Nieruchomości szkolenia

Szkoda i roszczenia odszkodowawcze we wspólnocie mieszkaniowej

Roszczenia zewnętrzne i wewnętrzne. Rodzaje roszczeń cywilnych (deliktowe i kontraktowe). Związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy szkodą a jej sprawstwem. Zasady likwidacji szkody, w tym z firmą ubezpieczeniową. Odszkodowanie w ewidencji księgowej wspólnoty mieszkaniowej.

 

Uczestnicy szkolenia:

- Zarządcy nieruchomości

- Pośrednicy w obrocie nieruchomościami

- Rzeczoznawcy majątkowi
 

Program szkolenia:

1.Szkoda, sprawca szkody i poszkodowany w ujęciu cywilistycznym

2.Rodzaje szkód we wspólnocie mieszkaniowej

3.Rodzaje roszczeń odszkodowawczych

4.Dokumentowanie faktu powstania szkody w mieniu wspólnoty mieszkaniowej

5.Zasady ogólne odpowiedzialności sprawcy wobec poszkodowanego według prawa i orzecznictwa

6. Odpowiedzialność odszkodowawcza na wybranych przykładach orzeczeń sądowych

7.Zasady naprawiania szkody według wyboru poszkodowanego

8.Dochodzenie roszczeń cywilnych odszkodowawczych z tytułu odpowiedzialności kontraktowej oraz odpowiedzialności deliktowej

9.Odszkodowanie w ewidencji bilansowej i podatkowej

10.Przedawnienie roszczeń o naprawienie szkody, np. w umowach o roboty budowlane, umowach najmu, itp.

11.Kiedy za szkodę odpowiada właściciel a kiedy zarządca nieruchomości (na wybranych przykładach)

12.Ryzyko odpowiedzialności a ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej


Osoba prowadząca:

Eugenia Śleszyńska specjalista do spraw podatkowych wspólnot mieszkaniowych, autorka licznych artykułów dotyczących zobowiązań podatkowych m. in. w Krajowym Rynku Nieruchomości, Krakowskim Rynku Nieruchomości oraz wiele innych.
 

formularz (doc)