Nieruchomości szkolenia

Zamknięcie roku w programie informatycznym dla Wspólnot Mieszkaniowych, rozliczenia finansowe i podatkowe

Szkolenie skierowane do:

-Zarzadców nieruchomości

-Pośredników w obrocie nieruchomościami

-Rzeczoznawców majątkowych

 

Program szkolenia:

Część I

1. Rozliczenie mediów

2. Zamknięcie kont wynikowych

3. Tworzenie sprawozdań:

a) bilans

b) rachunek wyników

c) CIT-8

d) informacje o stanie kont właścicieli

e) rozliczenia roczne

4. Zestawienie obrotów i sald po zamknięciu

5. Założenie księgi na nowy rok i przeniesienie parametrów

Część II

1. Zasady rachunkowości. Ewidencja rachunkowa zdarzeń gospodarczych we wspólnocie mieszkaniowej według prawa, w tym prawa podatkowego, orzecznictwa sądów administracyjnych i praktyki

1.1 Podstawa prawna dla zasad prowadzonej rachunkowości. Organ odpowiedzialny za wprowadzenie zasad rachunkowości oraz organ zatwierdzający zasady rachunkowości. Podstawowe regulacje zasad rachunkowości we wspólnocie mieszkaniowej.

1.2 Reguła memoriałowa i reguła kasowa w praktyce wspólnot mieszkaniowych

1.3 Plan kont wspólnoty mieszkaniowej. Zasady prowadzenia ewidencji księgowej. Warunki prowadzenia ewidencji księgowej przy pomocy programów finansowo-księgowych FK. Dowody źródłowe i ich dekretacja zasada bieżących i trwałych zapisów w ewidencji księgowej, zasada rzetelności i zgodności z rzeczywistymi operacjami. Rok obrotowy w ewidencji księgowej. Zestawienia obrotów i sald, co miesiąc i po zakończeniu roku obrotowego. Narzędzia syntetyczne i analityczne w ewidencji księgowej

1.4 Ewidencja majątku, w tym majątku trwałego

1.5 Ewidencja przychodów i kosztów w działalności bieżącej i inwestycyjnej.

1.6 Rozrachunki z tytułu należności i zobowiązań

2. Wynik finansowy we wspólnocie mieszkaniowej. Sprawozdanie finansowe

2.1 Moment bilansowy i obowiązki wspólnoty mieszkaniowej w zakresie prawidłowości wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego. Rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów.

2.2 Możliwość ujęcia zdarzeń gospodarczych po momencie bilansowym

2.3 Zasady sporządzenia rachunku zysków i strat oraz bilansu oraz innych informacji dodatkowych. Organ odpowiedzialny za sporządzenie sprawozdania finansowego. Ciągłość bilansowa wyników finansowych.

2.4 Znaczenie zysku i straty we wspólnocie mieszkaniowej.

3. Ewidencja podatkowa podatku dochodowego od osób prawnych według zasad prawa podatkowego podstawą do ustalenia zobowiązania podatkowego. Sporządzenie CIT -8 i CIT – 8/0, krok po kroku

3.1 Zasady prowadzenia ewidencji podatkowej art. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Ewidencja podatkowa a ewidencja bilansowa

3.2 Przychód podatkowy, koszt uzyskania przychodów, dochód podatkowy, strata

3.3 Negatywny katalog przychodów i kosztów. Szkody, straty, grzywny, odsetki karne i inne

3.4 Zwolnienie z podatku dochodowego według art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy podatkowej według prawa, orzecznictwa sądów administracyjnych oraz interpretacji podatkowych. Działalność związana z tzw. zasobami mieszkaniowymi i działalność pozostała podlegająca podatkowi dochodowemu. Źródła przychodów związane z tzw. gospodarką zasobami mieszkaniowymi

3.5 Sporządzenie CIT-8 i CIT-8/0 krok po kroku

4. Ewidencja podatkowa dla celów ustalenia obrotu podatkowego VAT według norm art. 109 ustawy o podatku od towarów i usług. Rejestracja podatnika VAT czynnego i rozliczenia podatkowe

4.1 Ewidencja sprzedaży i ewidencja zakupów. Rachunki a faktury – wystawianie i ewidencja

4.2 Podatek należny a podatek naliczony. Rozliczenia kwartalne. Rozliczenia według metody kasowej

4.3 Art. 88 ust. 3a ustawy o podatku od towarów i usług – rygory

5. Rozliczenia zysku netto z właścicielami lokali. Prawo i orzecznictwo.

5.1 Postanowienia art. 12 ust. 2 ustawy o własności lokali, czyli czyje są pieniądze po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego. Orzecznictwo

6. Odpowiedzialność podatkowa podatnika – wspólnoty mieszkaniowej

6.1 Odrębność podatkowa wspólnoty mieszkaniowej jako osoby ustawowej

6.2 Odpowiedzialność za prawidłowość zeznań podatkowych oraz zobowiązania podatkowe

7. Omówienie podstawy prawnej do prowadzenia ewidencji rachunkowej i podatkowej przez zarządcę nieruchomości. Pełnomocnictwo cywilne a pełnomocnictwo podatkowe. Kto jest administratorem danych osobowych we wspólnocie mieszkaniowej
 

Osoba prowadząca:

Eugenia Śleszyńska - specjalista do spraw podatkowych wspólnot mieszkaniowych, autorka licznych artykułów dotyczących zobowiązań podatkowych m. in. w Krajowym Rynku Nieruchomości, Krakowskim Rynku Nieruchomości oraz wiele innych.


formularz (doc)