadzoru inwestorskiego;

- dziennik budowy.

Zakończenie inwestycji:

- zgłoszenie zakończenia robót;

- pozyskanie pozwolenia na użytkowanie.

 • Część IV:

Możliwości pozyskania dofinansowania na inwestycje ze środków unijnych i innych:

- czym jest studium wykonalności?

- jak dobrze przygotować wniosek aplikacyjny?

mgr inż. arch. Barbara Kozłowska

       Absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej oraz Studiów Podyplomowych z zakresu: „Konserwacji zabytków architektury i urbanistyki” (Wydz. Architektury Pol. Śląskiej), „Ochrony i kształtowania krajobrazu w warunkach demokracji” (Wydz. Architektury Pol. Krakowskiej), Podyplomowych Studiów Menedżerskich dla Twórców, Artystów i Animatorów Kultury (Wydz. Zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim). W trakcie Studiów Podyplomowych organizowanych przez Szkołę Główną Handlową i Uniwersytet Jagielloński „Rewitalizacja miast – organizacja i finansowanie”, oraz studiów doktoranckich na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej z zakresu rewitalizacji obiektów i zespołów zabytkowych. Ponadto ukończyła kursy i szkolenia organizowane przez Narodowe Centrum Kultury, Akademię Ekonomiczną w Katowicach razem z uczelniami w Bad Harzburg oraz w Eshborn, Atelier Foksal i inne instytucje w zakresie pozyskiwania środków unijnych. Posiada doświadczenie w przygotowywaniu projektów oraz sporządzaniu wniosków zarówno dla projektów miękkich, jak i inwestycyjnych. Od czerwca 2008 roku: certyfikowany trener Narodowego Centrum Kultury. Członek Stowarzyszenia Forum Rewitalizacji Miast. Ponadto pełni funkcję eksperta MRR oraz asesora w Komisjach Oceny Projektów dla województw: dolnośląskiego, podlaskiego, zachodniopomorskiego oraz mazowieckiego w zakresie rewitalizacji miast i wsi, ochrony dziedzictwa kulturowego i infrastruktury kultury. Obecnie kieruje w Stołecznym Zarządzie Rozbudowy Miasta Zespołem ds. Rewaloryzacji Obiektów Zabytkowych. Inwestycje prowadzone przez ten Zespół w większości są współfinansowane ze środków unijnych.