Nieruchomości szkolenia

SPRAWOZDAWCZOŚĆ I ROZLICZENIA FINANSOWE I PODATKOWE WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ

 

Czy wiesz…

 • Kiedy i jak wystawiać zwykłe rachunki a kiedy wystawiać faktury VAT?
 • Czy zawsze podatnik VAT czynny musi wystawiać faktury VAT?
 • Jak dokonywać rozliczeń z tytułu VAT z organem podatkowym?
 • Co to są faktury puste?
 • Jak dokonać rozliczeń w trakcie roku?
 • Czy można dokonywać rozliczeń na inny moment niż koniec roku?
 • Czy w sprawie rozliczenia nadwyżki finansowej mają zastosowanie przepisy ustawy o własności lokali, tj. czy rozliczenie nadwyżki powinno być przyjmowane w formie uchwały właścicieli lokali?
 • Jak prowadzić księgowość ręcznie i metodą elektroniczną?
 • Jakie są obowiązki administratora danych a jakie firmy przetwarzającej dane na zlecenie wspólnoty mieszkaniowej. Kiedy i jak likwidować dane?
 • Czy do gzm można zaliczyć dochód z zaliczek na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną wpłacanych przez właścicieli lokali użytkowych? Czy do gzm można tez zaliczyć dochód z tytułu lokat?

 

Korzyści ze szkolenia:

Szczególna uwaga słuchaczy zostanie skierowana na:

 • najnowszych orzecznictwach sądów administracyjnych
 • wyjaśnieniu MF w kwestii obrotu podatkowego z tytułu pośrednictwa w dostawie mediów do lokali właścicieli.
 • odrębności finansowej, prawnej i podatkowej wspólnoty mieszkaniowej i poszczególnych właścicieli lokali, w zakresie działalności statutowej, tj. zarządzania nieruchomością wspólną.
 • prawidłowość prowadzenia ewidencji księgowej (ewidencji syntetycznej i ewidencji analitycznej) oraz bilansowania kont, zestawienia obrotów i sald.
 • dylematach sprzedaży i odsprzedaży towarów i usług przez wspólnotę, nie tylko związanych z pośrednictwem w dostawie mediów do lokali właścicieli.
 • zasadach opodatkowania w podatku dochodowym od osób prawnych

 

Kwesta granic zdolności prawnej wspólnoty mieszkaniowej ma kapitalne znaczenie dla podejmowanych czynności faktycznych i prawnych przez wspólnotę mieszkaniową. Trzeba bowiem pamiętać, że czynność prawna przekraczająca granice zdolności prawnej wspólnoty jest prawnie bezskuteczna. Jako przykład podane zostanie orzecznictwo dotyczące zmniejszania i powiększania nieruchomości wspólnej, w tym poprzez zbywanie lub nabywanie działek przyległych lub sprzedaż lokalu wyodrębnionego z nieruchomości wspólnej.

Przy prowadzeniu księgowości na zlecenie wspólnoty mieszkaniowej zarządcy nieruchomości powinni pamiętać, że wspólnotę mieszkaniową jako osobę prawną obowiązują stosowne przepisy ustawy o rachunkowości, w tym poprzez przestrzeganie zasad nadrzędnych rachunkowości. Tym , którzy o tym nie pamiętają zostanie przedstawione w tej mierze orzecznictwo NSA.

Uczestnicy szkolenia:

Wykład jest adresowany do wszystkich zainteresowanych problematyką rachunkowości i sprawozdawczości, podatków, oraz rozliczeń finansowych, w tym z tytułu mediów dostarczanych do lokali, w szczególności do:

zarządców nieruchomości, pracowników firm zarządzających, właścicieli lokali, zarządów wspólnot mieszkaniowych.

 

Program szkolenia realizuje 8 godzin edukacyjnych wg § 6 ust. 1 rozporządzenia z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie doskonalenia zawodowego przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości (Dz. U. Nr 80, poz. 475).

Cena szkolenia:

Koszt uczestnictwa: 285 zł/osoba

Cena zawiera:

- materiały szkoleniowe

- 2 przerwy kawowe


pobierz formularz

1.Status prawny i granica zdolności prawnej wspólnoty mieszkaniowej
• Wspólnota mieszkaniowa jako osoba ustawowa według uchwały SN z 21.12.2007 r. sygn. III CZP 65/07.
• Działalność statutowa i zarobkowa wspólnoty mieszkaniowej
• Majątek wspólnoty, w tym majątek finansowy
• Granica zdolności prawnej wspólnoty mieszkaniowej


2.Odrębność finansowa i podatkowo-prawna i odpowiedzialność wspólnoty mieszkaniowej
• Odrębność działalności wspólnoty mieszkaniowej od właścicieli lokali
• Odrębność prawna, podatkowa i finansowa firmy zarządzającej
• Odpowiedzialność cywilna, podatkowa i finansowa wspólnoty mieszkaniowej

3.Zasady prowadzenia rachunkowości wspólnoty mieszkaniowej w świetle przepisów i orzeczeń
• Podstawa prawna rachunkowości wspólnoty mieszkaniowej. Podstawa prawna prowadzenia ewidencji rachunkowej i podatkowej przez zarządcę nieruchomości (firmę zarządzającą).
• Uchwała w sprawie przyjęcia zasad rachunkowości wspólnoty mieszkaniowej.
• Nadrzędne zasady rachunkowości w praktyce wspólnot mieszkaniowych
• Techniki księgowe, w tym warunki prowadzenia ewidencji księgowej przy pomocy programów finansowo-księgowych FK.
• Zasady rzetelnego prowadzenia ewidencji rachunkowej oraz rzetelności dowodów źródłowych.
• Zamykanie i otwieranie ksiąg.
• Zasady gromadzenia i przechowania ewidencji i dokumentacji księgowej.
• Odpowiedzialność za przechowanie ewidencji i dokumentów, terminy.
• Przetwarzanie danych osobowych. Kto jest administratorem danych osobowych we wspólnocie mieszkaniowej? Za co odpowiada przechowawca dokumentów?


4.Sprawozdanie finansowe.
• Przygotowanie do sporządzenia sprawozdania finansowego
• Moment bilansowy i obowiązki wspólnoty mieszkaniowej w zakresie prawidłowości wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego
• Rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów.
• Możliwość ujęcia zdarzeń gospodarczych po momencie bilansowym.
• Jak sporządzić rachunek wyników i bilans?
• Jak przygotować rozliczenia śródroczne? Jak rozliczać media?
• Organ odpowiedzialny za sporządzenie sprawozdania finansowego

5.Obrót podatkowy VAT z tytułu sprzedaży i odsprzedaży, w tym mediów. Ewidencja i rozliczenia podatkowe.
• Sprzedaż i odsprzedaż w działalności wspólnoty mieszkaniowej. Aspekty cywilne i podatkowe. • Obrót podatkowy. Dokumentowanie sprzedaży/odsprzedaży rachunkami zwykłymi i fakturami VAT.
• Ewidencja sprzedaży i ewidencja zakupów.
• Rozliczenia z organem podatkowym według VAT –R, kwartalne, miesięczne. Metoda kasowa. Korekty roczne. Rygory art. 88 ust. 3a ustawy o podatku od towarów i usług.
• Rozliczenia z tytułu odsprzedaży mediów z właścicielami lokali mieszkalnych i niemieszkalnych według rozporządzenia Ministra
• Finansów i orzecznictwa sądów administracyjnych. • Kasy rejestrujące w świetle wyjaśnienia Ministra Finansów

6.Ewidencja podatkowa podatku dochodowego od osób prawnych oraz rozliczenia według ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Sporządzanie zeznania podatkowego CIT -8 i CIT – 8/0, krok po kroku
• Ewidencja podatkowa a ewidencja bilansowa.
• Przychód podatkowy, koszt uzyskania przychodów. Negatywne katalogi przychodów i kosztów.
• Dochód podatkowy, strata. Źródła przychodów związane z tzw. gospodarką zasobami mieszkaniowymi. Dochód zwolniony od podatku dochodowego według art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy podatkowej według prawa, orzecznictwa sądów administracyjnych oraz interpretacji podatkowych. • Rozliczenia śródroczne w ewidencji bilansowej i podatkowej a podatek dochodowy. • Zeznanie CIT-8 i CIT-8/0, krok po kroku. Korekta zeznania podatkowego.


7.Rozliczenia finansowe wspólnoty mieszkaniowej, w tym z właścicielami lokali
• Zasady rozliczenia nadwyżki finansowej i straty na kosztach zarządu nieruchomością wspólną w świetle interpretacji podatkowych
• Zasady rozliczeń finansowych z właścicielami lokali, z tytułu pośrednictwa w dostawie mediów do lokali.
• Tryb rozliczania według ustawy o własności lokali. Kiedy właściciel lokalu może wystąpić z roszczeniem do wspólnoty mieszkaniowej?
• Przedawnienie roszczeń finansowych
 

Program szkolenia realizuje 8 godzin edukacyjnych wg § 6 ust. 1 rozporządzenia z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie doskonalenia zawodowego przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości (Dz. U. Nr 80, poz. 475).

Eugenia Śleszyńska specjalista do spraw podatkowych wspólnot mieszkaniowych, autorka licznych artykułów dotyczących zobowiązań podatkowych m. in. w Krajowym Rynku Nieruchomości, Krakowskim Rynku Nieruchomości oraz wiele innych. Specjalizuje w problematyce gospodarowania mieniem i zarządzania nieruchomościami, a w szczególności w stosowaniu prawa i teorii w praktyce. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu nieruchomościami oraz w organizacji gospodarowania mieniem. Autor wielu publikacji w tym zakresie, w tym wydanej w roku 2011 książki przez wyd. Wolters Kluwer „Rachunkowość i podatki wspólnoty mieszkaniowej”

Polecamy najbliższe szkolenia:

 • Kurs Zarzadcy Nieruchomości

    Zarządca nieruchomości w budynkach mieszkalnych i użytkowych Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu uczestnicy otrzymują licencję zawodową KOD ZAWODU: 411001 Czy wiesz, że… • W wyniku przeprowadzonych kontroli przed nadzór budowlany wynika, ponad połowa zarządców i... więcej

 • Kurs Zarzadcy Nieruchomości

    Zarządca nieruchomości w budynkach mieszkalnych i użytkowych Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu uczestnicy otrzymują licencję zawodową KOD ZAWODU: 411001 Czy wiesz, że… • W wyniku przeprowadzonych kontroli przed nadzór budowlany wynika, ponad połowa zarządców i... więcej

 • Kurs księgowości wspólnot mieszakniowych

  Aktualne zasady prowadzenia rachunkowości przez Wspólnotę Mieszkaniową   Czy wiesz.... Czym jest wspólnota mieszkaniowa i jaki to ma wpływ na jej sprawy finansowe ; Jakie są podstawowe obowiązki zarządu, zarządcy i właścicieli lokali w odniesieniu do spraw finansowych Jaki jest związek... więcej

 • Zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi

  Zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi – współpraca z właścicielem nieruchomości i najemcami. Czy wiesz... Jak skutecznie budować relacje z najemcami , właścicielem nieruchomości i podwykonawcami? Jak budować strategię najmu ? Jak zarządzać budżetem... więcej