Nieruchomości szkolenia

Zarząd powierzony nieruchomością wspólną. Aspekty prawne, finansowe i podatkowe

Wprowadzenie. Istota powiernictwa, powierzenie majątku a powierzenie czynności

Na szkoleniu zaprezentujemy zagadnienia związane z powierzeniem zarządu nieruchomością wspólną deweloperowi po wykonaniu umowy realizatorskiej, osobie fizycznej lub prawnej. Powiemy też o statusie prawnym wspólnoty mieszkaniowej, o granicach jej zdolności prawnej, o zdarzeniach gospodarczych we wspólnocie mieszkaniowej, o zasadach ewidencji rachunkowej, podatkowej, rozliczeniach i sprawozdawczości. Na szkoleniu przekażemy też informacje dotyczące podstaw prawnych prowadzenia ewidencji rachunkowej i podatkowej przez zarządcę nieruchomości. Kto jest administratorem danych osobowych we wspólnocie mieszkaniowej?

 

Szkolenie skierowane do:

  • zarządców nieruchomości
  • deweloperów
  • administratorów nieruchomości
  • właścicieli mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych
  • członków Zarządu we wspólnocie mieszkaniowej
formularz (doc)

1.Zasady określania sposobu zarządu nieruchomością wspólną

1.1. Określanie sposobu zarządu nieruchomością wspólną w umowie o ustanowieniu odrębnej własności lokalu
1.2.Określanie sposobu zarządu nieruchomością wspólną w „umowie zawartej później w formie aktu notarialnego”
1.3.Zarząd powierzony nieruchomością wspólną, jako sposób zarządu nieruchomością

 

2.Powierzenie zarządu nieruchomością wspólną deweloperowi w wykonaniu umowy realizatorskiej (deweloperskiej)

2.1.Umowa deweloperska (realizatorska). Klauzule umowy dotyczące zarządu powierzonego, klauzule abuzywne
2.2.Moment ustanowienia odrębnej własności pierwszego lokalu
2.3.Klauzule o powierzeniu zarządu w umowie o ustanowieniu odrębnej własności lokalu3.Powierzenie zarządu powierzonego innej osobie fizycznej lub prawnej, w tym spółdzielni mieszkaniowej

3.1. Zarząd powierzony spółdzielni mieszkaniowej według art. 18 ust. 1 ustawy o własności lokali oraz zarząd „jak powierzony” według art. 27 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych
3.2. Zarząd powierzony komunalnej jednostce organizacyjnej
3.3.Zarząd powierzony firmie zarządzającej

 

4.Usługa zarządzania w warunkach zarządu powierzonego nieruchomością wspólną w świetle prawa i orzecznictwa Sądu Najwyższego

4.1.Istotne postanowienia umowy, klauzule niedozwolone w umowie.
4.2.Obowiązki zwykłego zarządu z mocy ustawy o własności lokali oraz z innych ustaw (art. 33 ustawy o własności lokali).
4.3. Obowiązki zwykłego zarządu z mocy umowy cywilnoprawnej. 4.4.Pełnomocnictwo cywilne do działania w imieniu, na rzecz i ze skutkiem dla wspólnoty mieszkaniowej.
4.5.Pełnomocnictwo podatkowe do podpisywania deklaracji podatkowych
4.6. Cena usługi zarządzania nieruchomością, wynagrodzenie wraz z należnym podatkiem VAT. 4.7.Odrębność finansowa i podatkowo-prawna zarządcy nieruchomości 4.8.Odpowiedzialność cywilna kontraktowa, cywilna deliktowa oraz odpowiedzialność z mocy prawa zarządcy nieruchomości

 

5.Procedura zmiany sposobu zarządu nieruchomością wspólną oraz zmiany osoby zarządcy nieruchomości według orzecznictwa Sądu Najwyższego

5.1.Procedury przy zmianie osoby zarządcy według orzecznictwa
5.2.Prawa i obowiązki wspólnoty mieszkaniowej w procedurze przejęcia/ przekazania zarządu nieruchomością
5.3.Skutki prawne przekazania/przejęcia zarządu nieruchomością
5.4.Odpowiedzialność dotychczasowego zarządcy za rozliczenie zarządu nieruchomością na moment przekazania zarządu.
5.5.Sankcje karne wobec zarządcy nieruchomości, który odmówił wydania dokumentacji nieruchomości

 

6.O statusie prawnym wspólnoty mieszkaniowej, o granicach jej zdolności prawnej, o zdarzeniach gospodarczych we wspólnocie mieszkaniowej, o zasadach ewidencji rachunkowej, podatkowej, rozliczeniach i sprawozdawczości.

6.1Wspólnota mieszkaniowa, jako osoba ustawowa, granice zdolności prawnej wspólnoty mieszkaniowej, prawa i obowiązki.
6.2. Zdarzenia gospodarcze w działalności wspólnoty mieszkaniowej
6.3.Ewidencja rachunkowa według zasad przyjętej rachunkowości
6.5.Zobowiązania podatkowe. Ewidencja podatkowa.
6.6.Sprawozdania finansowe oraz sprawozdanie z zarządu
6.7.Zeznanie podatkowe CIT- 8 i CIT- 8/0
6.8.Rozrachunki z właścicielami lokali.
6.9.Zakres odpowiedzialności wspólnoty mieszkaniowej i właścicieli lokali


7. Podstawa prawna prowadzenia ewidencji rachunkowej i podatkowej przez zarządcę nieruchomości. Kto jest administratorem danych osobowych we wspólnocie mieszkaniowej?
 

Eugenia Śleszyńska specjalista do spraw podatkowych wspólnot mieszkaniowych, autorka licznych artykułów dotyczących zobowiązań podatkowych m. in. w Krajowym Rynku Nieruchomości, Krakowskim Rynku Nieruchomości oraz wiele innych. Specjalizuje w problematyce gospodarowania mieniem i zarządzania nieruchomościami, a w szczególności w stosowaniu prawa i teorii w praktyce. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu nieruchomościami oraz w organizacji gospodarowania mieniem.